From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkOnapaJcAzattamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

sa gatvA hAstinapuraM pauravEndrayazO'Gkitam|
dadarza tatrAmbikEyaM sabhISmaM viduraM pRthAm||1||
sahaputraM ca bAhlIkaM bhAradvAjaM sagautamam|
karnaM suyOdhanaM drauNiM pANDavAnsuhRdO'parAn||2||
yathAvadupasaGgamya bandhubhirgAndinIsutaH|
sampRSTastaiH suhRdvArtAM svayaM cApRcchadavyayam||3||
uvAsa katicinmAsAnrAjJO vRttavivitsayA|
duSprajasyAlpasArasya khalacchandAnuvartinaH||4||
tEja OjO balaM vIryaM prazrayAdIMzca sadguNAn|
prajAnurAgaM pArthESu na sahadbhizcikIRSitam||5||
kRtaM ca dhArtarASTrairyadgaradAnAdyapEzalam|
Acakhyau sarvamEvAsmai pRthA vidura Eva ca||6||
pRthA tu bhrAtaraM prAptamakrUramupasRtya tam|
uvAca janmanilayaM smarantyazrukalEkSaNA||7||
api smaranti naH saumya pitarau bhrAtarazca mE|
bhaginyau bhrAtRputrAzca jAmayaH sakhya Eva ca||8||
bhrAtrEyO bhagavAnkRSNaH zaraNyO bhaktavatsalaH|
paitRSvasrEyAnsmarati rAmazcAmburuhEkSaNaH||9||
sapatnamadhyE zOcantIM vRkAnAM hariNImiva|
sAntvayiSyati mAM vAkyaiH pitRhInAMzca bAlakAn||10||
kRSNa kRSNa mahAyOginvizvAtmanvizvabhAvana|
prapannAM pAhi gOvinda zizubhizcAvasIdatIm||11||
nAnyattava padAmbhOjAtpazyAmi zaraNaM nRNAm|
bibhyatAM mRtyusaMsArAdIsvarasyApavargikAt||12||
namaH kRSNAya zuddhAya brahmaNE paramAtmanE|
yOgEzvarAya yOgAya tvAmahaM zaraNaM gatA||13||

zrIzuka uvAca

ityanusmRtya svajanaM kRSNaM ca jagadIzvaram|
prArudadduHkhitA rAjanbhavatAM prapitAmahI||14||
samaduHkhasukhO'krUrO vidurazca mahAyazAH|
sAntvayAmAsatuH kuntIM tatputrOtpattihEtubhiH||15||
yAsyanrAjAnamabhyEtya viSamaM putralAlasam|
avadatsuhRdAM madhyE bandhubhiH sauhRdOditam||16||

akrUra uvAca

bhO bhO vaicitravIrya tvaM kurUNAM kIrtivardhana|
bhrAtaryuparatE pANDAvadhunAsanamAsthitaH||17||
dharmENa pAlayannurvIM prajAH zIlEna raJjayan|
vartamAnaH samaH svESu zrEyaH kIrtimavApsyasi||18||
anyathA tvAcaraMllOkE garhitO yAsyasE tamaH|
tasmAtsamatvE vartasva pANDavESvAtmajESu ca||19||
nEha cAtyantasaMvAsaH kasyacitkEnacitsaha|
rAjansvEnApi dEhEna kimu jAyAtmajAdibhiH||20||
EkaH prasUyatE janturEka Eva pralIyatE|
EkO'nubhuGktE sukRtamEka Eva ca duSkRtam||21||
adharmOpacitaM vittaM harantyanyE'lpamEdhasaH|
sambhOjanIyApadEzairjalAnIva jalaukasaH||22||
puSNAti yAnadharmENa svabuddhyA tamapaNDitam|
tE'kRtArthaM prahiNvanti prANA rAyaH sutAdayaH||23||
svayaM kilbiSamAdAya taistyaktO nArthakOvidaH|
asiddhArthO vizatyandhaM svadharmavimukhastamaH||24||
tasmAllOkamimaM rAjansvapnamAyAmanOratham|
vIkSyAyamyAtmanAtmAnaM samaH zAntO bhava prabhO||25||

dhRtarASTra uvAca

yathA vadati kalyANIM vAcaM dAnapatE bhavAn|
tathAnayA na tRpyAmi martyaH prApya yathAmRtam||26||
tathApi sUnRtA saumya hRdi na sthIyatE calE|
putrAnurAgaviSamE vidyutsaudAmanI yathA||27||
Izvarasya vidhiM kO nu vidhunOtyanyathA pumAn|
bhUmErbhArAvatArAya yO'vatIrNO yadOH kulE||28||
yO durvimarzapathayA nijamAyayEdaM
sRSTvA guNAnvibhajatE tadanupraviSTaH|
tasmai namO duravabOdhavihAratantra
saMsAracakragatayE paramEzvarAya||29||

zrIzuka uvAca

ityabhiprEtya nRpatErabhiprAyaM sa yAdavaH|
suhRdbhiH samanujJAtaH punaryadupurImagAt||30||
zazaMsa rAmakRSNAbhyAM dhRtarASTravicESTitam
pANdavAnprati kauravya yadarthaM prESitaH svayam||31||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE EkOnapaJcAzattamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox