From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

tripaJcAzattamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

vaidarbhyAH sa tu sandEzaM nizamya yadunandanaH|
pragRhya pANinA pANiM prahasannidamabravIt||1||

zrIbhagavAnuvAca

tathAhamapi taccittO nidrAM ca na labhE nizi|
vEdAhamrukmiNA dvESAnmamOdvAhO nivAritaH||2||
tAmAnayiSya unmathya rAjanyApasadAnmRdhE|
matparAmanavadyAGgImEdhasO'gnizikhAmiva||3||

zrIzuka uvAca

udvAharkSaM ca vijJAya rukmiNyA madhusUdanaH|
rathaH saMyujyatAmAzu dArukEtyAha sArathim||4||
sa cAzvaiH zaibyasugrIva mEghapuSpabalAhakaiH|
yuktaM rathamupAnIya tasthau prAJjaliragrataH||5||
Aruhya syandanaM zaurirdvijamArOpya tUrNagaiH|
AnartAdEkarAtrENa vidarbhAnagamaddhayaiH||6||
rAjA sa kuNDinapatiH putrasnEhavazAnugaH|
zizupAlAya svAM kanyAM dAsyankarmANyakArayat||7||
puraM sammRSTasaMsikta mArgarathyAcatuSpatham|
citradhvajapatAkAbhistOraNaiH samalaGkRtam||8||
sraggandhamAlyAbharaNairvirajO'mbarabhUSitaiH|
juSTaM strIpuruSaiH zrImad gRhairagurudhUpitaiH||9||
pitRRndEvAnsamabhyarcya viprAMzca vidhivannRpa|
bhOjayitvA yathAnyAyaM vAcayAmAsa maGgalam||10||
susnAtAM sudatIM kanyAM kRtakautukamaGgalAm|
AhatAMzukayugmEna bhUSitAM bhUSaNOttamaiH||11||
cakruH sAmargyajurmantrairvadhvA rakSAM dvijOttamAH|
purOhitO'tharvavidvai juhAva grahazAntayE||12||
hiraNyarUpya vAsAMsi tilAMzca guDamizritAn|
prAdAddhEnUzca viprEbhyO rAjA vidhividAM varaH||13||
EvaM cEdipatI rAjA damaghOSaH sutAya vai|
kArayAmAsa mantrajJaiH sarvamabhyudayOcitam||14||
madacyudbhirgajAnIkaiH syandanairhEmamAlibhiH|
pattyazvasaGkulaiH sainyaiH parItaH kuNdInaM yayau||15||
taM vai vidarbhAdhipatiH samabhyEtyAbhipUjya ca|
nivEzayAmAsa mudA kalpitAnyanivEzanE||16||
tatra zAlvO jarAsandhO dantavakrO vidUrathaH|
AjagmuzcaidyapakSIyAH pauNDrakAdyAH sahasrazaH||17||
kRSNarAmadviSO yattAH kanyAM caidyAya sAdhitum|
yadyAgatya harEtkRSnO rAmAdyairyadubhirvRtaH||18||
yOtsyAmaH saMhatAstEna iti nizcitamAnasAH|
AjagmurbhUbhujaH sarvE samagrabalavAhanAH||19||
zrutvaitadbhagavAnrAmO vipakSIya nRpOdyamam|
kRSNaM caikaM gataM hartuM kanyAM kalahazaGkitaH||20||
balEna mahatA sArdhaM bhrAtRsnEhapariplutaH|
tvaritaH kuNDinaM prAgAdgajAzvarathapattibhiH||21||
bhISmakanyA varArOhA kAGkSantyAgamanaM harEH|
pratyApattimapazyantI dvijasyAcintayattadA||22||
ahO triyAmAntarita udvAhO mE'lparAdhasaH
nAgacchatyaravindAkSO nAhaM vEdmyatra kAraNam
sO'pi nAvartatE'dyApi matsandEzaharO dvijaH||23||
api mayyanavadyAtmA dRSTvA kiJcijjugupsitam|
matpANigrahaNE nUnaM nAyAti hi kRtOdyamaH||24||
durbhagAyA na mE dhAtA nAnukUlO mahEzvaraH|
dEvI vA vimukhI gaurI rudrANI girijA satI||25||
EvaM cintayatI bAlA gOvindahRtamAnasA|
nyamIlayata kAlajJA nEtrE cAzrukalAkulE||26||
EvaM vadhvAH pratIkSantyA gOvindAgamanaM nRpa|
vAma UrurbhujO nEtramasphuranpriyabhASiNaH||27||
atha kRSNavinirdiSTaH sa Eva dvijasattamaH|
antaHpuracarIM dEvIM rAjaputrImdadarza ha||28||
sA taM prahRSTavadanamavyagrAtmagatiM satI|
AlakSya lakSaNAbhijJA samapRcchacchucismitA||29||
tasyA AvEdayatprAptaM zazaMsa yadunandanam|
uktaM ca satyavacanamAtmOpanayanaM prati||30||
tamAgataM samAjJAya vaidarbhI hRSTamAnasA|
na pazyantI brAhmaNAya priyamanyannanAma sA||31||
prAptau zrutvA svaduhiturudvAhaprEkSaNOtsukau|
abhyayAttUryaghOSENa rAmakRSNau samarhaNaiH||32||
madhuparkamupAnIya vAsAMsi virajAMsi saH|
upAyanAnyabhISTAni vidhivatsamapUjayat||33||
tayOrnivEzanaM zrImadupAkalpya mahAmatiH|
sasainyayOH sAnugayOrAtithyaM vidadhE yathA||34||
EvaM rAjJAM samEtAnAM yathAvIryaM yathAvayaH|
yathAbalaM yathAvittaM sarvaiH kAmaiH samarhayat||35||
kRSNamAgatamAkarNya vidarbhapuravAsinaH|
Agatya nEtrAJjalibhiH papustanmukhapaGkajam||36||
asyaiva bhAryA bhavituM rukmiNyarhati nAparA|
asAvapyanavadyAtmA bhaiSmyAH samucitaH patiH||37||
kiJcitsucaritaM yannastEna tuSTastrilOkakRt|
anugRhNAtu gRhNAtu vaidarbhyAH pANimacyutaH||38||
EvaM prEmakalAbaddhA vadanti sma puraukasaH|
kanyA cAntaHpurAtprAgAdbhaTairguptAmbikAlayam||39||
padbhyAM viniryayau draSTuM bhavAnyAH pAdapallavam|
sA cAnudhyAyatI samyaGmukundacaraNAmbujam||40||
yatavAGmAtRbhiH sArdhaM sakhIbhiH parivAritA
guptA rAjabhaTaiH zUraiH sannaddhairudyatAyudhaiH
mRDaGgazaGkhapaNavAstUryabhEryazca jaghnirE||41||
nAnOpahAra balibhirvAramukhyAH sahasrazaH|
sraggandhavastrAbharaNairdvijapatnyaH svalaGkRtAH||42||
gAyantyazca stuvantazca gAyakA vAdyavAdakAH|
parivArya vadhUM jagmuH sUtamAgadhavandinaH||43||
AsAdya dEvIsadanaM dhautapAdakarAmbujA|
upaspRzya zuciH zAntA pravivEzAmbikAntikam||44||
tAM vai pravayasO bAlAM vidhijJA viprayOSitaH|
bhavAnIM vandayAM cakrurbhavapatnIM bhavAnvitAm||45||
namasyE tvAmbikE'bhIkSNaM svasantAnayutAM zivAm|
bhUyAtpatirmE bhagavAnkRSNastadanumOdatAm||46||
adbhirgandhAkSatairdhUpairvAsaHsraGmAlya bhUSaNaiH|
nAnOpahArabalibhiH pradIpAvalibhiH pRthak||47||
viprastriyaH patimatIstathA taiH samapUjayat|
lavaNApUpatAmbUla kaNThasUtraphalEkSubhiH||48||
tasyai striyastAH pradaduH zESAM yuyujurAziSaH|
tAbhyO dEvyai namazcakrE zESAM ca jagRhE vadhUH||49||
munivratamatha tyaktvA nizcakrAmAmbikAgRhAt|
pragRhya pANinA bhRtyAM ratnamudrOpazObhinA||50||
tAM dEvamAyAmiva dhIramOhinIM sumadhyamAM kuNDalamaNDitAnanAm|
zyAmAM nitambArpitaratnamEkhalAM vyaJjatstanIM kuntalazaGkitEkSaNAm||51||
zucismitAM bimbaphalAdharadyuti zONAyamAnadvijakundakuDmalAm|
padA calantIM kalahaMsagAminIM siJjatkalAnUpuradhAmazObhinA||52||
vilOkya vIrA mumuhuH samAgatA yazasvinastatkRtahRcchayArditAH|
yAM vIkSya tE nRpatayastadudArahAsa vrIdAvalOkahRtacEtasa ujjhitAstrAH||53||
pEtuH kSitau gajarathAzvagatA vimUDhA yAtrAcchalEna harayE'rpayatIM svazObhAm|
saivaM zanaizcalayatI calapadmakOzau prAptiM tadA bhagavataH prasamIkSamANA||54||
utsArya vAmakarajairalakAnapaGgaiH prAptAnhriyaikSata nRpAndadRzE'cyutaM ca|
tAM rAjakanyAM rathamArurakSatIM jahAra kRSNO dviSatAM samIkSatAm||55||
rathaM samArOpya suparNalakSaNaM rAjanyacakraM paribhUya mAdhavaH|
tatO yayau rAmapurOgamaH zanaiH zRgAlamadhyAdiva bhAgahRddhariH||56||
taM mAninaH svAbhibhavaM yazaHkSayaM
parE jarAsandhamukhA na sEhirE
ahO dhigasmAnyaza AttadhanvanAM
gOpairhRtaM kEzariNAM mRgairiva||57||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE tripaJcAzattamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox