From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SaTpaJcAzattamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

satrAjitaH svatanayAM kRSNAya kRtakilbiSaH|
syamantakEna maNinA svayamudyamya dattavAn||1||

zrIrAjOvAca

satrAjitaH kimakarOdbrahmankRSNasya kilbiSaH|
syamantakaH kutastasya kasmAddattA sutA harEH||2||

zrIzuka uvAca

AsItsatrAjitaH sUryO bhaktasya paramaH sakhA|
prItastasmai maNiM prAdAtsa ca tuSTaH syamantakam||3||
sa taM bibhranmaNiM kaNThE bhrAjamAnO yathA raviH|
praviSTO dvArakAM rAjantEjasA nOpalakSitaH||4||
taM vilOkya janA dUrAttEjasA muSTadRSTayaH|
dIvyatE'kSairbhagavatE zazaMsuH sUryazaGkitAH||5||
nArAyaNa namastE'stu zaGkhacakragadAdhara|
dAmOdarAravindAkSa gOvinda yadunandana||6||
ESa AyAti savitA tvAM didRkSurjagatpatE|
muSNangabhasticakrENa nRNAM cakSUMSi tigmaguH||7||
nanvanvicchanti tE mArgaM trIlOkyAM vibudharSabhAH|
jJAtvAdya gUDhaM yaduSu draSTuM tvAM yAtyajaH prabhO||8||

zrIzuka uvAca

nizamya bAlavacanaM prahasyAmbujalOcanaH|
prAha nAsau ravirdEvaH satrAjinmaNinA jvalan||9||
satrAjitsvagRhaM zrImatkRtakautukamaGgalam|
pravizya dEvasadanE maNiM viprairnyavEzayat||10||
dinE dinE svarNabhArAnaSTau sa sRjati prabhO
durbhikSamAryariSTAni sarpAdhivyAdhayO'zubhAH
na santi mAyinastatra yatrAstE'bhyarcitO maNiH||11||
sa yAcitO maNiM kvApi yadurAjAya zauriNA|
naivArthakAmukaH prAdAdyAcJAbhaGgamatarkayan||12||
tamEkadA maNiM kaNThE pratimucya mahAprabham|
prasEnO hayamAruhya mRgAyAM vyacaradvanE||13||
prasEnaM sahayaM hatvA maNimAcchidya kEzarI|
giriM vizanjAmbavatA nihatO maNimicchatA||14||
sO'pi cakrE kumArasya maNiM krIDanakaM bilE|
apazyanbhrAtaraM bhrAtA satrAjitparyatapyata||15||
prAyaH kRSNEna nihatO maNigrIvO vanaM gataH|
bhrAtA mamEti tacchrutvA karNE karNE'japanjanAH||16||
bhagavAMstadupazrutya duryazO liptamAtmani|
mArSTuM prasEnapadavImanvapadyata nAgaraiH||17||
hataM prasEnam azvaM ca vIkSya kEzariNA vanE|
taM cAdripRSThE nihatamRkSENa dadRzurjanAH||18||
RkSarAjabilaM bhImamandhEna tamasAvRtam|
EkO vivEza bhagavAnavasthApya bahiH prajAH||19||
tatra dRSTvA maNiprESThaM bAlakrIDanakaM kRtam|
hartuM kRtamatistasminnavatasthE'rbhakAntikE||20||
tamapUrvaM naraM dRSTvA dhAtrI cukrOza bhItavat|
tacchrutvAbhyadravatkruddhO jAmbavAnbalinAM varaH||21||
sa vai bhagavatA tEna yuyudhE svAmInAtmanaH|
puruSamprAkRtaM matvA kupitO nAnubhAvavit||22||
dvandvayuddhaM sutumulamubhayOrvijigISatOH|
AyudhAzmadrumairdOrbhiH kravyArthE zyEnayOriva||23||
AsIttadaSTAvimzAhamitarEtaramuSTibhiH|
vajraniSpESaparuSairavizramamaharnizam||24||
kRSNamuSTiviniSpAta niSpiSTAGgOru bandhanaH|
kSINasattvaH svinnagAtrastamAhAtIva vismitaH||25||
jAnE tvAM saRvabhUtAnAM prANa OjaH sahO balam|
viSNuM purANapuruSaM prabhaviSNumadhIzvaram||26||
tvaM hi vizvasRjAmsraSTA sRSTAnAmapi yacca sat|
kAlaH kalayatAmIzaH para AtmA tathAtmanAm||27||
yasyESadutkalitarOSakaTAkSamOkSair
vartmAdizatkSubhitanakratimiGgalO'bdhiH|
sEtuH kRtaH svayaza ujjvalitA ca laGkA
rakSaHzirAMsi bhuvi pEturiSukSatAni||28||
iti vijJAtavIjJAnamRkSarAjAnamacyutaH|
vyAjahAra mahArAja bhagavAndEvakIsutaH||29||
abhimRzyAravindAkSaH pANinA zaGkarENa tam|
kRpayA parayA bhaktaM mEghagambhIrayA girA||30||
maNihEtOriha prAptA vayamRkSapatE bilam|
mithyAbhizApaM pramRjannAtmanO maNinAmunA||31||
ityuktaH svAM duhitaraM kanyAM jAmbavatIM mudA|
arhaNArthamsa maNinA kRSNAyOpajahAra ha||32||
adRSTvA nirgamaM zaurEH praviSTasya bilaM janAH|
pratIkSya dvAdazAhAni duHkhitAH svapuraM yayuH||33||
nizamya dEvakI dEvI rakmiNyAnakadundubhiH|
suhRdO jJAtayO'zOcanbilAtkRSNamanirgatam||34||
satrAjitaM zapantastE duHkhitA dvArakaukasaH|
upatasthuzcandrabhAgAM durgAM kRSNOpalabdhayE||35||
tESAM tu dEvyupasthAnAtpratyAdiSTAziSA sa ca|
prAdurbabhUva siddhArthaH sadArO harSayanhariH||36||
upalabhya hRSIkEzaM mRtaM punarivAgatam|
saha patnyA maNigrIvaM sarvE jAtamahOtsavAH||37||
satrAjitaM samAhUya sabhAyAM rAjasannidhau|
prAptiM cAkhyAya bhagavAnmaNiM tasmai nyavEdayat||38||
sa cAtivrIDitO ratnaM gRhItvAvAGmukhastataH|
anutapyamAnO bhavanamagamatsvEna pApmanA||39||
sO'nudhyAyaMstadEvAghaM balavadvigrahAkulaH|
kathaM mRjAmyAtmarajaH prasIdEdvAcyutaH katham||40||
kimkRtvA sAdhu mahyaM syAnna zapEdvA janO yathA|
adIrghadarzanaM kSudraM mUDhaM draviNalOlupam||41||
dAsyE duhitaraM tasmai strIratnaM ratnamEva ca|
upAyO'yaM samIcInastasya zAntirna cAnyathA||42||
EvaM vyavasitO buddhyA satrAjitsvasutAM zubhAm|
maNiM ca svayamudyamya kRSNAyOpajahAra ha||43||
tAM satyabhAmAM bhagavAnupayEmE yathAvidhi|
bahubhiryAcitAM zIla rUpaudAryaguNAnvitAm||44||
bhagavAnAha na maNiM pratIcchAmO vayaM nRpa
tavAstAM dEvabhaktasya vayaM ca phalabhAginaH||45||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE SaTpaJcAzattamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox