From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

catuzcatvAriMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

EvaM carcitasaGkalpO bhagavAnmadhusUdanaH|
AsasAdAtha caNUraM muSTtikaM rOhiNIsutaH||1||
hastAbhyAM hastayOrbaddhvA padbhyAmEva ca pAdayOH|
vicakarSaturanyOnyaM prasahya vijigISayA||2||
aratnI dvE aratnibhyAM jAnubhyAM caiva jAnunI|
ziraH zIrSNOrasOrastAvanyOnyamabhijaghnatuH||3||
paribhrAmaNavikSEpa parirambhAvapAtanaiH|
utsarpaNApasarpaNaizcAnyOnyaM pratyarundhatAm||4||
utthApanairunnayanaizcAlanaiH sthApanairapi|
parasparaM jigISantAvapacakraturAtmanaH||5||
tadbalAbalavadyuddhaM samEtAH sarvayOSitaH|
UcuH parasparaM rAjansAnukampA varUthazaH||6||
mahAnayaM batAdharma ESAM rAjasabhAsadAm|
yE balAbalavadyuddhaM rAjJO'nvicchanti pazyataH||7||
kva vajrasArasarvAGgau mallau zailEndrasannibhau|
kva cAtisukumArAGgau kizOrau nAptayauvanau||8||
dharmavyatikramO hyasya samAjasya dhruvaM bhavEt|
yatrAdharmaH samuttiSThEnna sthEyaM tatra karhicit||9||
na sabhAM pravizEtprAjJaH sabhyadOSAnanusmaran|
abruvanvibruvannajJO naraH kilbiSamaznutE||10||
valgataH zatrumabhitaH kRSNasya vadanAmbujam|
vIkSyatAM zramavAryuptaM padmakOzamivAmbubhiH||11||
kiM na pazyata rAmasya mukhamAtAmralOcanam|
muSTikaM prati sAmarSaM hAsasaMrambhazObhitam||12||
puNyA bata vrajabhuvO yadayaM nRliGga
gUDhaH purANapuruSO vanacitramAlyaH|
gAH pAlayansahabalaH kvaNayaMzca vENuM
vikrIdayAJcati giritraramArcitAGghriH||13||
gOpyastapaH kimacaranyadamuSya rUpaM
lAvaNyasAramasamOrdhvamananyasiddham|
dRgbhiH pibantyanusavAbhinavaM durApam
EkAntadhAma yazasaH zrIya aizvarasya||14||
yA dOhanE'vahananE mathanOpalEpa prEGkhEGkhanArbharuditOkSaNamArjanAdau|
gAyanti cainamanuraktadhiyO'zrukaNThyO dhanyA vrajastriya urukramacittayAnAH||15||
prAtarvrajAdvrajata Avizatazca sAyaM
gObhiH samaM kvaNayatO'sya nizamya vENum|
nirgamya tUrNamabalAH pathi bhUripuNyAH
pazyanti sasmitamukhaM sadayAvalOkam||16||
EvaM prabhASamANAsu strISu yOgEzvarO hariH|
zatruM hantuM manazcakrE bhagavAnbharatarSabha||17||
sabhayAH strIgiraH zrutvA putrasnEhazucAturau|
pitarAvanvatapyEtAM putrayOrabudhau balam||18||
taistairniyuddhavidhibhirvividhairacyutEtarau|
yuyudhAtE yathAnyOnyaM tathaiva balamuSTikau||19||
bhagavadgAtraniSpAtairvajranISpESaniSThuraiH|
cANUrO bhajyamAnAGgO muhurglAnimavApa ha||20||
sa zyEnavEga utpatya muSTIkRtya karAvubhau|
bhagavantaM vAsudEvaM kruddhO vakSasyabAdhata||21||
nAcalattatprahArENa mAlAhata iva dvipaH|
bAhvOrnigRhya cANUraM bahuzO bhrAmayanhariH||22||
bhUpRSThE pOthayAmAsa tarasA kSINa jIvitam|
visrastAkalpakEzasragindradhvaja ivApatat||23||
tathaiva muSTikaH pUrvaM svamuSTyAbhihatEna vai|
balabhadrENa balinA talEnAbhihatO bhRzam||24||
pravEpitaH sa rudhiramudvamanmukhatO'rditaH|
vyasuH papAtOrvyupasthE vAtAhata ivAGghripaH||25||
tataH kUTamanuprAptaM rAmaH praharatAM varaH|
avadhIllIlayA rAjansAvajJaM vAmamuSTinA||26||
tarhyEva hi zalaH kRSNa prapadAhatazIrSakaH|
dvidhA vidIrNastOzalaka ubhAvapi nipEtatuH||27||
cANUrE muSTikE kUTE zalE tOzalakE hatE|
zESAH pradudruvurmallAH sarvE prANaparIpsavaH||28||
gOpAnvayasyAnAkRSya taiH saMsRjya vijahratuH|
vAdyamAnESu tUryESu valgantau rutanUpurau||29||
janAH prajahRSuH sarvE karmaNA rAmakRSNayOH|
RtE kaMsaM vipramukhyAH sAdhavaH sAdhu sAdhviti||30||
hatESu mallavaryESu vidrutESu ca bhOjarAT|
nyavArayatsvatUryANi vAkyaM cEdamuvAca ha||31||
niHsArayata durvRttau vasudEvAtmajau purAt|
dhanaM harata gOpAnAM nandaM badhnIta durmatim||32||
vasudEvastu durmEdhA hanyatAmAzvasattamaH|
ugrasEnaH pitA cApi sAnugaH parapakSagaH||33||
EvaM vikatthamAnE vai kaMsE prakupitO'vyayaH|
laghimnOtpatya tarasA maJcamuttuGgamAruhat||34||
tamAvizantamAlOkya mRtyumAtmana AsanAt|
manasvI sahasOtthAya jagRhE sO'sicarmaNI||35||
taM khaDgapANiM vicarantamAzu zyEnaM yathA dakSiNasavyamambarE|
samagrahIddurviSahOgratEjA yathOragaM tArkSyasutaH prasahya||36||
pragRhya kEzESu calatkirItaM nipAtya raGgOpari tuGgamaJcAt|
tasyOpariSTAtsvayamabjanAbhaH papAta vizvAzraya AtmatantraH||37||
taM samparEtaM vicakarSa bhUmau hariryathEbhaM jagatO vipazyataH|
hA hEti zabdaH sumahAMstadAbhUdudIritaH sarvajanairnarEndra||38||
sa nityadOdvignadhiyA tamIzvaraM pibannadanvA vicaransvapanzvasan|
dadarza cakrAyudhamagratO yatastadEva rUpaM duravApamApa||39||
tasyAnujA bhrAtarO'STau kaGkanyagrOdhakAdayaH|
abhyadhAvannatikruddhA bhrAturnirvEzakAriNaH||40||
tathAtirabhasAMstAMstu saMyattAnrOhiNIsutaH|
ahanparighamudyamya pazUniva mRgAdhipaH||41||
nEdurdundubhayO vyOmni brahmEzAdyA vibhUtayaH|
puSpaiH kirantastaM prItAH zazaMsurnanRtuH striyaH||42||
tESAM striyO mahArAja suhRnmaraNaduHkhitAH|
tatrAbhIyurvinighnantyaH zIrSANyazruvilOcanAH||43||
zayAnAnvIrazayAyAM patInAliGgya zOcatIH|
vilEpuH susvaraM nAryO visRjantyO muhuH zucaH||44||
hA nAtha priya dharmajJa karuNAnAthavatsala|
tvayA hatEna nihatA vayaM tE sagRhaprajAH||45||
tvayA virahitA patyA purIyaM puruSarSabha|
na zObhatE vayamiva nivRttOtsavamaGgalA||46||
anAgasAM tvaM bhUtAnAM kRtavAndrOhamulbaNam|
tEnEmAM bhO dazAM nItO bhUtadhrukkO labhEta zam||47||
sarvESAmiha bhUtAnAmESa hi prabhavApyayaH|
gOptA ca tadavadhyAyI na kvacitsukhamEdhatE||48||

zrIzuka uvAca

rAjayOSita AzvAsya bhagavAMllOkabhAvanaH|
yAmAhurlaukikIM saMsthAM hatAnAM samakArayat||49||
mAtaraM pitaraM caiva mOcayitvAtha bandhanAt|
kRSNarAmau vavandAtE zirasA spRzya pAdayOH||50||
dEvakI vasudEvazca vijJAya jagadIzvarau
kRtasaMvandanau putrau sasvajAtE na zaGkitau||51||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE catuzcatvAriMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox