From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkaSaSTitamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

EkaikazastAH kRSNasya putrAndazadazAbaAH|
ajIjanannanavamAnpituH sarvAtmasampadA||1||
gRhAdanapagaM vIkSya rAjaputryO'cyutaM sthitam|
prESThaM nyamaMsata svaM svaM na tattattvavidaH striyaH||2||
cArvabjakOzavadanAyatabAhunEtra
saprEmahAsarasavIkSitavalgujalpaiH|
sammOhitA bhagavatO na manO vijEtuM
svairvibhramaiH samazakanvanitA vibhUmnaH||3||
smAyAvalOkalavadarzitabhAvahAri
bhrUmaNDalaprahitasauratamantrazauNDaiH|
patnyastu zODazasahasramanaGgabANair
yasyEndriyaM vimathitumkaraNairna zEkuH||4||
itthaM ramApatimavApya patiM striyastA
brahmAdayO'pi na viduH padavIM yadIyAm|
bhEjurmudAviratamEdhitayAnurAga
hAsAvalOkanavasaGgamalAlasAdyam||5||
pratyudgamAsanavarArhaNapAdazauca
tAmbUlavizramaNavIjanagandhamAlyaiH|
kEzaprasArazayanasnapanOpahAryaiH
dAsIzatA api vibhOrvidadhuH sma dAsyam||6||
tAsAM yA dazaputrANAM kRSNastrINAM purOditAH|
aSTau mahiSyastatputrAnpradyumnAdIngRNAmi tE||7||
cArudESNaH sudESNazca cArudEhazca vIryavAn|
sucAruzcAruguptazca bhadracArustathAparaH||8||
cArucandrO vicAruzca cAruzca dazamO harEH|
pradyumnapramukhA jAtA rukmiNyAM nAvamAH pituH||9||
bhAnuH subhAnuH svarbhAnuH prabhAnurbhAnumAMstathA|
candrabhAnurbRhadbhAnuratibhAnustathASTamaH||10||
zrIbhAnuH pratibhAnuzca satyabhAmAtmajA daza|
sAmbaH sumitraH purujicchatajicca sahasrajit||11||
viyayazcitrakEtuzca vasumAndraviDaH kratuH|
jAmbavatyAH sutA hyEtE sAmbAdyAH pitRsammatAH||12||
vIrazcandrO'zvasEnazca citragurvEgavAnvRSaH|
AmaH zaGkurvasuH zrImAnkuntirnAgnajitEH sutAH||13||
zrutaH kavirvRSO vIraH subAhurbhadra EkalaH|
zAntirdarzaH pUrNamAsaH kAlindyAH sOmakO'varaH||14||
praghOSO gAtravAnsiMhO balaH prabala UrdhagaH|
mAdryAH putrA mahAzaktiH saha OjO'parAjitaH||15||
vRkO harSO'nilO gRdhrO vardhanOnnAda Eva ca|
mahAMsaH pAvanO vahnirmitravindAtmajAH kSudhiH||16||
saGgrAmajidbRhatsEnaH zUraH praharaNO'rijit|
jayaH subhadrO bhadrAyA vAma Ayuzca satyakaH||17||
dIptimAMstAmrataptAdyA rOhiNyAstanayA harEH
pradyamnAccAniruddhO'bhUdrukmavatyAM mahAbalaH
putryAM tu rukmiNO rAjannAmnA bhOjakaTE purE||18||
EtESAM putrapautrAzca babhUvuH kOTizO nRpa|
mAtaraH kRSNajAtInAM sahasrANi ca SODaza||19||

zrIrAjOvAca

kathaM rukmyarIputrAya prAdAdduhitaraM yudhi
kRSNEna paribhUtastaM hantuM randhraM pratIkSatE
EtadAkhyAhi mE vidvandviSOrvaivAhikaM mithaH||20||
anAgatamatItaM ca vartamAnamatIndriyam|
viprakRSTaM vyavahitaM samyakpazyanti yOginaH||21||

zrIzuka uvAca

vRtaH svayaMvarE sAkSAdanaNgO'NgayutastayA|
rAjJaH samEtAnnirjitya jahAraikarathO yudhi||22||
yadyapyanusmaranvairaM rukmI kRSNAvamAnitaH|
vyataradbhAginEyAya sutAM kurvansvasuH priyam||23||
rukmiNyAstanayAM rAjankRtavarmasutO balI|
upayEmE vizAlAkSIM kanyAM cArumatIM kila||24||
dauhitrAyAniruddhAya pautrIM rukmyAdadAddharEH
rOcanAM baddhavairO'pi svasuH priyacikIrSayA
jAnannadharmaM tadyaunaM snEhapAzAnubandhanaH||25||
tasminnabhyudayE rAjanrukmiNI rAmakEzavau|
puraM bhOjakaTaM jagmuH sAmbapradyumnakAdayaH||26||
tasminnivRtta udvAhE kAliGgapramukhA nRpAH|
dRptAstE rukmiNaM prOcurbalamakSairvinirjaya||27||
anakSajJO hyayaM rAjannapi tadvyasanaM mahat|
ityuktO balamAhUya tEnAkSairrukmyadIvyata||28||
zataM sahasramayutaM rAmastatrAdadE paNam
taM tu rukmyajayattatra kAliGgaH prAhasadbalam
dantAnsandarzayannuccairnAmRSyattaddhalAyudhaH||29||
tatO lakSaM rukmyagRhNAdglahaM tatrAjayadbalaH|
jitavAnahamityAha rukmI kaitavamAzritaH||30||
manyunA kSubhitaH zrImAnsamudra iva parvaNi|
jAtyAruNAkSO'tiruSA nyarbudaM glahamAdadE||31||
taM cApi jitavAnrAmO dharmENa chalamAzritaH|
rukmI jitaM mayAtrEmE vadantu prAznikA iti||32||
tadAbravInnabhOvANI balEnaiva jitO glahaH|
dharmatO vacanEnaiva rukmI vadati vai mRSA||33||
tAmanAdRtya vaidarbhO duSTarAjanyacOditaH|
saGkarSaNaM parihasanbabhASE kAlacOditaH||34||
naivAkSakOvidA yUyaM gOpAlA vanagOcarAH|
akSairdIvyanti rAjAnO bANaizca na bhavAdRzAH||35||
rukmiNaivamadhikSiptO rAjabhizcOpahAsitaH|
kruddhaH parighamudyamya jaghnE taM nRmNasaMsadi||36||
kaliGgarAjaM tarasA gRhItvA dazamE padE|
dantAnapAtayatkruddhO yO'hasadvivRtairdvijaiH||37||
anyE nirbhinnabAhUru zirasO rudhirOkSitAH|
rAjAnO dudravarbhItA balEna paGghArditAH||38||
nihatE rukmiNi zyAlE nAbravItsAdhvasAdhu vA|
rakmiNIbalayO rAjansnEhabhaGgabhayAddhariH||39||
tatO'niruddhaM saha sUryayA varaM rathaM samArOpya yayuH kuzasthalIm
rAmAdayO bhOjakaTAddazArhAH siddhAkhilArthA madhusUdanAzrayAH||40||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE EkaSaSTitamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox