From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

aSTapaJcAzattamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

EkadA pANDavAndraSTuM pratItAnpuruSOttamaH|
indraprasthaM gataH zRImAnyuyudhAnAdibhirvRtaH||1||
dRSTvA tamAgataM pArthA mukundamakhilEzvaram|
uttasthuryugapadvIrAH prANA mukhyamivAgatam||2||
pariSvajyAcyutaM vIrA aGgasaGgahatainasaH|
sAnurAgasmitaM vaktraM vIkSya tasya mudaM yayuH||3||
yudhiSThirasya bhImasya kRtvA pAdAbhivandanam|
phAlgunaM parirabhyAtha yamAbhyAM cAbhivanditaH||4||
paramAsana AsInaM kRSNA kRSNamaninditA|
navODhA vrIDitA kiJcicchanairEtyAbhyavandata||5||
tathaiva sAtyakiH pArthaiH pUjitazcAbhivanditaH|
niSasAdAsanE'nyE ca pUjitAH paryupAsata||6||
pRthAmsamAgatya kRtAbhivAdanastayAtihArdArdradRzAbhirambhitaH|
ApRSTavAMstAM kuzalaM sahasnuSAM pitRSvasAramparipRSTabAndhavaH||7||
tamAha prEmavaiklavya ruddhakaNThAzrulOcanA|
smarantI tAnbahUnklEzAnklEzApAyAtmadarzanam||8||
tadaiva kuzalaM nO'bhUtsanAthAstE kRtA vayam|
jJatInnaH smaratA kRSNa bhrAtA mE prESitastvayA||9||
na tE'sti svaparabhrAntirvizvasya suhRdAtmanaH|
tathApi smaratAM zazvatklEzAnhaMsi hRdi sthitaH||10||

yudhiSThira uvAca

kiM na AcaritaM zrEyO na vEdAhamadhIzvara|
yOgEzvarANAM durdarzO yannO dRSTaH kumEdhasAm||11||
iti vai vArSikAnmAsAnrAjJA sO'bhyarthitaH sukham|
janayannayanAnandamindraprasthaukasAM vibhuH||12||
EkadA rathamAruhya vijayO vAnaradhvajam|
gANDIvaM dhanurAdAya tUNau cAkSayasAyakau||13||
sAkaM kRSNEna sannaddhO vihartuM vipinaM mahat|
bahuvyAlamRgAkIrNaM prAvizatparavIrahA||14||
tatrAvidhyaccharairvyAghrAnzUkarAnmahiSAnrurUn|
zarabhAngavayAnkhaDgAnhariNAnzazazallakAn||15||
tAnninyuH kiGkarA rAjJE mEdhyAnparvaNyupAgatE|
tRTparItaH parizrAntO bibhatsuryamunAmagAt||16||
tatrOpaspRzya vizadaM pItvA vAri mahArathau|
kRSNau dadRzatuH kanyAM carantIM cArudarzanAm||17||
tAmAsAdya varArOhAM sudvijAM rucirAnanAm|
papraccha prESitaH sakhyA phAlgunaH pramadOttamAm||18||
kA tvaM kasyAsi suzrONi kutO vA kiM cikIrSasi|
manyE tvAM patimicchantIM sarvaM kathaya zObhanE||19||

zrIkAlindyuvAca

ahaM dEvasya saviturduhitA patimicchatI|
viSNuM varENyaM varadaM tapaH paramamAsthitaH||20||
nAnyaM patiM vRNE vIra tamRtE zrInikEtanam|
tuSyatAM mE sa bhagavAnmukundO'nAthasaMzrayaH||21||
kAlindIti samAkhyAtA vasAmi yamunAjalE|
nirmitE bhavanE pitrA yAvadacyutadarzanam||22||
tathAvadadguDAkEzO vAsudEvAya sO'pi tAm|
rathamArOpya tadvidvAndharmarAjamupAgamat||23||
yadaiva kRSNaH sandiSTaH pArthAnAM paramAdbutam|
kArayAmAsa nagaraM vicitraM vizvakarmaNA||24||
bhagavAMstatra nivasansvAnAM priyacikIrSayA|
agnayE khANDavaM dAtumarjunasyAsa sArathiH||25||
sO'gnistuSTO dhanuradAddhayAnzvEtAnrathaM nRpa|
arjunAyAkSayau tUNau varma cAbhEdyamastribhiH||26||
mayazca mOcitO vahnEH sabhAM sakhya upAharat|
yasminduryOdhanasyAsIjjalasthaladRzibhramaH||27||
sa tEna samanujJAtaH suhRdbhizcAnumOditaH|
Ayayau dvArakAM bhUyaH sAtyakipramakhairvRtaH||28||
athOpayEmE kAlindIM supuNyartvRkSa UrjitE|
vitanvanparamAnandaM svAnAM paramamaGgalaH||29||
vindyAnuvindyAvAvantyau duryOdhanavazAnugau|
svayaMvarE svabhaginIM kRSNE saktAM nyaSEdhatAm||30||
rAjAdhidEvyAstanayAM mitravindAM pitRSvasuH|
prasahya hRtavAnkRSNO rAjanrAjJAM prapazyatAm||31||
nagnajinnAma kauzalya AsIdrAjAtidhArmikaH|
tasya satyAbhavatkanyA dEvI nAgnajitI nRpa||32||
na tAM zEkurnRpA vODhumajitvA saptagOvRSAn|
tIkSNazRGgAnsudurdharSAnvIryagandhAsahAnkhalAn||33||
tAM zrutvA vRSajillabhyAM bhagavAnsAtvatAM patiH|
jagAma kauzalyapuraM sainyEna mahatA vRtaH||34||
sa kOzalapatiH prItaH pratyutthAnAsanAdibhiH|
arhaNEnApi guruNA pUjayanpratinanditaH||35||
varaM vilOkyAbhimataM samAgataM narEndrakanyA cakamE ramApatim|
bhUyAdayaM mE patirAziSO'nalaH karOtu satyA yadi mE dhRtO vrataH||36||
yatpAdapaGkajarajaH zirasA bibharti
zRIrabyajaH sagirizaH saha lOkapAlaiH|
lIlAtanuH svakRtasEtuparIpsayA yaH
kAlE'dadhatsa bhagavAnmama kEna tuSyEt||37||
arcitaM punarityAha nArAyaNa jagatpatE|
AtmAnandEna pUrNasya karavANi kimalpakaH||38||

zrIzuka uvAca

tamAha bhagavAnhRSTaH kRtAsanaparigrahaH|
mEghagambhIrayA vAcA sasmitaM kurunandana||39||

zrIbhagavAnuvAca

narEndra yAcJA kavibhirvigarhitA rAjanyabandhOrnijadharmavartinaH|
tathApi yAcE tava sauhRdEcchayA kanyAM tvadIyAM na hi zulkadA vayam||40||

zrIrAjOvAca

kO'nyastE'bhyadhikO nAtha kanyAvara ihEpsitaH|
guNaikadhAmnO yasyAGgE zrIrvasatyanapAyinI||41||
kintvasmAbhiH kRtaH pUrvaM samayaH sAtvatarSabha|
puMsAM vIryaparIkSArthaM kanyAvaraparIpsayA||42||
saptaitE gOvRSA vIra durdAntA duravagrahAH|
EtairbhagnAH subahavO bhinnagAtrA nRpAtmajAH||43||
yadimE nigRhItAH syustvayaiva yadunandana|
varO bhavAnabhimatO duhiturmE zriyaHpatE||44||
EvaM samayamAkarNya baddhvA parikaraM prabhuH|
AtmAnaM saptadhA kRtvA nyagRhNAllIlayaiva tAn||45||
baddhvA tAndAmabhiH zaurirbhagnadarpAnhataujasaH|
vyakarsallIlayA baddhAnbAlO dArumayAnyathA||46||
tataH prItaH sutAM rAjA dadau kRSNAya vismitaH|
tAM pratyagRhNAdbhagavAnvidhivatsadRzIM prabhuH||47||
rAjapatnyazca duhituH kRSNaM labdhvA priyaM patim|
lEbhirE paramAnandaM jAtazca paramOtsavaH||48||
zaGkhabhEryAnakA nEdurgItavAdyadvijAziSaH|
narA nAryaH pramuditAH suvAsaHsragalaGkRtAH||49||
dazadhEnusahasrANi pAribarhamadAdvibhuH|
yuvatInAM trisAhasraM niSkagrIvasuvAsasam||50||
navanAgasahasrANi nAgAcchataguNAnrathAn|
rathAcchataguNAnazvAnazvAcchataguNAnnarAn||51||
dampatI rathamArOpya mahatyA sEnayA vRtau|
snEhapraklinnahRdayO yApayAmAsa kOzalaH||52||
zrutvaitadrurudhurbhUpA nayantaM pathi kanyakAm|
bhagnavIryAH sudurmarSA yadubhirgOvRSaiH purA||53||
tAnasyataH zaravrAtAnbandhupriyakRdarjunaH|
gANDIvI kAlayAmAsa siMhaH kSudramRgAniva||54||
pAribarhamupAgRhya dvArakAmEtya satyayA|
rEmE yadUnAmRSabhO bhagavAndEvakIsutaH||55||
zrutakIrtEH sutAM bhadrAm upayEmE pitRSvasuH|
kaikEyIM bhrAtRbhirdattAM kRSNaH santardanAdibhiH||56||
sutAM ca madrAdhipatErlakSmaNAM lakSaNairyatAm|
svayaMvarE jahAraikaH sa suparNaH sudhAmiva||57||
anyAzcaivaMvidhA bhAryAH kRSNasyAsansahasrazaH
bhaumaM hatvA tannirOdhAdAhRtAzcArudarzanAH||58||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE aSTapaJcAzattamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox