From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

saptapaJcAzattamO'dhyAyaH

zrIbAdarAyaNiruvAca

vijJAtArthO'pi gOvindO dagdhAnAkarNya pANDavAn|
kuntIM ca kulyakaraNE saharAmO yayau kurUn||1||
bhISmaM kRpaM sa viduraM gAndhArIM drONamEva ca|
tulyaduHkhau ca saGgamya hA kaSTamiti hOcatuH||2||
labdhvaitadantaraM rAjanzatadhanvAnamUcatuH|
akrUrakRtavarmANau maniH kasmAnna gRhyatE||3||
yO'smabhyaM sampratizrutya kanyAratnaM vigarhya naH|
kRSNAyAdAnna satrAjitkasmAdbhrAtaramanviyAt||4||
EvaM bhinnamatistAbhyAM satrAjitamasattamaH|
zayAnamavadhIllObhAtsa pApaH kSINa jIvitaH||5||
strINAM vikrOzamAnAnAM krandantInAmanAthavat|
hatvA pazUnsaunikavanmaNimAdAya jagmivAn||6||
satyabhAmA ca pitaraM hataM vIkSya zucArpitA|
vyalapattAta tAtEti hA hatAsmIti muhyatI||7||
tailadrONyAM mRtaM prAsya jagAma gajasAhvayam|
kRSNAya viditArthAya taptAcakhyau piturvadham||8||
tadAkarNyEzvarau rAjannanusRtya nRlOkatAm|
ahO naH paramaM kaSTamityasrAkSau vilEpatuH||9||
Agatya bhagavAMstasmAtsabhAryaH sAgrajaH puram|
zatadhanvAnamArEbhE hantuM hartuM maNiM tataH||10||
sO'pi kRtOdyamaM jJAtvA bhItaH prANaparIpsayA|
sAhAyyE kRtavarmANamayAcata sa cAbravIt||11||
nAhamIsvarayOH kuryAM hElanaM rAmakRSNayOH|
kO nu kSEmAya kalpEta tayOrvRjinamAcaran||12||
kaMsaH sahAnugO'pItO yaddvESAttyAjitaH zriyA|
jarAsandhaH saptadaza saMyugAdvirathO gataH||13||
pratyAkhyAtaH sa cAkrUraM pArSNigrAhamayAcata|
sO'pyAha kO virudhyEta vidvAnIzvarayOrbalam||14||
ya idaM lIlayA vizvaM sRjatyavati hanti ca|
cESTAM vizvasRjO yasya na vidurmOhitAjayA||15||
yaH saptahAyanaH zailamutpATyaikEna pANinA|
dadhAra lIlayA bAla ucchilIndhramivArbhakaH||16||
namastasmai bhagavatE kRSNAyAdbhutakarmaNE|
anantAyAdibhUtAya kUTasthAyAtmanE namaH||17||
pratyAkhyAtaH sa tEnApi zatadhanvA mahAmaNim|
tasminnyasyAzvamAruhya zatayOjanagaM yayau||18||
garuDadhvajamAruhya rathaM rAmajanArdanau|
anvayAtAM mahAvEgairazvai rAjangurudruham||19||
mithilAyAmupavanE visRjya patitaM hayam|
padbhyAmadhAvatsantrastaH kRSNO'pyanvadravadruSA||20||
padAtErbhagavAMstasya padAtistigmanEminA|
cakrENa zira utkRtya vAsasOrvyacinOnmaNim||21||
alabdhamaNirAgatya kRSNa AhAgrajAntikam|
vRthA hataH zatadhanurmaNistatra na vidyatE||22||
tata Aha balO nUnaM sa maNiH zatadhanvanA|
kasmiMzcitpuruSE nyastastamanvESa puraM vraja||23||
ahaM vaidEhamicchAmi draSTuM priyatamaM mama|
ityuktvA mithilAM rAjanvivEza yadanandanaH||24||
taM dRSTvA sahasOtthAya maithilaH prItamAnasaH|
arhayAM Asa vidhivadarhaNIyaM samarhaNaiH||25||
uvAsa tasyAM katicinmithilAyAM samA vibhuH
mAnitaH prItiyuktEna janakEna mahAtmanA
tatO'zikSadgadAM kAlE dhArtarASTraH suyOdhanaH||26||
kEzavO dvArakAmEtya nidhanaM zatadhanvanaH|
aprAptiM ca maNEH prAha priyAyAH priyakRdvibhuH||27||
tataH sa kArayAmAsa kriyA bandhOrhatasya vai|
sAkaM suhRdbhirbhagavAnyA yAH syuH sAmparAyikIH||28||
akrUraH kRtavarmA ca zrutvA zatadhanOrvadham|
vyUSaturbhayavitrastau dvArakAyAH prayOjakau||29||
akrUrE prOSitE'riSTAnyAsanvai dvArakaukasAm|
zArIrA mAnasAstApA muhurdaivikabhautikAH||30||
ityaGgOpadizantyEkE vismRtya prAgudAhRtam|
munivAsanivAsE kiM ghaTEtAriSTadarzanam||31||
dEvE'varSati kAzIzaH zvaphalkAyAgatAya vai|
svasutAM gANdinIM prAdAttatO'varSatsma kAziSu||32||
tatsutastatprabhAvO'sAvakrUrO yatra yatra ha|
dEvO'bhivarSatE tatra nOpatApA na mArIkAH||33||
iti vRddhavacaH zrutvA naitAvadiha kAraNam|
iti matvA samAnAyya prAhAkrUraM janArdanaH||34||
pUjayitvAbhibhASyainaM kathayitvA priyAH kathAH|
vijJatAkhilacitta jJaH smayamAna uvAca ha||35||
nanu dAnapatE nyastastvayyAstE zatadhanvanA|
syamantakO maniH zrImAnviditaH pUrvamEva naH||36||
satrAjitO'napatyatvAdgRhNIyurduhituH sutAH|
dAyaM ninIyApaH piNDAnvimucyarNaM ca zESitam||37||
tathApi durdharastvanyaistvayyAstAM suvratE maNiH|
kintu mAmagrajaH samyaGna pratyEti maNiM prati||38||
darzayasva mahAbhAga bandhUnAM zAntimAvaha|
avyucchinnA makhAstE'dya vartantE rukmavEdayaH||39||
EvaM sAmabhirAlabdhaH zvaphalkatanayO maNim|
AdAya vAsasAcchannaH dadau sUryasamaprabham||40||
syamantakaM darzayitvA jJAtibhyO raja AtmanaH|
vimRjya maNinA bhUyastasmai pratyarpayatprabhuH||41||
yastvEtadbhagavata Izvarasya viSNOr
vIryADhyaM vRjinaharaM sumaGgalaM ca
AkhyAnaM paThati zRNOtyanusmarEdvA
duSkIrtiM duritamapOhya yAti zAntim||42||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE saptapaJcAzattamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox