From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

saptacatvAriMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

taM vIkSya kRSAnucaraM vrajastriyaH
pralambabAhuM navakaJjalOcanam|
pItAmbaraM puSkaramAlinaM lasan
mukhAravindaM parimRSTakuNDalam||1||
suvismitAH kO'yamapIvyadarzanaH
kutazca kasyAcyutavESabhUSaNaH|
iti sma sarvAH parivavrurutsukAs
tamuttamaHzlOkapadAmbujAzrayam||2||
taM prazrayENAvanatAH susatkRtaM savrIDahAsEkSaNasUnRtAdibhiH|
rahasyapRcchannupaviSTamAsanE vijJAya sandEzaharaM ramApatEH||3||
jAnImastvAM yadupatEH pArSadaM samupAgatam|
bhartrEha prESitaH pitrOrbhavAnpriyacikIrSayA||4||
anyathA gOvrajE tasya smaraNIyaM na cakSmahE|
snEhAnubandhO bandhUnAM munErapi sudustyajaH||5||
anyESvarthakRtA maitrI yAvadarthaviDambanam|
pumbhiH strISu kRtA yadvatsumanaHsviva SaTpadaiH||6||
niHsvaM tyajanti gaNikA akalpaM nRpatiM prajAH|
adhItavidyA AcAryamRtvijO dattadakSiNam||7||
khagA vItaphalaM vRkSaM bhuktvA cAtithayO gRham|
dagdhaM mRgAstathAraNyaM jArA bhuktvA ratAM striyam||8||
iti gOpyO hi gOvindE gatavAkkAyamAnasAH|
kRSNadUtE samAyAtE uddhavE tyaktalaukikAH||9||
gAyantyaH prIyakarmANi rudantyazca gatahriyaH|
tasya saMsmRtya saMsmRtya yAni kaizOrabAlyayOH||10||
kAcinmadhukaraM dRSTvA dhyAyantI kRSNasaGgamam|
priyaprasthApitaM dUtaM kalpayitvEdamabravIt||11||

gOpyuvAca

madhupa kitavabandhO mA spRzaGghriM sapatnyAH
kucavilulitamAlAkuGkumazmazrubhirnaH|
vahatu madhupatistanmAninInAM prasAdaM
yadusadasi viDambyaM yasya dUtastvamIdRk||12||
sakRdadharasudhAM svAM mOhinIM pAyayitvA
sumanasa iva sadyastatyajE'smAnbhavAdRk|
paricarati kathaM tatpAdapadmaM nu padmA
hyapi bata hRtacEtA hyuttamaHzlOkajalpaiH||13||
kimiha bahu SaDaGghrE gAyasi tvaM yadUnAm
adhipatimagRhANAmagratO naH purANam|
vijayasakhasakhInAM gIyatAM tatprasaGgaH
kSapitakucarujastE kalpayantISTamiSTAH||14||
divi bhuvi ca rasAyAM kAH striyastaddurApAH
kapaTarucirahAsabhrUvijRmbhasya yAH syuH|
caraNaraja upAstE yasya bhUtirvayaM kA
api ca kRpaNapakSE hyuttamaHzlOkazabdaH||15||
visRja zirasi pAdaM vEdmyahaM cAtukArair
anunayaviduSastE'bhyEtya dautyairmukundAt|
svakRta iha viSRSTApatyapatyanyalOkA
vyasRjadakRtacEtAH kiM nu sandhEyamasmin||16||
mRgayuriva kapIndraM vivyadhE lubdhadharmA
striyamakRta virUpAM strIjitaH kAmayAnAm|
balimapi balimattvAvESTayaddhvAGkSavadyas
tadalamasitasakhyairdustyajastatkathArthaH||17||
yadanucaritalIlAkarNapIyUSavipruT
sakRdadanavidhUtadvandvadharmA vinaSTAH|
sapadi gRhakuTumbaM dInamutsRjya dInA
bahava iha vihaGgA bhikSucaryAM caranti||18||
vayamRtamiva jihmavyAhRtaM zraddadhAnAH
kulikarutamivAjJAH kRSNavadhvO hariNyaH|
dadRzurasakRdEtattannakhasparzatIvra
smararuja upamantrinbhaNyatAmanyavArtA||19||
priyasakha punarAgAH prEyasA prESitaH kiM
varaya kimanurundhE mAnanIyO'si mE'Gga|
nayasi kathamihAsmAndustyajadvandvapArzvaM
satatamurasi saumya zrIrvadhUH sAkamAstE||20||
api bata madhupuryAmAryaputrO'dhunAstE
smarati sa pitRgEhAnsaumya bandhUMzca gOpAn|
kvacidapi sa kathA naH kiGkarINAM gRNItE
bhujamagurusugandhaM mUrdhnyadhAsyatkadA nu||21||

zrIzuka uvAca

athOddhavO nizamyaivaM kRSNadarzanalAlasAH|
sAntvayanpriyasandEzairgOpIridamabhASata||22||

zrIuddhava uvAca

ahO yUyaM sma pUrNArthA bhavatyO lOkapUjitAH|
vAsudEvE bhagavati yAsAmityarpitaM manaH||23||
dAnavratatapOhOma japasvAdhyAyasaMyamaiH|
zrEyObhirvividhaizcAnyaiH kRSNE bhaktirhi sAdhyatE||24||
bhagavatyuttamaHzlOkE bhavatIbhiranuttamA|
bhaktiH pravartitA diSTyA munInAmapi durlabhA||25||
diSTyA putrAnpatIndEhAnsvajanAnbhavanAni ca|
hitvAvRnIta yUyaM yatkRSNAkhyaM puruSaM param||26||
sarvAtmabhAvO'dhikRtO bhavatInAmadhOkSajE|
virahENa mahAbhAgA mahAnmE'nugrahaH kRtaH||27||
zrUyatAM priyasandEzO bhavatInAM sukhAvahaH|
yamAdAyAgatO bhadrA ahaM bhartU rahaskaraH||28||

zrIbhagavAnuvAca

bhavatInAM viyOgO mE na hi sarvAtmanA kvacit
yathA bhUtAni bhUtESu khaM vAyvagnirjalaM mahI
tathAhaM ca manaHprANa bhUtEndriyaguNAzrayaH||29||
AtmanyEvAtmanAtmAnaM sRjE hanmyanupAlayE|
AtmamAyAnubhAvEna bhUtEndriyaguNAtmanA||30||
AtmA jJAnamayaH zuddhO vyatiriktO'guNAnvayaH|
suSuptisvapnajAgradbhirmAyAvRttibhirIyatE||31||
yEnEndriyArthAndhyAyEta mRSA svapnavadutthitaH|
tannirundhyAdindriyANi vinidraH pratyapadyata||32||
EtadantaH samAmnAyO yOgaH sAGkhyaM manISiNAm|
tyAgastapO damaH satyaM samudrAntA ivApagAH||33||
yattvahaM bhavatInAM vai dUrE vartE priyO dRzAm|
manasaH sannikarSArthaM madanudhyAnakAmyayA||34||
yathA dUracarE prESThE mana Avizya vartatE|
strINAM ca na tathA cEtaH sannikRSTE'kSigOcarE||35||
mayyAvEzya manaH kRtsnaM vimuktAzESavRtti yat|
anusmarantyO mAM nityamacirAnmAmupaiSyatha||36||
yA mayA krIDatA rAtryAM vanE'sminvraja AsthitAH|
alabdharAsAH kalyANyO mApurmadvIryacintayA||37||

zrIzuka uvAca

EvaM priyatamAdiSTamAkarNya vrajayOSitaH|
tA UcuruddhavaM prItAstatsandEzAgatasmRtIH||38||

gOpya UcuH

diSTyAhitO hataH kaMsO yadUnAM sAnugO'ghakRt|
diSTyAptairlabdhasarvArthaiH kuzalyAstE'cyutO'dhunA||39||
kaccidgadAgrajaH saumya karOti purayOSitAm|
prItiM naH snigdhasavrIDa hAsOdArEkSaNArcitaH||40||
kathaM rativizESajJaH priyazca purayOSitAm|
nAnubadhyEta tadvAkyairvibhramaizcAnubhAjitaH||41||
api smarati naH sAdhO gOvindaH prastutE kvacit|
gOSThimadhyE purastrINAmgrAmyAH svairakathAntarE||42||
tAH kiM nizAH smarati yAsu tadA priyAbhir
vRndAvanE kumudakundazazAGkaramyE|
rEmE kvaNaccaraNanUpurarAsagOSThyAm
asmAbhirIDitamanOjJakathaH kadAcit||43||
apyESyatIha dAzArhastaptAH svakRtayA zucA|
saJjIvayannu nO gAtrairyathEndrO vanamambudaiH||44||
kasmAtkRSNa ihAyAti prAptarAjyO hatAhitaH|
narEndrakanyA udvAhya prItaH sarvasuhRdvRtaH||45||
kimasmAbhirvanaukObhiranyAbhirvA mahAtmanaH|
zrIpatErAptakAmasya kriyEtArthaH kRtAtmanaH||46||
paraM saukhyaM hi nairAzyaM svairiNyapyAha piGgalA|
tajjAnatInAM naH kRSNE tathApyAzA duratyayA||47||
ka utsahEta santyaktumuttamaHzlOkasaMvidam|
anicchatO'pi yasya zrIraGgAnna cyavatE kvacit||48||
saricchailavanOddEzA gAvO vENuravA imE|
saGkarSaNasahAyEna kRSNEnAcaritAH prabhO||49||
punaH punaH smArayanti nandagOpasutaM bata|
zrInikEtaistatpadakairvismartuM naiva zaknumaH||50||
gatyA lalitayOdAra hAsalIlAvalOkanaiH|
mAdhvyA girA hRtadhiyaH kathaM taM vismarAma hE||51||
hE nAtha hE ramAnAtha vrajanAthArtinAzana|
magnamuddhara gOvinda gOkulaM vRjinArNavAt||52||

zrIzuka uvAca

tatastAH kRSNasandEzairvyapEtavirahajvarAH|
uddhavaM pUjayAM cakrurjJAtvAtmAnamadhOkSajam||53||
uvAsa katicinmAsAngOpInAM vinudanzucaH|
kRSNalIlAkathAM gAyanramayAmAsa gOkulam||54||
yAvantyahAni nandasya vrajE'vAtsItsa uddhavaH|
vrajaukasAM kSaNaprAyANyAsankRSNasya vArtayA||55||
saridvanagiridrONIrvIkSankusumitAndrumAn|
kRSNaM saMsmArayanrEmE haridAsO vrajaukasAm||56||
dRSTvaivamAdi gOpInAM kRSNAvEzAtmaviklavam|
uddhavaH paramaprItastA namasyannidaM jagau||57||
EtAH paraM tanubhRtO bhuvi gOpavadhvO
gOvinda Eva nikhilAtmani rUDhabhAvAH|
vAJchanti yadbhavabhiyO munayO vayaM ca
kiM brahmajanmabhiranantakathArasasya||58||
kvEmAH striyO vanacarIrvyabhicAraduSTAH
kRSNE kva caiSa paramAtmani rUDhabhAvaH|
nanvIzvarO'nubhajatO'viduSO'pi sAkSAc
chrEyastanOtyagadarAja ivOpayuktaH||59||
nAyaM zriyO'Gga u nitAntaratEH prasAdaH
svaryOSitAM nalinagandharucAM kutO'nyAH|
rAsOtsavE'sya bhujadaNDagRhItakaNTha
labdhAziSAM ya udagAdvrajavallabhInAm||60||
AsAmahO caraNarENujuSAmahaM syAM
vRndAvanE kimapi gulmalatauSadhInAm|
yA dustyajaM svajanamAryapathaM ca hitvA
bhEjurmukundapadavIM zrutibhirvimRgyAm||61||
yA vai zriyArcitamajAdibhirAptakAmair
yOgEzvarairapi yadAtmani rAsagOSThyAm|
kRSNasya tadbhagavataH caraNAravindaM
nyastaM stanESu vijahuH parirabhya tApam||62||
vandE nandavrajastrINAM pAdarENumabhIkSNazaH|
yAsAM harikathOdgItaM punAti bhuvanatrayam||63||

zrIzuka uvAca

atha gOpIranujJApya yazOdAM nandamEva ca|
gOpAnAmantrya dAzArhO yAsyannAruruhE ratham||64||
taM nirgataM samAsAdya nAnOpAyanapANayaH|
nandAdayO'nurAgENa prAvOcannazrulOcanAH||65||
manasO vRttayO naH syuH kRSNa pAdAmbujAzrayAH|
vAcO'bhidhAyinIrnAmnAM kAyastatprahvaNAdiSu||66||
karmabhirbhrAmyamANAnAM yatra kvApIzvarEcchayA|
maGgalAcaritairdAnai ratirnaH kRSNa IzvarE||67||
EvaM sabhAjitO gOpaiH kRSNabhaktyA narAdhipa|
uddhavaH punarAgacchanmathurAM kRSNapAlitAm||68||
kRSNAya praNipatyAha bhaktyudrEkaM vrajaukasAm
vasudEvAya rAmAya rAjJE cOpAyanAnyadAt||69||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE saptacatvAriMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox