From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

catuHpaJcAzattamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

iti sarvE susaMrabdhA vAhAnAruhya daMzitAH|
svaiH svairbalaiH parikrAntA anvIyurdhRtakArmukAH||1||
tAnApatata AlOkya yAdavAnIkayUthapAH|
tasthustatsammukhA rAjanvisphUrjya svadhanUMSi tE||2||
azvapRSThE gajaskandhE rathOpasthE'stra kOvidAH|
mumucuH zaravarSANi mEghA adriSvapO yathA||3||
patyurbalaM zarAsAraizchannaM vIkSya sumadhyamA|
savrIDmaikSattadvaktraM bhayavihvalalOcanA||4||
prahasya bhagavAnAha mA sma bhairvAmalOcanE|
vinaGkSyatyadhunaivaitattAvakaiH zAtravaM balam||5||
tESAM tadvikramaM vIrA gadasaGkarSanAdayaH|
amRSyamANA nArAcairjaghnurhayagajAnrathAn||6||
pEtuH zirAMsi rathinAmazvinAM gajinAM bhuvi|
sakuNDalakirITAni sOSNISANi ca kOTizaH||7||
hastAH sAsigadESvAsAH karabhA UravO'GghrayaH|
azvAzvataranAgOSTra kharamartyazirAMsi ca||8||
hanyamAnabalAnIkA vRSNibhirjayakAGkSibhiH|
rAjAnO vimukhA jagmurjarAsandhapuraHsarAH||9||
zizupAlaM samabhyEtya hRtadAramivAturam|
naSTatviSaM gatOtsAhaM zuSyadvadanamabruvan||10||
bhO bhOH puruSazArdUla daurmanasyamidaM tyaja|
na priyApriyayO rAjanniSThA dEhiSu dRzyatE||11||
yathA dArumayI yOSitnRtyatE kuhakEcchayA|
EvamIzvaratantrO'yamIhatE sukhaduHkhayOH||12||
zaurEH saptadazAhaM vai saMyugAni parAjitaH|
trayOviMzatibhiH sainyairjigyE EkamahaM param||13||
tathApyahaM na zOcAmi na prahRSyAmi karhicit|
kAlEna daivayuktEna jAnanvidrAvitaM jagat||14||
adhunApi vayaM sarvE vIrayUthapayUthapAH|
parAjitAH phalgutantrairyadubhiH kRSNapAlitaiH||15||
ripavO jigyuradhunA kAla AtmAnusAriNi|
tadA vayaM vijESyAmO yadA kAlaH pradakSiNaH||16||

zrIzuka uvAca

EvaM prabOdhitO mitraizcaidyO'gAtsAnugaH puram|
hatazESAH punastE'pi yayuH svaM svaM puraM nRpAH||17||
rukmI tu rAkSasOdvAhaM kRSNadviDasahansvasuH|
pRSThatO'nvagamatkRSNamakSauhiNyA vRtO balI||18||
rukmyamarSI susaMrabdhaH zRNvatAM sarvabhUbhujAm|
pratijajJE mahAbAhurdaMzitaH sazarAsanaH||19||
ahatvA samarE kRSNamapratyUhya ca rukmiNIm|
kuNDinaM na pravEkSyAmi satyamEtadbravImi vaH||20||
ityuktvA rathamAruhya sArathiM prAha satvaraH|
cOdayAzvAnyataH kRSNaH tasya mE saMyugaM bhavEt||21||
adyAhaM nizitairbANairgOpAlasya sudurmatEH|
nESyE vIryamadaM yEna svasA mE prasabhaM hRtA||22||
vikatthamAnaH kumatirIzvarasyApramANavit|
rathEnaikEna gOvindaM tiSTha tiSThEtyathAhvayat||23||
dhanurvikRSya sudRDhaM jaghnE kRSNaM tribhiH zaraiH|
Aha cAtra kSaNaM tiSTha yadUnAM kulapAMsana||24||
yatra yAsi svasAraM mE muSitvA dhvAGkSavaddhaviH|
hariSyE'dya madaM manda mAyinaH kUTayOdhinaH||25||
yAvanna mE hatO bANaiH zayIthA muJca dArIkAm|
smayankRSNO dhanuzchittvA SaDbhirvivyAdha rukmiNam||26||
aSTabhizcaturO vAhAndvAbhyAM sUtaM dhvajaM tribhiH|
sa cAnyaddhanurAdhAya kRSNaM vivyAdha paJcabhiH||27||
taistAditaH zaraughaistu cicchEda dhanuracyutaH|
punaranyadupAdatta tadapyacchinadavyayaH||28||
parighaM paTTizaM zUlaM carmAsI zaktitOmarau|
yadyadAyudhamAdatta tatsarvaM sO'cchinaddhariH||29||
tatO rathAdavaplutya khaDgapANirjighAMsayA|
kRSNamabhyadravatkruddhaH pataGga iva pAvakam||30||
tasya cApatataH khaDgaM tilazazcarma cESubhiH|
chittvAsimAdadE tigmaM rukmiNaM hantumudyataH||31||
dRSTvA bhrAtRvadhOdyOgaM rukmiNI bhayavihvalA|
patitvA pAdayOrbharturuvAca karuNaM satI||32||

zrIrukmiNyuvAca

yOgEzvarApramEyAtmandEvadEva jagatpatE|
hantuM nArhasi kalyANa bhrAtaraM mE mahAbhuja||33||

zrIzuka uvAca

tayA paritrAsavikampitAGgayA zucAvazuSyanmukharuddhakaNThayA|
kAtaryavisraMsitahEmamAlayA gRhItapAdaH karuNO nyavartata||34||
cailEna baddhvA tamasAdhukArINaM sazmazrukEzaM pravapanvyarUpayat|
tAvanmamarduH parasainyamadbhutaM yadupravIrA nalinIM yathA gajAH||35||
kRSNAntikamupavrajya dadRzustatra rukmiNam
tathAbhUtaM hataprAyaM dRSTvA saGkarSaNO vibhuH
vimucya baddhaM karuNO bhagavAnkRSNamabravIt||36||
asAdhvidaM tvayA kRSNa kRtamasmajjugupsitam|
vapanaM zmazrukEzAnAM vairUpyaM suhRdO vadhaH||37||
maivAsmAnsAdhvyasUyEthA bhrAturvairUpyacintayA|
sukhaduHkhadO na cAnyO'sti yataH svakRtabhukpumAn||38||
bandhurvadhArhadOSO'pi na bandhOrvadhamarhati|
tyAjyaH svEnaiva dOSENa hataH kiM hanyatE punaH||39||
kSatriyANAmayaM dharmaH prajApativinirmitaH|
bhrAtApi bhrAtaraM hanyAdyEna ghOratamastataH||40||
rAjyasya bhUmErvittasya striyO mAnasya tEjasaH|
mAninO'nyasya vA hEtOH zrImadAndhAH kSipanti hi||41||
tavEyaM viSamA buddhiH sarvabhUtESu durhRdAm|
yanmanyasE sadAbhadraM suhRdAM bhadramajJavat||42||
AtmamOhO nRNAmEva kalpatE dEvamAyayA|
suhRddurhRdudAsIna iti dEhAtmamAninAm||43||
Eka Eva parO hyAtmA sarvESAmapi dEhinAm|
nAnEva gRhyatE mUDhairyathA jyOtiryathA nabhaH||44||
dEha AdyantavAnESa dravyaprANaguNAtmakaH|
AtmanyavidyayA klRptaH saMsArayati dEhinam||45||
nAtmanO'nyEna saMyOgO viyOgazcasataH sati|
taddhEtutvAttatprasiddhErdRgrUpAbhyAM yathA ravEH||46||
janmAdayastu dEhasya vikriyA nAtmanaH kvacit|
kalAnAmiva naivEndOrmRtirhyasya kuhUriva||47||
yathA zayAna AtmAnaM viSayAnphalamEva ca|
anubhuGktE'pyasatyarthE tathApnOtyabudhO bhavam||48||
tasmAdajJAnajaM zOkamAtmazOSavimOhanam|
tattvajJAnEna nirhRtya svasthA bhava zucismitE||49||

zrIzuka uvAca

EvaM bhagavatA tanvI rAmENa pratibOdhitA|
vaimanasyaM parityajya manO buddhyA samAdadhE||50||
prANAvazESa utsRSTO dviDbhirhatabalaprabhaH
smaranvirUpakaraNaM vitathAtmamanOrathaH
cakrE bhOjakaTaM nAma nivAsAya mahatpuram||51||
ahatvA durmatiM kRSNamapratyUhya yavIyasIm|
kuNDinaM na pravEkSyAmItyuktvA tatrAvasadruSA||52||
bhagavAnbhISmakasutAmEvaM nirjitya bhUmipAn|
puramAnIya vidhivadupayEmE kurUdvaha||53||
tadA mahOtsavO nRRNAM yadupuryAM gRhE gRhE|
abhUdananyabhAvAnAM kRSNE yadupatau nRpa||54||
narA nAryazca muditAH pramRSTamaNikuNDalAH|
pAribarhamupAjahrurvarayOzcitravAsasOH||55||
sA vRSNipuryuttambhitEndrakEtubhir
vicitramAlyAmbararatnatOraNaiH|
babhau pratidvAryupaklRptamaGgalair
ApUrNakumbhAgurudhUpadIpakaiH||56||
siktamArgA madacyudbhirAhUtaprESThabhUbhujAm|
gajairdvAHsu parAmRSTa rambhApUgOpazObhitA||57||
kurusRJjayakaikEya vidarbhayadukuntayaH|
mithO mumudirE tasminsambhramAtparidhAvatAm||58||
rukmiNyA haraNaM zrutvA gIyamAnaM tatastataH|
rAjAnO rAjakanyAzca babhUvurbhRzavismitAH||59||
dvArakAyAmabhUdrAjanmahAmOdaH puraukasAm
rukmiNyA ramayOpEtaM dRSTvA kRSNaM zriyaH patim||60||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE catuHpaJcAzattamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox