From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

paJcacatvAriMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

pitarAvupalabdhArthau viditvA puruSOttamaH|
mA bhUditi nijAM mAyAM tatAna janamOhinIm||1||
uvAca pitarAvEtya sAgrajaH sAtvanarSabhaH|
prazrayAvanataH prINannamba tAtEti sAdaram||2||
nAsmattO yuvayOstAta nityOtkaNThitayOrapi|
bAlyapaugaNDakaizOrAH putrAbhyAmabhavankvacit||3||
na labdhO daivahatayOrvAsO nau bhavadantikE|
yAM bAlAH pitRgEhasthA vindantE lAlitA mudam||4||
sarvArthasambhavO dEhO janitaH pOSitO yataH|
na tayOryAti nirvEzaM pitrOrmartyaH zatAyuSA||5||
yastayOrAtmajaH kalpa AtmanA ca dhanEna ca|
vRttiM na dadyAttaM prEtya svamAMsaM khAdayanti hi||6||
mAtaraM pitaraM vRddhaM bhAryAM sAdhvIM sutamzizum|
guruM vipraM prapannaM ca kalpO'bibhracchvasanmRtaH||7||
tannAvakalpayOH kaMsAnnityamudvignacEtasOH|
mOghamEtE vyatikrAntA divasA vAmanarcatOH||8||
tatkSantumarhathastAta mAtarnau paratantrayOH|
akurvatOrvAM zuzrUSAM kliSTayOrdurhRdA bhRzam||9||

zrIzuka uvAca

iti mAyAmanuSyasya harErvizvAtmanO girA|
mOhitAvaGkamArOpya pariSvajyApaturmudam||10||
siJcantAvazrudhArAbhiH snEhapAzEna cAvRtau|
na kiJcidUcatU rAjanbASpakaNThau vimOhitau||11||
EvamAzvAsya pitarau bhagavAndEvakIsutaH|
mAtAmahaM tUgrasEnaM yadUnAmakarOnNRpam||12||
Aha cAsmAnmahArAja prajAzcAjJaptumarhasi|
yayAtizApAdyadubhirnAsitavyaM nRpAsanE||13||
mayi bhRtya upAsInE bhavatO vibudhAdayaH|
baliM harantyavanatAH kimutAnyE narAdhipAH||14||
sarvAnsvAnjJatisambandhAndigbhyaH kaMsabhayAkulAn|
yaduvRSNyandhakamadhu dAzArhakukurAdikAn||15||
sabhAjitAnsamAzvAsya vidEzAvAsakarzitAn|
nyavAsayatsvagEhESu vittaiH santarpya vizvakRt||16||
kRSNasaGkarSaNabhujairguptA labdhamanOrathAH|
gRhESu rEmirE siddhAH kRSNarAmagatajvarAH||17||
vIkSantO'harahaH prItA mukundavadanAmbujam|
nityaM pramuditaM zrImatsadayasmitavIkSaNam||18||
tatra pravayasO'pyAsanyuvAnO'tibalaujasaH|
pibantO'kSairmukundasya mukhAmbujasudhAM muhuH||19||
atha nandaM samasAdya bhagavAndEvakIsutaH|
saGkarSaNazca rAjEndra pariSvajyEdamUcatuH||20||
pitaryuvAbhyAM snigdhAbhyAM pOSitau lAlitau bhRzam|
pitrOrabhyadhikA prItirAtmajESvAtmanO'pi hi||21||
sa pitA sA ca jananI yau puSNItAM svaputravat|
zizUnbandhubhirutsRSTAnakalpaiH pOSarakSaNE||22||
yAta yUyaM vrajaM tAta vayaM ca snEhaduHkhitAn|
jJAtInvO draSTumESyAmO vidhAya suhRdAM sukham||23||
EvaM sAntvayya bhagavAnnandaM savrajamacyutaH|
vAsO'laGkArakupyAdyairarhayAmAsa sAdaram||24||
ityuktastau pariSvajya nandaH praNayavihvalaH|
pUrayannazrubhirnEtrE saha gOpairvrajaM yayau||25||
atha zUrasutO rAjanputrayOH samakArayat|
purOdhasA brAhmaNaizca yathAvaddvijasaMskRtim||26||
tEbhyO'dAddakSiNA gAvO rukmamAlAH svalaGkRtAH|
svalaGkRtEbhyaH sampUjya savatsAH kSaumamAlinIH||27||
yAH kRSNarAmajanmarkSE manOdattA mahAmatiH|
tAzcAdadAdanusmRtya kaMsEnAdharmatO hRtAH||28||
tatazca labdhasaMskArau dvijatvaM prApya suvratau|
gargAdyadukulAcAryAdgAyatraM vratamAsthitau||29||
prabhavau sarvavidyAnAM sarvajJau jagadIzvarau|
nAnyasiddhAmalaM jJAnaM gUhamAnau narEhitaiH||30||
athO gurukulE vAsamicchantAvupajagmatuH|
kAzyaM sAndIpaniM nAma hyavantipuravAsinam||31||
yathOpasAdya tau dAntau gurau vRttimaninditAm|
grAhayantAvupEtau sma bhaktyA dEvamivAdRtau||32||
tayOrdvijavarastuSTaH zuddhabhAvAnuvRttibhiH|
prOvAca vEdAnakhilAnsaGgOpaniSadO guruH||33||
sarahasyaM dhanurvEdaM dharmAnnyAyapathAMstathA|
tathA cAnvIkSikIM vidyAM rAjanItiM ca SaDvidhAm||34||
sarvaM naravarazrESThau sarvavidyApravartakau|
sakRnnigadamAtrENa tau saJjagRhaturnRpa||35||
ahOrAtraizcatuHSaSTyA saMyattau tAvatIH kalAH|
gurudakSiNayAcAryaM chandayAmAsaturnRpa||36||
dvijastayOstaM mahimAnamadbhutaM
saMlOkSya rAjannatimAnusIM matim|
sammantrya patnyA sa mahArNavE mRtaM
bAlaM prabhAsE varayAM babhUva ha||37||
tEthEtyathAruhya mahArathau rathaM
prabhAsamAsAdya durantavikramau|
vElAmupavrajya niSIdatuH kSanaM
sindhurviditvArhanamAharattayOH||38||
tamAha bhagavAnAzu guruputraH pradIyatAm|
yO'sAviha tvayA grastO bAlakO mahatOrmiNA||39||

zrIsamudra uvAca

na cAhArSamahaM dEva daityaH paJcajanO mahAn|
antarjalacaraH kRSNa zaGkharUpadharO'suraH||40||
AstE tEnAhRtO nUnaM tacchrutvA satvaraM prabhuH|
jalamAvizya taM hatvA nApazyadudarE'rbhakam||41||
tadaGgaprabhavaM zaGkhamAdAya rathamAgamat|
tataH saMyamanIM nAma yamasya dayitAM purIm||42||
gatvA janArdanaH zaGkhaM pradadhmau sahalAyudhaH|
zaGkhanirhrAdamAkarNya prajAsaMyamanO yamaH||43||
tayOH saparyAM mahatIM cakrE bhaktyupabRMhitAm
uvAcAvanataH kRSNaM sarvabhUtAzayAlayam
lIlAmanuSyayOrviSNO yuvayOH karavAma kim||44||

zrIbhagavAnuvAca

guruputramihAnItaM nijakarmanibandhanam|
Anayasva mahArAja macchAsanapuraskRtaH||45||
tathEti tEnOpAnItaM guruputraM yadUttamau|
dattvA svaguravE bhUyO vRNISvEti tamUcatuH||46||

zrIgururuvAca

samyaksampAditO vatsa bhavadbhyAM guruniSkrayaH|
kO nu yuSmadvidhagurOH kAmAnAmavaziSyatE||47||
gacchataM svagRhaM vIrau kIrtirvAmastu pAvanI|
chandAMsyayAtayAmAni bhavantviha paratra ca||48||
guruNaivamanujJAtau rathEnAnilaraMhasA|
AyAtau svapuraM tAta parjanyaninadEna vai||49||
samanandanprajAH sarvA dRSTvA rAmajanArdanau
apazyantyO bahvahAni naSTalabdhadhanA iva||50||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE paJcacatvAriMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox