From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkapaJcAzattamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

taM vilOkya viniSkrAntamujjihAnamivODupam|
darzanIyatamaM zyAmaM pItakauzEyavAsasam||1||
zrIvatsavakSasaM bhrAjatkaustubhAmuktakandharam|
pRthudIrghacaturbAhuM navakaJjAruNEkSaNam||2||
nityapramuditaM zrImatsukapOlaM zucismitam|
mukhAravindaM bibhrANaM sphuranmakarakuNDalam||3||
vAsudEvO hyayamiti pumAnzrIvatsalAJchanaH|
caturbhujO'ravindAkSO vanamAlyatisundaraH||4||
lakSaNairnAradaprOktairnAnyO bhavitumarhati|
nirAyudhazcalanpadbhyAM yOtsyE'nEna nirAyudhaH||5||
iti nizcitya yavanaH prAdravadtaM parAGmukham|
anvadhAvajjighRkSustaM durApamapi yOginAm||6||
hastaprAptamivAtmAnaM harINA sa padE padE|
nItO darzayatA dUraM yavanEzO'drikandaram||7||
palAyanaM yadukulE jAtasya tava nOcitam|
iti kSipannanugatO nainaM prApAhatAzubhaH||8||
EvaM kSiptO'pi bhagavAnprAvizadgirikandaram|
sO'pi praviSTastatrAnyaM zayAnaM dadRzE naram||9||
nanvasau dUramAnIya zEtE mAmiha sAdhuvat|
iti matvAcyutaM mUDhastaM padA samatADayat||10||
sa utthAya ciraM suptaH zanairunmIlya lOcanE|
dizO vilOkayanpArzvE tamadrAkSIdavasthitam||11||
sa tAvattasya ruSTasya dRSTipAtEna bhArata|
dEhajEnAgninA dagdhO bhasmasAdabhavatkSaNAt||12||

zrIrAjOvAca

kO nAma sa pumAnbrahmankasya kiMvIrya Eva ca|
kasmAdguhAM gataH ziSyE kiM tEjO yavanArdanaH||13||

zrIzuka uvAca

sa ikSvAkukulE jAtO mAndhAtRtanayO mahAn|
mucukunda iti khyAtO brahmaNyaH satyasaGgaraH||14||
sa yAcitaH suragaNairindrAdyairAtmarakSaNE|
asurEbhyaH paritrastaistadrakSAM sO'karOcciram||15||
labdhvA guhaM tE svaHpAlaM mucukundamathAbruvan|
rAjanviramatAM kRcchrAdbhavAnnaH paripAlanAt||16||
naralOkaM parityajya rAjyaM nihatakaNTakam|
asmAnpAlayatO vIra kAmAstE sarva ujjhitAH||17||
sutA mahiSyO bhavatO jJAtayO'mAtyamantrinaH|
prajAzca tulyakAlInA nAdhunA santi kAlitAH||18||
kAlO balIyAnbalinAM bhagavAnIzvarO'vyayaH|
prajAH kAlayatE krIDanpazupAlO yathA pazUn||19||
varaM vRNISva bhadraM tE RtE kaivalyamadya naH|
Eka EvEzvarastasya bhagavAnviSNuravyayaH||20||
EvamuktaH sa vai dEvAnabhivandya mahAyazAH|
azayiSTa guhAviSTO nidrayA dEvadattayA||21||
yavanE bhasmasAnnItE bhagavAnsAtvatarSabhaH|
AtmAnaM darzayAmAsa mucukundAya dhImatE||22||
tamAlOkya ghanazyAmaM pItakauzEyavAsasam|
zrIvatsavakSasaM bhrAjatkaustubhEna virAjitam||23||
caturbhujaM rOcamAnaM vaijayantyA ca mAlayA|
cAruprasannavadanaM sphuranmakarakuNDalam||24||
prEkSaNIyaM nRlOkasya sAnurAgasmitEkSaNam|
apIvyavayasaM matta mRgEndrOdAravikramam||25||
paryapRcchanmahAbuddhistEjasA tasya dharSitaH|
zaGkitaH zanakai rAjA durdharSamiva tEjasA||26||

zrImucukunda uvAca

kO bhavAniha samprAptO vipinE girigahvarE|
padbhyAM padmapalAzAbhyAM vicarasyurukaNTakE||27||
kiM svittEjasvinAM tEjO bhagavAnvA vibhAvasuH|
sUryaH sOmO mahEndrO vA lOkapAlO parO'pi vA||28||
manyE tvAM dEvadEvAnAM trayANAM puruSarSabham|
yadbAdhasE guhAdhvAntaM pradIpaH prabhayA yathA||29||
zuzrUSatAmavyalIkamasmAkaM narapuGgava|
svajanma karma gOtraM vA kathyatAM yadi rOcatE||30||
vayaM tu puruSavyAghra aikSvAkAH kSatrabandhavaH|
mucukunda iti prOktO yauvanAzvAtmajaH prabhO||31||
ciraprajAgarazrAntO nidrayApahatEndriyaH|
zayE'sminvijanE kAmaM kEnApyutthApitO'dhunA||32||
sO'pi bhasmIkRtO nUnamAtmIyEnaiva pApmanA|
anantaraM bhavAnzrImAMllakSitO'mitrazAsanaH||33||
tEjasA tE'viSahyENa bhUri draSTuM na zaknumaH|
hataujasA mahAbhAga mAnanIyO'si dEhinAm||34||
EvaM sambhASitO rAjJA bhagavAnbhUtabhAvanaH|
pratyAha prahasanvANyA mEghanAdagabhIrayA||35||

zrIbhagavAnuvAca

janmakarmAbhidhAnAni santi mE'Gga sahasrazaH|
na zakyantE'nusaGkhyAtumanantatvAnmayApi hi||36||
kvacidrajAMsi vimamE pArthivAnyurujanmabhiH|
guNakarmAbhidhAnAni na mE janmAni karhicit||37||
kAlatrayOpapannAni janmakarmANi mE nRpa|
anukramantO naivAntaM gacchanti paramarSayaH||38||
tathApyadyatanAnyaGga zRnuSva gadatO mama|
vijJApitO viriJcEna purAhaM dharmaguptayE||39||
bhUmErbhArAyamANAnAmasurANAM kSayAya ca
avatIrNO yadukulE gRha AnakadundubhEH
vadanti vAsudEvEti vasudEvasutaM hi mAm||40||
kAlanEmirhataH kaMsaH pralambAdyAzca saddviSaH|
ayaM ca yavanO dagdhO rAjaMstE tigmacakSuSA||41||
sO'haM tavAnugrahArthaM guhAmEtAmupAgataH|
prArthitaH pracuraM pUrvaM tvayAhaM bhaktavatsalaH||42||
varAnvRNISva rAjarSE sarvAnkAmAndadAmi tE|
mAM prasannO janaH kazcinna bhUyO'rhati zOcitum||43||

zrIzuka uvAca

ityuktastaM praNamyAha mucukundO mudAnvitaH|
jJAtvA nArAyaNaM dEvaM gargavAkyamanusmaran||44||

zrImucukunda uvAca

vimOhitO'yaM jana Iza mAyayA tvadIyayA tvAM na bhajatyanarthadRk|
sukhAya duHkhaprabhavESu sajjatE gRhESu yOSitpuruSazca vaJcitaH||45||
labdhvA janO durlabhamatra mAnuSaM
kathaJcidavyaGgamayatnatO'nagha|
pAdAravindaM na bhajatyasanmatir
gRhAndhakUpE patitO yathA pazuH||46||
mamaiSa kAlO'jita niSphalO gatO rAjyazriyOnnaddhamadasya bhUpatEH|
martyAtmabuddhEH sutadArakOzabhUSvAsajjamAnasya durantacintayA||47||
kalEvarE'sminghaTakuDyasannibhE
nirUDhamAnO naradEva ityaham|
vRtO rathEbhAzvapadAtyanIkapair
gAM paryaTaMstvAgaNayansudurmadaH||48||
pramattamuccairitikRtyacintayA pravRddhalObhaM viSayESu lAlasam|
tvamapramattaH sahasAbhipadyasE kSullElihAnO'hirivAkhumantakaH||49||
purA rathairhEmapariSkRtaizcaran
mataM gajairvA naradEvasaMjJitaH|
sa Eva kAlEna duratyayEna tE
kalEvarO viTkRmibhasmasaMjJitaH||50||
nirjitya dikcakramabhUtavigrahO varAsanasthaH samarAjavanditaH|
gRhESu maithunyasukhESu yOSitAM krIDAmRgaH pUruSa Iza nIyatE||51||
karOti karmANi tapaHsuniSThitO nivRttabhOgastadapEkSayAdadat|
punazca bhUyAsamahaM svarADiti pravRddhatarSO na sukhAya kalpatE||52||
bhavApavargO bhramatO yadA bhavEjjanasya tarhyacyuta satsamAgamaH|
satsaGgamO yarhi tadaiva sadgatau parAvarEzE tvayi jAyatE matiH||53||
manyE mamAnugraha Iza tE kRtO rAjyAnubandhApagamO yadRcchayA|
yaH prArthyatE sAdhubhirEkacaryayA vanaM vivikSadbhirakhaNDabhUmipaiH||54||
na kAmayE'nyaM tava pAdasEvanAdakiJcanaprArthyatamAdvaraM vibhO|
ArAdhya kastvAM hyapavargadaM harE vRNIta AryO varamAtmabandhanam||55||
tasmAdvisRjyAziSa Iza sarvatO rajastamaHsattvaguNAnubandhanAH|
niraJjanaM nirguNamadvayaM paraM tvAM jJAptimAtraM puruSaM vrajAmyaham||56||
ciramiha vRjinArtastapyamAnO'nutApair
avitRSaSaDamitrO'labdhazAntiH kathaJcit|
zaraNada samupEtastvatpadAbjaM parAtman
abhayamRtamazOkaM pAhi mApannamIza||57||

zrIbhagavAnuvAca

sArvabhauma mahArAja matistE vimalOrjitA|
varaiH pralObhitasyApi na kAmairvihatA yataH||58||
pralObhitO varairyattvamapramAdAya viddhi tat|
na dhIrEkAntabhaktAnAmAzIrbhirbhidyatE kvacit||59||
yuJjAnAnAmabhaktAnAM prANAyAmAdibhirmanaH|
akSINavAsanaM rAjandRzyatE punarutthitam||60||
vicarasva mahIM kAmaM mayyAvEzitamAnasaH|
astvEvaM nityadA tubhyaM bhaktirmayyanapAyinI||61||
kSAtradharmasthitO jantUnnyavadhIrmRgayAdibhiH|
samAhitastattapasA jahyaghaM madupAzritaH||62||
janmanyanantarE rAjansarvabhUtasuhRttamaH
bhUtvA dvijavarastvaM vai mAmupaiSyasi kEvalam||63||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE EkapaJcAzattamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox