From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwiSaSTitamO'dhyAyaH

zrIrAjOvAca

bANasya tanayAmUSAmupayEmE yadUttamaH
tatra yuddhamabhUdghOraM harizaGkarayOrmahat
EtatsarvaM mahAyOginsamAkhyAtuM tvamarhasi||1||

zrIzuka uvAca

bANaH putrazatajyESThO balErAsInmahAtmanaH|
yEna vAmanarUpAya harayE'dAyi mEdinI||2||
tasyaurasaH sutO bAnaH zivabhaktirataH sadA|
mAnyO vadAnyO dhImAMzca satyasandhO dRDhavrataH||3||
zONitAkhyE purE ramyE sa rAjyamakarOtpurA
tasya zambhOH prasAdEna kiGkarA iva tE'marAH
sahasrabAhurvAdyEna tANdavE'tOSayanmRDam||4||
bhagavAnsarvabhUtEzaH zaraNyO bhaktavatsalaH|
varENacchandayAmAsa sa taM vavrE purAdhipam||5||
sa EkadA''ha girizaM pArzvasthaM vIryadurmadaH|
kirITEnArkavarNEna saMspRzaMstatpadAmbujam||6||
namasyE tvAM mahAdEva lOkAnAM gurumIzvaram|
puMsAmapUrNakAmAnAM kAmapUrAmarAGghripam||7||
dOHsahasraM tvayA dattaM paraM bhArAya mE'bhavat|
trilOkyAM pratiyOddhAraM na labhE tvadRtE samam||8||
kaNDUtyA nibhRtairdOrbhiryuyutsurdiggajAnaham|
AdyAyAM cUrNayannadrInbhItAstE'pi pradudruvuH||9||
tacchrutvA bhagavAnkruddhaH kEtustE bhajyatE yadA|
tvaddarpaghnaM bhavEnmUDha saMyugaM matsamEna tE||10||
ityuktaH kumatirhRSTaH svagRhaM prAvizannRpa|
pratIkSangirizAdEzaM svavIryanazanamkudhIH||11||
tasyOSA nAma duhitA svapnE prAdyumninA ratim|
kanyAlabhata kAntEna prAgadRSTazrutEna sA||12||
sA tatra tamapazyantI kvAsi kAntEti vAdinI|
sakhInAM madhya uttasthau vihvalA vrIDitA bhRzam||13||
bANasya mantrI kumbhANDazcitralEkhA ca tatsutA|
sakhyapRcchatsakhImUSAM kautUhalasamanvitA||14||
kaM tvaM mRgayasE subhru kIdRzastE manOrathaH|
hastagrAhaM na tE'dyApi rAjaputryupalakSayE||15||
dRSTaH kazcinnaraH svapnE zyAmaH kamalalOcanaH|
pItavAsA bRhadbAhuryOSitAM hRdayaGgamaH||16||
tamahaM mRgayE kAntaM pAyayitvAdharaM madhu|
kvApi yAtaH spRhayatIM kSiptvA mAM vRjinArNavE||17||

citralEkhOvAca

vyasanaM tE'pakarSAmi trilOkyAM yadi bhAvyatE|
tamAnESyE varaM yastE manOhartA tamAdiza||18||
ityuktvA dEvagandharva siddhacAraNapannagAn|
daityavidyAdharAnyakSAnmanujAMzca yathAlikhat||19||
manujESu ca sA vRSnInzUramAnakadundubhim|
vyalikhadrAmakRSNau ca pradyumnaM vIkSya lajjitA||20||
aniruddhaM vilikhitaM vIkSyOSAvAGmukhI hriyA|
sO'sAvasAviti prAha smayamAnA mahIpatE||21||
citralEkhA tamAjJAya pautraM kRSNasya yOginI|
yayau vihAyasA rAjandvArakAM kRSNapAlitAm||22||
tatra suptaM suparyaGkE prAdyumniM yOgamAsthitA|
gRhItvA zONitapuraM sakhyai priyamadarzayat||23||
sA ca taM sundaravaraM vilOkya muditAnanA|
duSprEkSyE svagRhE pumbhI rEmE prAdyumninA samam||24||
parArdhyavAsaHsraggandha dhUpadIpAsanAdibhiH|
pAnabhOjanabhakSyaizca vAkyaiH zuzrUSaNArcitaH||25||
gUDhaH kanyApurE zazvat pravRddhasnEhayA tayA|
nAhargaNAnsa bubudhE USayApahRtEndriyaH||26||
tAM tathA yaduvIrENa bhujyamAnAM hatavratAm|
hEtubhirlakSayAM cakrurApRItAM duravacchadaiH||27||
bhaTA AvEdayAM cakrU rAjaMstE duhiturvayam|
vicESTitaM lakSayAma kanyAyAH kuladUSaNam||28||
anapAyibhirasmAbhirguptAyAzca gRhE prabhO|
kanyAyA dUSaNaM pumbhirduSprEkSyAyA na vidmahE||29||
tataH pravyathitO bANO duhituH zrutadUSaNaH|
tvaritaH kanyakAgAraM prAptO'drAkSIdyadUdvaham||30||
kAmAtmajaM taM bhuvanaikasundaraM
zyAmaM pizaGgAmbaramambujEkSaNam|
bRhadbhujaM kuNDalakuntalatviSA
smitAvalOkEna ca maNDitAnanam||31||
dIvyantamakSaiH priyayAbhinRmNayA
tadaGgasaGgastanakuGkumasrajam|
bAhvOrdadhAnaM madhumallikAzritAM
tasyAgra AsInamavEkSya vismitaH||32||
sa taM praviSTaM vRtamAtatAyibhiH-
bhaTairanIkairavalOkya mAdhavaH|
udyamya maurvaM parighaM vyavasthitO
yathAntakO daNDadharO jighAMsayA||33||
jighRkSayA tAnparitaH prasarpataH
zunO yathA zUkarayUthapO'hanat|
tE hanyamAnA bhavanAdvinirgatA
nirbhinnamUrdhOrubhujAH pradudruvuH||34||
taM nAgapAzairbalinandanO balI
ghnantaM svasainyaM kupitO babandha ha
USA bhRzaM zOkaviSAdavihvalA
baddhaM nizamyAzrukalAkSyarautsIt||35||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE dwiSaSTitamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox