From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SaTcatvAriMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

vRSNInAM pravarO mantrI kRSNasya dayitaH sakhA|
ziSyO bRhaspatEH sAkSAduddhavO buddhisattamaH||1||
tamAha bhagavAnprESThaM bhaktamEkAntinaM kvacit|
gRhItvA pANinA pANiM prapannArtiharO hariH||2||
gacchOddhava vrajaM saumya pitrOrnau prItimAvaha|
gOpInAM madviyOgAdhiM matsandEzairvimOcaya||3||
tA manmanaskA tRSTprANA madarthE tyaktadaihikAH
mAmEva dayitaM prESThamAtmAnaM manasA gatAH
yE tyaktalOkadharmAzca madarthE tAnbibharmyaham||4||
mayi tAH prEyasAM prESThE dUrasthE gOkulastriyaH|
smarantyO'Gga vimuhyanti virahautkaNThyavihvalAH||5||
dhArayantyatikRcchrENa prAyaH prANAnkathaJcana|
pratyAgamanasandEzairballavyO mE madAtmikAH||6||

zrIzuka uvAca

ityukta uddhavO rAjansandEzaM bharturAdRtaH|
AdAya rathamAruhya prayayau nandagOkulam||7||
prAptO nandavrajaM zrImAnnimlOcati vibhAvasau|
channayAnaH pravizatAM pazUnAM khurarENubhiH||8||
vAsitArthE'bhiyudhyadbhirnAditaM zuzmibhirvRSaiH|
dhAvantIbhizca vAsrAbhirudhObhAraiH svavatsakAn||9||
itastatO vilaGghadbhirgOvatsairmaNDitaM sitaiH|
gOdOhazabdAbhiravaM vENUnAM niHsvanEna ca||10||
gAyantIbhizca karmANi zubhAni balakRSNayOH|
svalaGkRtAbhirgOpIbhirgOpaizca suvirAjitam||11||
agnyarkAtithigOvipra pitRdEvArcanAnvitaiH|
dhUpadIpaizca mAlyaizca gOpAvAsairmanOramam||12||
sarvataH puSpitavanaM dvijAlikulanAditam|
haMsakAraNDavAkIrNaiH padmaSaNDaizca maNDitam||13||
tamAgataM samAgamya kRSNasyAnucaraM priyam|
nandaH prItaH pariSvajya vAsudEvadhiyArcayat||14||
bhOjitaM paramAnnEna saMviSTaM kazipau sukham|
gatazramaM paryapRcchatpAdasaMvAhanAdibhiH||15||
kaccidaGga mahAbhAga sakhA naH zUranandanaH|
AstE kuzalyapatyAdyairyuktO muktaH suhRdvrataH||16||
diSTyA kaMsO hataH pApaH sAnugaH svEna pApmanA|
sAdhUnAM dharmazIlAnAM yadUnAM dvESTi yaH sadA||17||
api smarati naH kRSNO mAtaraM suhRdaH sakhIn|
gOpAnvrajaM cAtmanAthaM gAvO vRndAvanaM girim||18||
apyAyAsyati gOvindaH svajanAnsakRdIkSitum|
tarhi drakSyAma tadvaktraM sunasaM susmitEkSaNam||19||
dAvAgnErvAtavarSAcca vRSasarpAcca rakSitAH|
duratyayEbhyO mRtyubhyaH kRSNEna sumahAtmanA||20||
smaratAM kRSNavIryANi lIlApAGganirIkSitam|
hasitaM bhASitaM cAGga sarvA naH zithilAH kriyAH||21||
saricchailavanOddEzAnmukundapadabhUSitAn|
AkrIDAnIkSyamANAnAM manO yAti tadAtmatAm||22||
manyE kRSNaM ca rAmaM ca prAptAviha surOttamau|
surANAM mahadarthAya gargasya vacanaM yathA||23||
kaMsaM nAgAyutaprANaM mallau gajapatiM yathA|
avadhiSTAM lIlayaiva pazUniva mRgAdhipaH||24||
tAlatrayaM mahAsAraM dhanuryaSTimivEbharAT|
babhaJjaikEna hastEna saptAhamadadhAdgirim||25||
pralambO dhEnukO'riSTastRNAvartO bakAdayaH|
daityAH surAsurajitO hatA yEnEha lIlayA||26||

zrIzuka uvAca

iti saMsmRtya saMsmRtya nandaH kRSNAnuraktadhIH|
atyutkaNThO'bhavattUSNIM prEmaprasaravihvalaH||27||
yazOdA varNyamAnAni putrasya caritAni ca|
zRNvantyazrUNyavAsrAkSItsnEhasnutapayOdharA||28||
tayOritthaM bhagavati kRSNE nandayazOdayOH|
vIkSyAnurAgaM paramaM nandamAhOddhavO mudA||29||

zrIuddhava uvAca

yuvAM zlAghyatamau nUnaM dEhinAmiha mAnada|
nArAyaNE'khilagurau yatkRtA matirIdRzI||30||
Etau hi vizvasya ca bIjayOnI rAmO mukundaH puruSaH pradhAnam|
anvIya bhUtESu vilakSaNasya jJAnasya cEzAta imau purANau||31||
yasminjanaH prANaviyOgakAlE kSanaM samAvEzya manO'vizuddham|
nirhRtya karmAzayamAzu yAti parAM gatiM brahmamayO'rkavarNaH||32||
tasminbhavantAvakhilAtmahEtau nArAyaNE kAraNamartyamUrtau|
bhAvaM vidhattAM nitarAM mahAtmankiM vAvaziSTaM yuvayOH sukRtyam||33||
AgamiSyatyadIrghENa kAlEna vrajamacyutaH|
priyaM vidhAsyatE pitrOrbhagavAnsAtvatAM patiH||34||
hatvA kaMsaM raGgamadhyE pratIpaM sarvasAtvatAm|
yadAha vaH samAgatya kRSNaH satyaM karOti tat||35||
mA khidyataM mahAbhAgau drakSyathaH kRSNamantikE|
antarhRdi sa bhUtAnAmAstE jyOtirivaidhasi||36||
na hyasyAsti priyaH kazcinnApriyO vAstyamAninaH|
nOttamO nAdhamO vApi samAnasyAsamO'pi vA||37||
na mAtA na pitA tasya na bhAryA na sutAdayaH|
nAtmIyO na parazcApi na dEhO janma Eva ca||38||
na cAsya karma vA lOkE sadasanmizrayOniSu|
krIDArthaM sO'pi sAdhUnAM paritrANAya kalpatE||39||
sattvaM rajastama iti bhajatE nirguNO guNAn|
krIDannatItO'pi guNaiH sRjatyavanhantyajaH||40||
yathA bhramarikAdRSTyA bhrAmyatIva mahIyatE|
cittE kartari tatrAtmA kartEvAhaM dhiyA smRtaH||41||
yuvayOrEva naivAyamAtmajO bhagavAnhariH|
sarvESAmAtmajO hyAtmA pitA mAtA sa IzvaraH||42||
dRSTaM zrutaM bhUtabhavadbhaviSyat
sthAsnuzcariSNurmahadalpakaM ca|
vinAcyutAdvastu tarAM na vAcyaM
sa Eva sarvaM paramAtmabhUtaH||43||
EvaM nizA sA bruvatOrvyatItA nandasya kRSNAnucarasya rAjan|
gOpyaH samutthAya nirUpya dIpAnvAstUnsamabhyarcya daudhInyamanthun||44||
tA dIpadIptairmaNibhirvirEjU rajjUrvikarSadbhujakaGkaNasrajaH|
calannitambastanahArakuNDala tviSatkapOlAruNakuGkumAnanAH||45||
udgAyatInAmaravindalOcanaM vrajAGganAnAM divamaspRzaddhvaniH|
dadhnazca nirmanthanazabdamizritO nirasyatE yEna dizAmamaGgalam||46||
bhagavatyuditE sUryE nandadvAri vrajaukasaH|
dRSTvA rathaM zAtakaumbhaM kasyAyamiti cAbruvan||47||
akrUra AgataH kiM vA yaH kaMsasyArthasAdhakaH|
yEna nItO madhupurIM kRSNaH kamalalOcanaH||48||
kiM sAdhayiSyatyasmAbhirbhartuH prItasya niSkRtim
tataH strINAM vadantInAmuddhavO'gAtkRtAhnikaH||49||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE SaTcatvAriMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox