From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

aSTacatvAriMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

atha vijJAya bhagavAnsarvAtmA sarvadarzanaH|
sairandhryAH kAmataptAyAH priyamicchangRhaM yayau||1||
mahArhOpaskarairADhyaM kAmOpAyOpabRMhitam
muktAdAmapatAkAbhirvitAnazayanAsanaiH
dhUpaiH surabhibhirdIpaiH sraggandhairapi maNDitam||2||
gRhaM tamAyAntamavEkSya sAsanAtsadyaH samutthAya hi jAtasambhramA|
yathOpasaGgamya sakhIbhiracyutaM sabhAjayAmAsa sadAsanAdibhiH||3||
tathOddhavaH sAdhutayAbhipUjitO nyaSIdadurvyAmabhimRzya cAsanam|
kRSNO'pi tUrNaM zayanaM mahAdhanaM vivEza lOkAcaritAnyanuvrataH||4||
sA majjanAlEpadukUlabhUSaNa sraggandhatAmbUlasudhAsavAdibhiH|
prasAdhitAtmOpasasAra mAdhavaM savrIDalIlOtsmitavibhramEkSitaiH||5||
AhUya kAntAM navasaGgamahriyA vizaGkitAM kaGkaNabhUSitE karE|
pragRhya zayyAmadhivEzya rAmayA rEmE'nulEpArpaNapuNyalEzayA||6||
sAnaGgataptakucayOrurasastathAkSNOr
jighrantyanantacaraNEna rujO mRjantI|
dOrbhyAM stanAntaragataM parirabhya kAntam
AnandamUrtimajahAdatidIrghatApam||7||
saivaM kaivalyanAthaM taM prApya duSprApyamIzvaram|
aGgarAgArpaNEnAhO durbhagEdamayAcata||8||
sahOSyatAmiha prESTha dinAni katicinmayA|
ramasva nOtsahE tyaktuM saGgaM tE'mburuhEkSaNa||9||
tasyai kAmavaraM dattvA mAnayitvA ca mAnadaH|
sahOddhavEna sarvEzaH svadhAmAgamadRddhimat||10||
durArdhyaM samArAdhya viSNuM sarvEzvarEzvaram|
yO vRNItE manOgrAhyamasattvAtkumanISyasau||11||
akrUrabhavanaM kRSNaH saharAmOddhavaH prabhuH|
kiJciccikIrSayanprAgAdakrUraprIyakAmyayA||12||
sa tAnnaravarazrESThAnArAdvIkSya svabAndhavAn|
pratyutthAya pramuditaH pariSvajyAbhinandya ca||13||
nanAma kRSNaM rAmaM ca sa tairapyabhivAditaH|
pUjayAmAsa vidhivatkRtAsanaparigrahAn||14||
pAdAvanEjanIrApO dhArayanzirasA nRpa|
arhaNEnAmbarairdivyairgandhasragbhUSaNOttamaiH||15||
arcitvA zirasAnamya pAdAvaGkagatau mRjan|
prazrayAvanatO'krUraH kRSNarAmAvabhASata||16||
diSTyA pApO hataH kaMsaH sAnugO vAmidaM kulam|
bhavadbhyAmuddhRtaM kRcchrAddurantAcca samEdhitam||17||
yuvAM pradhAnapuruSau jagaddhEtU jaganmayau|
bhavadbhyAM na vinA kiJcitparamasti na cAparam||18||
AtmasRSTamidaM vizvamanvAvizya svazaktibhiH|
IyatE bahudhA brahmanzru tapratyakSagOcaram||19||
yathA hi bhUtESu carAcarESu mahyAdayO yOniSu bhAnti nAnA|
EvaM bhavAnkEvala AtmayOniSvAtmAtmatantrO bahudhA vibhAti||20||
sRjasyathO lumpasi pAsi vizvaM rajastamaHsattvaguNaiH svazaktibhiH|
na badhyasE tadguNakarmabhirvA jJAnAtmanastE kva ca bandhahEtuH||21||
dEhAdyupAdhEranirUpitatvAdbhavO na sAkSAnna bhidAtmanaH syAt|
atO na bandhastava naiva mOkSaH syAtAmnikAmastvayi nO'vivEkaH||22||
tvayOditO'yaM jagatO hitAya yadA yadA vEdapathaH purANaH|
bAdhyEta pASaNDapathairasadbhistadA bhavAnsattvaguNaM bibharti||23||
sa tvamprabhO'dya vasudEvagRhE'vatIrNaH
svAMzEna bhAramapanEtumihAsi bhUmEH|
akSauhiNIzatavadhEna surEtarAMza
rAjJAmamuSya ca kulasya yazO vitanvan||24||
adyEza nO vasatayaH khalu bhUribhAgA
yaH sarvadEvapitRbhUtanRdEvamUrtiH|
yatpAdazaucasalilaM trijagatpunAti
sa tvaM jagadgururadhOkSaja yAH praviSTaH||25||
kaH paNDitastvadaparaM zaraNaM samIyAd
bhaktapriyAdRtagiraH suhRdaH kRtajJAt|
sarvAndadAti suhRdO bhajatO'bhikAmAn
AtmAnamapyupacayApacayau na yasya||26||
diSTyA janArdana bhavAniha naH pratItO
yOgEzvarairapi durApagatiH surEzaiH|
chindhyAzu naH sutakalatradhanAptagEha
dEhAdimOharazanAM bhavadIyamAyAm||27||
ityarcitaH saMstutazca bhaktEna bhagavAnhariH|
akrUraM sasmitaM prAha gIrbhiH sammOhayanniva||28||

zrIbhagavAnuvAca

tvaM nO guruH pitRvyazca zlAghyO bandhuzca nityadA|
vayaM tu rakSyAH pOSyAzca anukampyAH prajA hi vaH||29||
bhavadvidhA mahAbhAgA niSEvyA arhasattamAH|
zrEyaskAmairnRbhirnityaM dEvAH svArthA na sAdhavaH||30||
na hyammayAni tIrthAni na dEvA mRcchilAmayAH|
tE punantyurukAlEna darzanAdEva sAdhavaH||31||
sa bhavAnsuhRdAM vai naH zrEyAnzrEyazcikIrSayA|
jijJAsArthaM pANDavAnAM gacchasva tvaM gajAhvayam||32||
pitaryuparatE bAlAH saha mAtrA suduHkhitAH|
AnItAH svapuraM rAjJA vasanta iti zuzruma||33||
tESu rAjAmbikAputrO bhrAtRputrESu dInadhIH|
samO na vartatE nUnaM duSputravazagO'ndhadRk||34||
gaccha jAnIhi tadvRttamadhunA sAdhvasAdhu vA|
vijJAya tadvidhAsyAmO yathA zaM suhRdAM bhavEt||35||
ityakrUraM samAdizya bhagavAnharirIzvaraH
saGkarSaNOddhavAbhyAM vai tataH svabhavanaM yayau||36||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE aSTacatvAriMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox