From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SaSTitamO'dhyAyaH

zrIbAdarAyaNiruvAca

karhicitsukhamAsInaM svatalpasthaM jagadgurum|
patiM paryacaradbhaiSmI vyajanEna sakhIjanaiH||1||
yastvEtallIlayA vizvaM sRjatyattyavatIzvaraH|
sa hi jAtaH svasEtUnAM gOpIthAya yaduSvajaH||2||
tasminantargRhE bhrAjan muktAdAmavilambinA|
virAjitE vitAnEna dIpairmaNimayairapi||3||
mallikAdAmabhiH puSpairdvirEphakulanAditE|
jAlarandhrapraviSTaizca gObhizcandramasO'malaiH||4||
pArijAtavanAmOda vAyunOdyAnazAlinA|
dhUpairagurujai rAjanjAlarandhravinirgataiH||5||
payaHphEnanibhE zubhrE paryaGkE kazipUttamE|
upatasthE sukhAsInaM jagatAmIzvaraM patim||6||
vAlavyajanamAdAya ratnadaNDaM sakhIkarAt|
tEna vIjayatI dEvI upAsAM cakra Izvaram||7||
sOpAcyutaM kvaNayatI maNinUpurAbhyAM
rEjE'GgulIyavalayavyajanAgrahastA|
vastrAntagUDhakucakuGkumazONahAra
bhAsA nitambadhRtayA ca parArdhyakAJcyA||8||
tAM rUpiNIM zrIyamananyagatiM nirIkSya
yA lIlayA dhRtatanOranurUparUpA|
prItaH smayannalakakuNDalaniSkakaNTha
vaktrOllasatsmitasudhAM harirAbabhASE||9||

zrIbhagavAnuvAca

rAjaputrIpsitA bhUpairlOkapAlavibhUtibhiH|
mahAnubhAvaiH zrImadbhI rUpaudAryabalOrjitaiH||10||
tAnprAptAnarthinO hitvA caidyAdInsmaradurmadAn|
dattA bhrAtrA svapitrA ca kasmAnnO vavRSE'samAn||11||
rAjabhyO bibhyataH subhru samudraM zaraNaM gatAn|
balavadbhiH kRtadvESAnprAyastyaktanRpAsanAn||12||
aspaSTavartmanAmpuMsAmalOkapathamIyuSAm|
AsthitAH padavIM subhru prAyaH sIdanti yOSitaH||13||
niSkiJcanA vayaM zazvanniSkiJcanajanapriyAH|
tasmA tprAyENa na hyADhyA mAM bhajanti sumadhyamE||14||
yayOrAtmasamaM vittaM janmaizvaryAkRtirbhavaH|
tayOrvivAhO maitrI ca nOttamAdhamayOH kvacit||15||
vaidarbhyEtadavijJAya tvayAdIrghasamIkSayA|
vRtA vayaM guNairhInA bhikSubhiH zlAghitA mudhA||16||
athAtmanO'nurUpaM vai bhajasva kSatriyarSabham|
yEna tvamAziSaH satyA ihAmutra ca lapsyasE||17||
caidyazAlvajarAsandha dantavakrAdayO nRpAH|
mama dviSanti vAmOru rukmI cApi tavAgrajaH||18||
tESAM vIryamadAndhAnAM dRptAnAM smayanuttayE|
AnitAsi mayA bhadrE tEjOpaharatAsatAm||19||
udAsInA vayaM nUnaM na stryapatyArthakAmukAH|
AtmalabdhyAsmahE pUrNA gEhayOrjyOtirakriyAH||20||

zrIzuka uvAca

EtAvaduktvA bhagavAnAtmAnaM vallabhAmiva|
manyamAnAmavizlESAttaddarpaghna upAramat||21||
iti trilOkEzapatEstadAtmanaH priyasya dEvyazrutapUrvamapriyam|
Azrutya bhItA hRdi jAtavEpathuzcintAM durantAM rudatI jagAma ha||22||
padA sujAtEna nakhAruNazrIyA bhuvaM likhantyazrubhiraJjanAsitaiH|
AsiJcatI kuGkumarUSitau stanau tasthAvadhOmukhyatiduHkharuddhavAk||23||
tasyAH suduHkhabhayazOkavinaSTabuddhEr
hastAcchlathadvalayatO vyajanaM papAta|
dEhazca viklavadhiyaH sahasaiva muhyan
rambhEva vAyuvihatO pravikIrya kEzAn||24||
taddRSTvA bhagavAnkRSNaH priyAyAH prEmabandhanam|
hAsyaprauDhimajAnantyAH karuNaH sO'nvakampata||25||
paryaGkAdavaruhyAzu tAmutthApya caturbhujaH|
kEzAnsamuhya tadvaktraM prAmRjatpadmapANinA||26||
pramRjyAzrukalE nEtrE stanau cOpahatau zucA|
AzliSya bAhunA rAjanananyaviSayAM satIm||27||
sAntvayAmAsa sAntvajJaH kRpayA kRpaNAM prabhuH|
hAsyaprauDhibhramaccittAmatadarhAM satAM gatiH||28||

zrIbhagavAnuvAca

mA mA vaidarbhyasUyEthA jAnE tvAM matparAyaNAm|
tvadvacaH zrOtukAmEna kSvElyAcaritamaGganE||29||
mukhaM ca prEmasaMrambha sphuritAdharamIkSitum|
kaTAkSEpAruNApAGgaM sundarabhrukuTItaTam||30||
ayaM hi paramO lAbhO gRhESu gRhamEdhinAm|
yannarmairIyatE yAmaH priyayA bhIru bhAmini||31||

zrIzuka uvAca

saivaM bhagavatA rAjanvaidarbhI parisAntvitA|
jJAtvA tatparihAsOktiM priyatyAgabhayaM jahau||32||
babhASa RSabhaM puMsAM vIkSantI bhagavanmukham|
savrIDahAsarucira snigdhApAGgEna bhArata||33||

zrIrukmiNyuvAca

nanvEvamEtadaravindavilOcanAha yadvai bhavAnbhagavatO'sadRzI vibhUmnaH|
kva svE mahimnyabhiratO bhagavAMstryadhIzaH kvAhaM guNaprakRtirajJagRhItapAdA||34||
satyaM bhayAdiva guNEbhya urukramAntaH
zEtE samudra upalambhanamAtra AtmA|
nityaM kadindriyagaNaiH kRtavigrahastvaM
tvatsEvakairnRpapadaM vidhutaM tamO'ndham||35||
tvatpAdapadmamakarandajuSAM munInAM
vartmAsphuTaM nrpazubhirnanu durvibhAvyam|
yasmAdalaukikamivEhitamIzvarasya
bhUmaMstavEhitamathO anu yE bhavantam||36||
niSkiJcanO nanu bhavAnna yatO'sti kiJcid
yasmai baliM balibhujO'pi harantyajAdyAH|
na tvA vidantyasutRpO'ntakamADhyatAndhAH
prESThO bhavAnbalibhujAmapi tE'pi tubhyam||37||
tvaM vai samastapuruSArthamayaH phalAtmA
yadvAJchayA sumatayO visRjanti kRtsnam|
tESAM vibhO samucitO bhavataH samAjaH
puMsaH striyAzca ratayOH sukhaduHkhinOrna||38||
tvaM nyastadaNDamunibhirgaditAnubhAva
AtmAtmadazca jagatAmiti mE vRtO'si|
hitvA bhavadbhruva udIritakAlavEga
dhvastAziSO'bjabhavanAkapatInkutO'nyE||39||
jADyaM vacastava gadAgraja yastu bhUpAn
vidrAvya zArGganinadEna jahartha mAM tvam|
siMhO yathA svabalimIza pazUnsvabhAgaM
tEbhyO bhayAdyadudadhiM zaraNaM prapannaH||40||
yadvAJchayA nRpazikhAmaNayO'ngavainya
jAyantanAhuSagayAdaya aikyapatyam|
rAjyaM visRjya vivizurvanamambujAkSa
sIdanti tE'nupadavIM ta ihAsthitAH kim||41||
kAnyaM zrayEta tava pAdasarOjagandham
AghrAya sanmukharitaM janatApavargam|
lakSmyAlayaM tvavigaNayya guNAlayasya
martyA sadOrubhayamarthavivItadRSTiH||42||
taM tvAnurUpamabhajaM jagatAmadhIzam
AtmAnamatra ca paratra ca kAmapUram|
syAnmE tavAGghriraraNaM sRtibhirbhramantyA
yO vai bhajantamupayAtyanRtApavargaH||43||
tasyAH syuracyuta nRpA bhavatOpadiSTAH
strINAM gRhESu kharagOzvaviDAlabhRtyAH|
yatkarNamUlamankarSaNa nOpayAyAd
yuSmatkathA mRDaviriJcasabhAsu gItA||44||
tvakSmazrurOmanakhakEzapinaddhamantar
mAMsAsthiraktakRmiviTkaphapittavAtam|
jIvacchavaM bhajati kAntamatirvimUDhA
yA tE padAbjamakarandamajighratI strI||45||
astvambujAkSa mama tE caraNAnurAga
Atmanratasya mayi cAnatiriktadRSTEH|
yarhyasya vRddhaya upAttarajO'timAtrO
mAmIkSasE tadu ha naH paramAnukampA||46||
naivAlIkamahaM manyE vacastE madhusUdana|
ambAyA Eva hi prAyaH kanyAyAH syAdratiH kvacit||47||
vyUDhAyAzcApi puMzcalyA manO'bhyEti navaM navam|
budhO'satIM na bibhRyAttAM bibhradubhayacyutaH||48||

zrIbhagavAnuvAca

sAdhvyEtacchrOtukAmaistvaM rAjaputrI pralambhitA|
mayOditaM yadanvAttha sarvaM tatsatyamEva hi||49||
yAnyAnkAmayasE kAmAnmayyakAmAya bhAmini|
santi hyEkAntabhaktAyAstava kalyANi nityada||50||
upalabdhaM patiprEma pAtivratyaM ca tE'naghE|
yadvAkyaizcAlyamAnAyA na dhIrmayyapakarSitA||51||
yE mAM bhajanti dAmpatyE tapasA vratacaryayA|
kAmAtmAnO'pavargEzaM mOhitA mama mAyayA||52||
mAM prApya mAninyapavargasampadaM
vAJchanti yE sampada Eva tatpatim|
tE mandabhAgA nirayE'pi yE nRNAM
mAtrAtmakatvAtnirayaH susaGgamaH||53||
diSTyA gRhEzvaryasakRnmayi tvayA kRtAnuvRttirbhavamOcanI khalaiH|
suduSkarAsau sutarAM durAziSO hyasuMbharAyA nikRtiM juSaH striyAH||54||
na tvAdRzImpraNayinIM gRhiNIM gRhESu
pazyAmi mAnini yayA svavivAhakAlE|
prAptAnnRpAnna vigaNayya rahOharO mE
prasthApitO dvija upazrutasatkathasya||55||
bhrAturvirUpakaraNaM yudhi nirjitasya
prOdvAhaparvaNi ca tadvadhamakSagOSThyAm|
duHkhaM samutthamasahO'smadayOgabhItyA
naivAbravIH kimapi tEna vayaM jitAstE||56||
dUtastvayAtmalabhanE suviviktamantraH
prasthApitO mayi cirAyati zUnyamEtat|
matvA jihAsa idam aGgamananyayOgyaM
tiSThEta tattvayi vayaM pratinandayAmaH||57||

zrIzuka uvAca

EvaM sauratasaMlApairbhagavAnjagadIzvaraH|
svaratO ramayA rEmE naralOkaM viDambayan||58||
tathAnyAsAmapi vibhurgRhEsu gRhavAniva
AsthitO gRhamEdhIyAndharmAnlOkagururhariH||59||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE SaSTitamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox