From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkOnaSaSTitamO'dhyAyaH

zrIrAjOvAca yathA hatO bhagavatA bhaumO yEnE ca tAH striyaH|
niruddhA EtadAcakSva vikramaM zArGgadhanvanaH||1||

zrIzuka uvAca

indrENa hRtachatrENa hRtakuNDalabandhunA|
hRtAmarAdristhAnEna jJApitO bhaumacESTitam||2||
sabhAryO garuDArUDhaH prAgjyOtiSapuraM yayau
giridurgaiH zastradurgairjalAgnyaniladurgamam
murapAzAyutairghOrairdRDhaiH sarvata AvRtam||3||
gadayA nirbibhEdAdrInzastradurgANi sAyakaiH|
cakrENAgniM jalaM vAyuM murapAzAMstathAsinA||4||
zaGkhanAdEna yantrANi hRdayAni manasvinAm|
prAkAraM gadayA gurvyA nirbibhEda gadAdharaH||5||
pAJcajanyadhvaniM zrutvA yugAntazanibhISaNam|
muraH zayAna uttasthau daityaH paJcazirA jalAt||6||
trizUlamudyamya sudurnirIkSaNO yugAntasUryAnalarOcirulbaNaH|
grasaMstrilOkImiva paJcabhirmukhairabhyadravattArkSyasutaM yathOragaH||7||
Avidhya zUlaM tarasA garutmatE nirasya vaktrairvyanadatsa paJcabhiH|
sa rOdasI sarvadizO'mbaraM mahAnApUrayannaNDakaTAhamAvRNOt||8||
tadApatadvai trizikhaM garutmatE hariH zarAbhyAmabhinattridhOjasA|
mukhESu taM cApi zarairatADayattasmai gadAM sO'pi ruSA vyamuJcata||9||
tAmApatantIM gadayA gadAM mRdhE gadAgrajO nirbibhidE sahasradhA|
udyamya bAhUnabhidhAvatO'jitaH zirAMsi cakrENa jahAra lIlayA||10||
vyasuH papAtAmbhasi kRttazIrSO nikRttazRGgO'dririvEndratEjasA|
tasyAtmajAH sapta piturvadhAturAH pratikriyAmarSajuSaH samudyatAH||11||
tAmrO'ntarikSaH zravaNO vibhAvasur
vasurnabhasvAnaruNazca saptamaH|
pIThaM puraskRtya camUpatiM mRdhE
bhaumaprayuktA niragandhRtAyudhAH||12||
prAyuJjatAsAdya zarAnasIngadAH zaktyRSTizUlAnyajitE ruSOlbaNAH|
tacchastrakUTaM bhagavAnsvamArgaNairamOghavIryastilazazcakarta ha||13||
tAnpIThamukhyAnanayadyamakSayaM|
nikRttazIrSOrubhujAGghrivarmaNaH||
svAnIkapAnacyutacakrasAyakais|
tathA nirastAnnarakO dharAsutaH||
nirIkSya durmarSaNa Asravanmadair|
gajaiH payOdhiprabhavairnirAkramAt||14||
dRSTvA sabhAryaM garuDOpari sthitaM
sUryOpariSTAtsataDidghanaM yathA|
kRSNaM sa tasmai vyasRjacchataghnIM
yOdhAzca sarvE yugapacca vivyadhuH||15||
tadbhaumasainyaM bhagavAngadAgrajO
vicitravAjairnizitaiH zilImukhaiH|
nikRttabAhUruzirOdhravigrahaM
cakAra tarhyEva hatAzvakuJjaram||16||
yAni yOdhaiH prayuktAni zastrAstrANi kurUdvaha|
haristAnyacchinattIkSNaiH zarairEkaikazastrIbhiH||17||
uhyamAnaH suparNEna pakSAbhyAM nighnatA gajAn|
gurutmatA hanyamAnAstuNDapakSanakhErgajAH||18||
puramEvAvizannArtA narakO yudhyayudhyata||19||
dRSTvA vidrAvitaM sainyaM garuDEnArditaM svakaM
taM bhaumaH prAharacchaktyA vajraH pratihatO yataH
nAkampata tayA viddhO mAlAhata iva dvipaH||20||
zUlaM bhaumO'cyutaM hantumAdadE vitathOdyamaH
tadvisargAtpUrvamEva narakasya zirO hariH
apAharadgajasthasya cakrENa kSuranEminA||21||
sakuNDalaM cArukirITabhUSaNaM babhau pRthivyAM patitamsamujjvalam|
ha hEti sAdhvityRSayaH surEzvarA mAlyairmukundaM vikiranta IdirE||22||
tatazca bhUH kRSNamupEtya kuNDalE
prataptajAmbUnadaratnabhAsvarE|
savaijayantyA vanamAlayArpayat
prAcEtasaM chatramathO mahAmaNim||23||
astauSIdatha vizvEzaM dEvI dEvavarArcitam|
prAJjaliH praNatA rAjanbhaktipravaNayA dhiyA||24||

bhUmiruvAca

namastE dEvadEvEza zaGkhacakragadAdhara|
bhaktEcchOpAttarUpAya paramAtmannamO'stu tE||25||
namaH paGkajanAbhAya namaH paGkajamAlinE|
namaH paGkajanEtrAya namastEpaGkajAGghrayE||26||
namO bhagavatE tubhyaM vAsudEvAya viSNavE|
puruSAyAdibIjAya pUrNabOdhAya tE namaH||27||
ajAya janayitrE'sya brahmaNE'nantazaktayE|
parAvarAtmanbhUtAtmanparamAtmannamO'stu tE||28||
tvaM vai sisRkSuraja utkaTaM prabhO
tamO nirOdhAya bibharSyasaMvRtaH|
sthAnAya sattvaM jagatO jagatpatE
kAlaH pradhAnaM puruSO bhavAnparaH||29||
ahaM payO jyOtirathAnilO nabhO mAtrANi dEvA mana indriyANi|
kartA mahAnityakhilaM carAcaraM tvayyadvitIyE bhagavanayaM bhramaH||30||
tasyAtmajO'yaM tava pAdapaGkajaM bhItaH prapannArtiharOpasAditaH|
tatpAlayainaM kuru hastapaGkajaM zirasyamuSyAkhilakalmaSApaham||31||

zrIzuka uvAca

iti bhUmyarthitO vAgbhirbhagavAnbhaktinamrayA|
dattvAbhayaM bhaumagRhamprAvizatsakalarddhimat||32||
tatra rAjanyakanyAnAM SaTsahasrAdhikAyutam|
bhaumAhRtAnAM vikramya rAjabhyO dadRzE hariH||33||
tampraviSTaM striyO vIkSya naravaryaM vimOhitAH|
manasA vavrirE'bhISTaM patiM daivOpasAditam||34||
bhUyAtpatirayaM mahyaM dhAtA tadanumOdatAm|
iti sarvAH pRthakkRSNE bhAvEna hRdayaM dadhuH||35||
tAH prAhiNOddvAravatIM sumRSTavirajO'mbarAH|
narayAnairmahAkOzAnrathAzvAndraviNaM mahAt||36||
airAvatakulEbhAMzca caturdantAMstarasvinaH|
pANDurAMzca catuHSaSTiM prErayAmAsa kEzavaH||37||
gatvA surEndrabhavanaM dattvAdityai ca kuNDalE|
pUjitastridazEndrENa mahEndryANyA ca sapriyaH||38||
cOditO bhAryayOtpATya pArIjAtaM garutmati|
ArOpya sEndrAnvibudhAnnirjityOpAnayatpuram||39||
sthApitaH satyabhAmAyA gRhOdyAnOpazObhanaH|
anvagurbhramarAH svargAttadgandhAsavalampaTAH||40||
yayAca Anamya kirITakOTibhiH pAdau spRzannacyutamarthasAdhanam|
siddhArtha EtEna vigRhyatE mahAnahO surANAM ca tamO dhigADhyatAm||41||
athO muhUrta EkasminnAnAgArESu tAH striyaH|
yathOpayEmE bhagavAntAvadrUpadharO'vyayaH||42||
gRhESu tAsAmanapAyyatarkakRnnirastasAmyAtizayESvavasthitaH|
rEmE ramAbhirnijakAmasamplutO yathEtarO gArhakamEdhikAMzcaran||43||
itthaM ramApatimavApya patiM striyastA
brahmAdayO'pi na viduH padavIM yadIyAm|
bhEjurmudAviratamEdhitayAnurAga
hAsAvalOkanavasaGgamajalpalajjAH||44||
pratyudgamAsanavarArhaNapadazauca
tAmbUlavizramaNavIjanagandhamAlyaiH
kEzaprasArazayanasnapanOpahAryaiH
dAsIzatA api vibhOrvidadhuH sma dAsyam||45||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE EkOnaSaSTitamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox