From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwipaJcAzattamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

itthaM sO'nagrahItO'nga kRSNEnEkSvAku nandanaH|
taM parikramya sannamya nizcakrAma guhAmukhAt||1||
saMvIkSya kSullakAnmartyAnpazUnvIrudvanaspatIn|
matvA kaliyugaM prAptaM jagAma dizamuttarAm||2||
tapaHzraddhAyutO dhIrO niHsaGgO muktasaMzayaH|
samAdhAya manaH kRSNE prAvizadgandhamAdanam||3||
badaryAzramamAsAdya naranArAyaNAlayam|
sarvadvandvasahaH zAntastapasArAdhayaddharim||4||
bhagavAnpunarAvrajya purIM yavanavESTitAm|
hatvA mlEcchabalaM ninyE tadIyaM dvArakAM dhanam||5||
nIyamAnE dhanE gObhirnRbhizcAcyutacOditaiH|
AjagAma jarAsandhastrayOviMzatyanIkapaH||6||
vilOkya vEgarabhasaM ripusainyasya mAdhavau|
manuSyacESTAmApannau rAjandudruvaturdrutam||7||
vihAya vittaM pracuramabhItau bhIrubhItavat|
padbhyAM palAzAbhyAM cElaturbahuyOjanam||8||
palAyamAnau tau dRSTvA mAgadhaH prahasanbalI|
anvadhAvadrathAnIkairIzayOrapramANavit||9||
pradrutya dUraM saMzrAntau tuGgamAruhatAM girim|
pravarSaNAkhyaM bhagavAnnityadA yatra varSati||10||
girau nilInAvAjJAya nAdhigamya padaM nRpa|
dadAha girimEdhObhiH samantAdagnimutsRjan||11||
tata utpatya tarasA dahyamAnataTAdubhau|
dazaikayOjanAttuGgAnnipEtaturadhO bhuvi||12||
alakSyamANau ripuNA sAnugEna yadUttamau|
svapuraM punarAyAtau samudraparikhAM nRpa||13||
sO'pi dagdhAviti mRSA manvAnO balakEzavau|
balamAkRSya sumahanmagadhAnmAgadhO yayau||14||
AnartAdhipatiH zrImAnraivatO raivatIM sutAm|
brahmaNA cOditaH prAdAdbalAyEti purOditam||15||
bhagavAnapi gOvinda upayEmE kurUdvaha|
vaidarbhIM bhISmakasutAM zriyO mAtrAM svayaMvarE||16||
pramathya tarasA rAjJaH zAlvAdIMzcaidyapakSagAn|
pazyatAM sarvalOkAnAM tArkSyaputraH sudhAmiva||17||

zrIrAjOvAca

bhagavAnbhISmakasutAM rukmiNIM rucirAnanAm|
rAkSasEna vidhAnEna upayEma iti zrutam||18||
bhagavanzrOtumicchAmi kRSNasyAmitatEjasaH|
yathA mAgadhazAlvAdInjitvA kanyAmupAharat||19||
brahmankRSNakathAH puNyA mAdhvIrlOkamalApahAH|
kO nu tRpyEta zRNvAnaH zrutajJO nityanUtanAH||20||

zrIbAdarAyaNiruvAca

rAjAsIdbhISmakO nAma vidarbhAdhipatirmahAn|
tasya pancAbhavanputrAH kanyaikA ca varAnanA||21||
rukmyagrajO rukmarathO rukmabAhuranantaraH|
rukmakEzO rukmamAlI rukmiNyESA svasA satI||22||
sOpazrutya mukundasya rUpavIryaguNazriyaH|
gRhAgatairgIyamAnAstaM mEnE sadRzaM patim||23||
tAM buddhilakSaNaudArya rUpazIlaguNAzrayAm|
kRSNazca sadRzIM bhAryAM samudvODhuM manO dadhE||24||
bandhUnAmicchatAM dAtuM kRSNAya bhaginIM nRpa|
tatO nivArya kRSNadviDrukmI caidyamamanyata||25||
tadavEtyAsitApAGgI vaidarbhI durmanA bhRzam|
vicintyAptaM dvijaM kaJcitkRSNAya prAhiNOddrutam||26||
dvArakAM sa samabhyEtya pratIhAraiH pravEzitaH|
apazyadAdyaM puruSamAsInaM kAJcanAsanE||27||
dRSTvA brahmaNyadEvastamavaruhya nijAsanAt|
upavEzyArhayAM cakrE yathAtmAnaM divaukasaH||28||
taM bhuktavantaM vizrAntamupagamya satAM gatiH|
pANinAbhimRzanpAdAvavyagrastamapRcchata||29||
kacciddvijavarazrESTha dharmastE vRddhasammataH|
vartatE nAtikRcchrENa santuSTamanasaH sadA||30||
santuSTO yarhi vartEta brAhmaNO yEna kEnacit|
ahIyamAnaH svaddharmAtsa hyasyAkhilakAmadhuk||31||
asantuSTO'sakRllOkAnApnOtyapi surEzvaraH|
akiJcanO'pi santuSTaH zEtE sarvAGgavijvaraH||32||
viprAnsvalAbhasantuSTAnsAdhUnbhUtasuhRttamAn|
nirahaGkAriNaH zAntAnnamasyE zirasAsakRt||33||
kaccidvaH kuzalaM brahmanrAjatO yasya hi prajAH|
sukhaM vasanti viSayE pAlyamAnAH sa mE priyaH||34||
yatastvamAgatO durgaM nistIryEha yadicchayA|
sarvaM nO brUhyaguhyaM cEtkiM kAryaM karavAma tE||35||
EvaM sampRSTasampraznO brAhmaNaH paramESThinA|
lIlAgRhItadEhEna tasmai sarvamavarNayat||36||

zrIrukmiNyuvAca

zrutvA guNAnbhuvanasundara zRNvatAM tE
nirvizya karNavivarairharatO'GgatApam|
rUpaM dRzAM dRzimatAmakhilArthalAbhaM
tvayyacyutAvizati cittamapatrapaM mE||37||
kA tvA mukunda mahatI kulazIlarUpa
vidyAvayOdraviNadhAmabhirAtmatulyam|
dhIrA patiM kulavatI na vRNIta kanyA
kAlE nRsiMha naralOkamanO'bhirAmam||38||
tanmE bhavAnkhalu vRtaH patiraGga jAyAm
AtmArpitazca bhavatO'tra vibhO vidhEhi|
mA vIrabhAgamabhimarzatu caidya ArAd
gOmAyuvanmRgapatErbalimambujAkSa||39||
pUrtESTadattaniyamavratadEvavipra
gurvarcanAdibhiralaM bhagavAnparEzaH|
ArAdhitO yadi gadAgraja Etya pANiM
gRhNAtu mE na damaghOSasutAdayO'nyE||40||
zvO bhAvini tvamajitOdvahanE vidarbhAn
guptaH samEtya pRtanApatibhiH parItaH|
nirmathya caidyamagadhEndrabalaM prasahya
mAM rAkSasEna vidhinOdvaha vIryazulkAm||41||
antaHpurAntaracarImanihatya bandhUn
tvAmudvahE kathamiti pravadAmyupAyam|
pUrvEdyurasti mahatI kuladEvayAtrA
yasyAM bahirnavavadhUrgirijAmupEyAt||42||
yasyAGghripaGkajarajaHsnapanaM mahAntO
vAJchantyumApatirivAtmatamO'pahatyai|
yarhyambujAkSa na labhEya bhavatprasAdaM
jahyAmasUnvratakRzAnzatajanmabhiH syAt||43||

brAhmaNa uvAca

ityEtE guhyasandEzA yadudEva mayAhRtAH
vimRzya kartuM yaccAtra kriyatAM tadanantaram||44||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE dwipaJcAzattamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox