From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

paJcapaJcAzattamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

kAmastu vAsudEvAMzO dagdhaH prAgrudramanyunA|
dEhOpapattayE bhUyastamEva pratyapadyata||1||
sa Eva jAtO vaidarbhyAM kRSNavIryasamudbhavaH|
pradyumna iti vikhyAtaH sarvatO'navamaH pituH||2||
taM zambaraH kAmarUpI hRtvA tOkamanirdazam|
sa viditvAtmanaH zatruM prAsyOdanvatyagAdgRham||3||
taM nirjagAra balavAnmInaH sO'pyaparaiH saha|
vRtO jAlEna mahatA gRhItO matsyajIvibhiH||4||
taM zambarAya kaivartA upAjahrurupAyanam|
sUdA mahAnasaM nItvA vadyansudhitinAdbhutam||5||
dRSTvA tadudarE bAlammAyAvatyai nyavEdayan
nAradO'kathayatsarvaM tasyAH zaGkitacEtasaH
bAlasya tattvamutpattiM matsyOdaranivEzanam||6||
sA ca kAmasya vai patnI ratirnAma yazasvinI|
patyurnirdagdhadEhasya dEhOtpattimpratIkSatI||7||
nirUpitA zambarENa sA sUdaudanasAdhanE|
kAmadEvaM zizuM buddhvA cakrE snEhaM tadArbhakE||8||
nAtidIrghENa kAlEna sa kArSNi rUDhayauvanaH|
janayAmAsa nArINAM vIkSantInAM ca vibhramam||9||
sA tampatiM padmadalAyatEkSaNaM pralambabAhuM naralOkasundaram|
savrIDahAsOttabhitabhruvEkSatI prItyOpatasthE ratiraGga saurataiH||10||
tAmaha bhagavAnkArSNirmAtastE matiranyathA|
mAtRbhAvamatikramya vartasE kAminI yathA||11||

ratiruvAca

bhavAnnArAyaNasutaH zambarENa hRtO gRhAt|
ahaM tE'dhikRtA patnI ratiH kAmO bhavAnprabhO||12||
ESa tvAnirdazaM sindhAvakSipacchambarO'suraH|
matsyO'grasIttadudarAditaH prAptO bhavAnprabhO||13||
tamimaM jahi durdharSaM durjayaM zatrumAtmanaH|
mAyAzatavidaM taM ca mAyAbhirmOhanAdibhiH||14||
parIzOcati tE mAtA kurarIva gataprajA|
putrasnEhAkulA dInA vivatsA gaurivAturA||15||
prabhASyaivaM dadau vidyAM pradyumnAya mahAtmanE|
mAyAvatI mahAmAyAM sarvamAyAvinAzinIm||16||
sa ca zambaramabhyEtya saMyugAya samAhvayat|
aviSahyaistamAkSEpaiH kSipansaJjanayankalim||17||
sO'dhikSiptO durvAcObhiH padAhata ivOragaH|
nizcakrAma gadApANiramarSAttAmralOcanaH||18||
gadAmAvidhya tarasA pradyumnAya mahAtmanE|
prakSipya vyanadannAdaM vajraniSpESaniSThuram||19||
tAmApatantIM bhagavAnpradyumnO gadayA gadAm|
apAsya zatravE kruddhaH prAhiNOtsvagadAM nRpa||20||
sa ca mAyAM samAzritya daitEyIM mayadarzitam|
mumucE'stramayaM varSaM kArSNau vaihAyasO'suraH||21||
bAdhyamAnO'stravarSENa raukmiNEyO mahArathaH|
sattvAtmikAM mahAvidyAM sarvamAyOpamardinIm||22||
tatO gauhyakagAndharva paizAcOragarAkSasIH|
prAyuGkta zatazO daityaH kArSNirvyadhamayatsa tAH||23||
nizAtamasimudyamya sakirITaM sakuNDalam|
zambarasya ziraH kAyAttAmrazmazrvOjasAharat||24||
AkIryamANO divijaiH stuvadbhiH kusumOtkaraiH|
bhAryayAmbaracAriNyA puraM nItO vihAyasA||25||
antaHpuravaraM rAjanlalanAzatasaGkulam|
vivEza patnyA gaganAdvidyutEva balAhakaH||26||
taM dRSTvA jaladazyAmaM pItakauzEyavAsasam|
pralambabAhuM tAmrAkSaM susmitaM rucirAnanam||27||
svalaGkRtamukhAmbhOjaM nIlavakrAlakAlibhiH|
kRSNaM matvA striyO hrItA nililyustatra tatra ha||28||
avadhArya zanairISadvailakSaNyEna yOSitaH|
upajagmuH pramuditAH sastrI ratnaM suvismitAH||29||
atha tatrAsitApAGgI vaidarbhI valgubhASiNI|
asmaratsvasutaM naSTaM snEhasnutapayOdharA||30||
kO nvayamnaravaidUryaH kasya vA kamalEkSaNaH|
dhRtaH kayA vA jaTharE kEyaM labdhA tvanEna vA||31||
mama cApyAtmajO naSTO nItO yaH sUtikAgRhAt|
EtattulyavayOrUpO yadi jIvati kutracit||32||
kathaM tvanEna samprAptaM sArUpyaM zArGgadhanvanaH|
AkRtyAvayavairgatyA svarahAsAvalOkanaiH||33||
sa Eva vA bhavEnnUnaM yO mE garbhE dhRtO'rbhakaH|
amuSminprItiradhikA vAmaH sphurati mE bhujaH||34||
EvaM mImAMsamaNAyAM vaidarbhyAM dEvakIsutaH|
dEvakyAnakadundubhyAmuttamaHzlOka Agamat||35||
vijJAtArthO'pi bhagavAMstUSNImAsa janArdanaH|
nAradO'kathayatsarvaM zambarAharaNAdikam||36||
tacchrutvA mahadAzcaryaM kRSNAntaHpurayOSitaH|
abhyanandanbahUnabdAnnaSTaM mRtamivAgatam||37||
dEvakI vasudEvazca kRSNarAmau tathA striyaH|
dampatI tau pariSvajya rukmiNI ca yayurmudam||38||
naSTaM pradyumnamAyAtamAkarNya dvArakaukasaH|
ahO mRta ivAyAtO bAlO diSTyEti hAbruvan||39||
yaM vai muhuH pitRsarUpanijEzabhAvAs
tanmAtarO yadabhajanraharUDhabhAvAH
citraM na tatkhalu ramAspadabimbabimbE
kAmE smarE'kSaviSayE kimutAnyanAryaH||40||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE paJcapaJcAzattamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox