From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

paJcAzattamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

astiH prAptizca kaMsasya mahiSyau bharatarSabha|
mRtE bhartari duHkhArtE IyatuH sma piturgRhAn||1||
pitrE magadharAjAya jarAsandhAya duHkhitE|
vEdayAM cakratuH sarvamAtmavaidhavyakAraNam||2||
sa tadapriyamAkarNya zOkAmarSayutO nRpa|
ayAdavIM mahIM kartuM cakrE paramamudyamam||3||
akSauhiNIbhirviMzatyA tisRbhizcApi saMvRtaH|
yadurAjadhAnIM mathurAM nyarudhatsarvatO dizam||4||
nirIkSya tadbalaM kRSNa udvElamiva sAgaram|
svapuraM tEna saMruddhaM svajanaM ca bhayAkulam||5||
cintayAmAsa bhagavAnhariH kAraNamAnuSaH|
taddEzakAlAnuguNaM svAvatAraprayOjanam||6||
haniSyAmi balaM hyEtadbhuvi bhAraM samAhitam|
mAgadhEna samAnItaM vazyAnAM sarvabhUbhujAm||7||
akSauhiNIbhiH saGkhyAtaM bhaTAzvarathakuJjaraiH|
mAgadhastu na hantavyO bhUyaH kartA balOdyamam||8||
EtadarthO'vatArO'yaM bhUbhAraharaNAya mE|
saMrakSaNAya sAdhUnAM kRtO'nyESAM vadhAya ca||9||
anyO'pi dharmarakSAyai dEhaH saMbhriyatE mayA|
virAmAyApyadharmasya kAlE prabhavataH kvacit||10||
EvaM dhyAyati gOvinda AkAzAtsUryavarcasau|
rathAvupasthitau sadyaH sasUtau saparicchadau||11||
AyudhAni ca divyAni purANAni yadRcchayA|
dRSTvA tAni hRSIkEzaH saGkarSaNamathAbravIt||12||
pazyArya vyasanaM prAptaM yadUnAM tvAvatAM prabhO|
ESa tE ratha AyAtO dayitAnyAyudhAni ca||13||
EtadarthaM hi nau janma sAdhUnAmIza zarmakRt|
trayOviMzatyanIkAkhyaM bhUmErbhAramapAkuru||14||
EvaM sammantrya dAzArhau daMzitau rathinau purAt|
nirjagmatuH svAyudhADhyau balEnAlpIyasA vRtau||15||
zaGkhaM dadhmau vinirgatya harirdArukasArathiH|
tatO'bhUtparasainyAnAM hRdi vitrAsavEpathuH||16||
tAvAha mAgadhO vIkSya hE kRSNa puruSAdhama
na tvayA yOddhumicchAmi bAlEnaikEna lajjayA
guptEna hi tvayA manda na yOtsyE yAhi bandhuhan||17||
tava rAma yadi zraddhA yudhyasva dhairyamudvaha|
hitvA vA maccharaizchinnaM dEhaM svaryAhi mAM jahi||18||

zrIbhagavAnuvAca

na vai zUrA vikatthantE darzayantyEva pauruSam|
na gRhNImO vacO rAjannAturasya mumUrSataH||19||

zrIzuka uvAca

jarAsutastAvabhisRtya mAdhavau mahAbalaughEna balIyasAvRnOt|
sasainyayAnadhvajavAjisArathI sUryAnalau vAyurivAbhrarENubhiH||20||
suparNatAladhvajacihitnau rathAv
alakSayantyO harirAmayOrmRdhE|
striyaH purATTAlakaharmyagOpuraM
samAzritAH sammumuhuH zucArditaH||21||
hariH parAnIkapayOmucAM muhuH zilImukhAtyulbaNavarSapIDitam|
svasainyamAlOkya surAsurArcitaM vyasphUrjayacchArGgazarAsanOttamam||22||
gRhNannizaGgAdatha sandadhaccharAn
vikRSya muJcanzitabANapUgAn|
nighnanrathAnkuJjaravAjipattIn
nirantaraM yadvadalAtacakram||23||
nirbhinnakumbhAH kariNO nipEturanEkazO'zvAH zaravRkNakandharAH|
rathA hatAzvadhvajasUtanAyakAH padAyatazchinnabhujOrukandharAH||24||
saJchidyamAnadvipadEbhavAjinAmaGgaprasUtAH zatazO'sRgApagAH|
bhujAhayaH pUruSazIrSakacchapA hatadvipadvIpahaya grahAkulAH||25||
karOrumInA narakEzazaivalA dhanustaraGgAyudhagulmasaGkulAH|
acchUrikAvartabhayAnakA mahA maNipravEkAbharaNAzmazarkarAH||26||
pravartitA bhIrubhayAvahA mRdhE manasvinAM harSakarIH parasparam|
vinighnatArInmuSalEna durmadAnsaGkarSaNEnAparImEyatEjasA||27||
balaM tadaGgArNavadurgabhairavaM durantapAraM magadhEndrapAlitam|
kSayaM praNItaM vasudEvaputrayOrvikrIDitaM tajjagadIzayOH param||28||
sthityudbhavAntaM bhuvanatrayasya yaH
samIhitE'nantaguNaH svalIlayA|
na tasya citraM parapakSanigrahas
tathApi martyAnuvidhasya varNyatE||29||
jagrAha virathaM rAmO jarAsandhaM mahAbalam|
hatAnIkAvaziSTAsuM siMhaH siMhamivaujasA||30||
badhyamAnaM hatArAtiM pAzairvAruNamAnuSaiH|
vArayAmAsa gOvindastEna kAryacikIrSayA||31||
sA muktO lOkanAthAbhyAM vrIDitO vIrasammataH|
tapasE kRtasaGkalpO vAritaH pathi rAjabhiH||32||
vAkyaiH pavitrArthapadairnayanaiH prAkRtairapi|
svakarmabandhaprAptO'yaM yadubhistE parAbhavaH||33||
hatESu sarvAnIkESu nRpO bArhadrathastadA|
upEkSitO bhagavatA magadhAndurmanA yayau||34||
mukundO'pyakSatabalO nistIrNAribalArNavaH|
vikIryamANaH kusumaistrIdazairanumOditaH||35||
mAthurairupasaGgamya vijvarairmuditAtmabhiH|
upagIyamAnavijayaH sUtamAgadhavandibhiH||36||
zaGkhadundubhayO nEdurbhErItUryANyanEkazaH|
vINAvENumRdaGgAni puraM pravizati prabhau||37||
siktamArgAM hRSTajanAM patAkAbhirabhyalaGkRtAm|
nirghuSTAM brahmaghOSENa kautukAbaddhatOraNAm||38||
nicIyamAnO nArIbhirmAlyadadhyakSatAGkuraiH|
nirIkSyamANaH sasnEhaM prItyutkalitalOcanaiH||39||
AyOdhanagataM vittamanantaM vIrabhUSaNam|
yadurAjAya tatsarvamAhRtaM prAdizatprabhuH||40||
EvaM saptadazakRtvastAvatyakSauhiNIbalaH|
yuyudhE mAgadhO rAjA yadubhiH kRSNapAlitaiH||41||
akSiNvaMstadbalaM sarvaM vRSNayaH kRSNatEjasA|
hatESu svESvanIkESu tyaktO'gAdaribhirnRpaH||42||
aSTAdazama saGgrAma AgAmini tadantarA|
nAradaprESitO vIrO yavanaH pratyadRzyata||43||
rurOdha mathurAmEtya tisRbhirmlEcchakOTibhiH|
nRlOkE cApratidvandvO vRSNInzrutvAtmasammitAn||44||
taM dRSTvAcintayatkRSNaH saGkarSaNa sahAyavAn|
ahO yadUnAM vRjinaM prAptaM hyubhayatO mahat||45||
yavanO'yaM nirundhE'smAnadya tAvanmahAbalaH|
mAgadhO'pyadya vA zvO vA parazvO vAgamiSyati||46||
AvayOH yudhyatOrasya yadyAgantA jarAsutaH|
bandhUnhaniSyatyatha vA nESyatE svapuraM balI||47||
tasmAdadya vidhAsyAmO durgaM dvipadadurgamam|
tatra jJAtInsamAdhAya yavanaM ghAtayAmahE||48||
iti sammantrya bhagavAndurgaM dvAdazayOjanam|
antaHsamudrE nagaraM kRtsnAdbhutamacIkarat||49||
dRzyatE yatra hi tvASTraM vijJAnaM zilpanaipuNam|
rathyAcatvaravIthIbhiryathAvAstu vinirmitam||50||
suradrumalatOdyAna vicitrOpavanAnvitam|
hEmazRGgairdivispRgbhiH sphaTikATTAlagOpuraiH||51||
rAjatArakuTaiH kOSThairhEmakumbhairalaGkRtaiH|
ratnakUtairgRhairhEmairmahAmArakatasthalaiH||52||
vAstOSpatInAM ca gRhairvallabhIbhizca nirmitam|
cAturvarNyajanAkIrNaM yadudEvagRhOllasat||53||
sudharmAM pArijAtaM ca mahEndraH prAhiNOddharEH|
yatra cAvasthitO martyO martyadharmairna yujyatE||54||
zyAmaikavarNAnvaruNO hayAnzuklAnmanOjavAn|
aSTau nidhipatiH kOzAnlOkapAlO nijOdayAn||55||
yadyadbhagavatA dattamAdhipatyaM svasiddhayE|
sarvaM pratyarpayAmAsurharau bhUmigatE nRpa||56||
tatra yOgaprabhAvEna nItvA sarvajanaM hariH
prajApAlEna rAmENa kRSNaH samanumantritaH
nirjagAma puradvArAtpadmamAlI nirAyudhaH||57||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE paJcAzattamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox