From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

triSaSTitamO'dhyAyaH

zRIzuka uvAca

apazyatAM cAniruddhaM tadbandhUnAM ca bhArata|
catvArO vArSikA mAsA vyatIyuranuzOcatAm||1||
nAradAttadupAkarNya vArtAM baddhasya karma ca|
prayayuH zONitapuraM vRSNayaH kRSNadaivatAH||2||
pradyumnO yuyudhAnazca gadaH sAmbO'tha sAraNaH|
nandOpanandabhadrAdyA rAmakRSNAnuvartinaH||3||
akSauhiNIbhirdvAdazabhiH samEtAH sarvatO dizam|
rurudhurbANanagaraM samantAtsAtvatarSabhAH||4||
bhajyamAnapurOdyAna prAkArATTAlagOpuram|
prEkSamANO ruSAviSTastulyasainyO'bhiniryayau||5||
bANArthE bhagavAnrudraH sasutaH pramathairvRtaH|
Aruhya nandivRSabhaM yuyudhE rAmakRSNayOH||6||
AsItsutumulaM yuddhamadbhutaM rOmaharSaNam|
kRSNazaGkarayO rAjanpradyumnaguhayOrapi||7||
kumbhANDakUpakarNAbhyAM balEna saha saMyugaH|
sAmbasya bANaputrENa bANEna saha sAtyakEH||8||
brahmAdayaH surAdhIzA munayaH siddhacAraNAH|
gandharvApsarasO yakSA vimAnairdraSTumAgaman||9||
zaGkarAnucarAnzaurirbhUtapramathaguhyakAn|
DAkinIryAtudhAnAMzca vEtAlAnsavinAyakAn||10||
prEtamAtRpizAcAMzca kuSmANDAnbrahmarAkSasAn|
drAvayAmAsa tIkSNAgraiH zaraiH zArGgadhanuzcyutaiH||11||
pRthagvidhAni prAyuGkta piNAkyastrANi zArGgiNE|
pratyastraiH zamayAmAsa zArGgapANiravismitaH||12||
brahmAstrasya ca brahmAstraM vAyavyasya ca pArvatam|
AgnEyasya ca pArjanyaM naijaM pAzupatasya ca||13||
mOhayitvA tu girizaM jRmbhaNAstrENa jRmbhitam|
bANasya pRtanAM zaurirjaghAnAsigadESubhiH||14||
skandaH pradyumnabANaughairardyamAnaH samantataH|
asRgvimuJcangAtrEbhyaH zikhinApakramadraNAt||15||
kumbhANDakUpakarNazca pEtaturmuSalArditau|
dudruvustadanIkani hatanAthAni sarvataH||16||
vizIryamANamsvabalaM dRSTvA bANO'tyamarSitaH|
kRSNamabhyadravatsaGkhyE rathI hitvaiva sAtyakim||17||
dhanUMSyAkRSya yugapadbANaH paJcazatAni vai|
Ekaikasminzarau dvau dvau sandadhE raNadurmadaH||18||
tAni cicchEda bhagavAndhanUMsi yugapaddhariH|
sArathiM rathamazvAMzca hatvA zaGkhamapUrayat||19||
tanmAtA kOTarA nAma nagnA maktazirOruhA|
purO'vatasthE kRSNasya putraprANarirakSayA||20||
tatastiryaGmukhO nagnAmanirIkSangadAgrajaH|
bANazca tAvadvirathazchinnadhanvAvizatpuram||21||
vidrAvitE bhUtagaNE jvarastu trIzirAstrIpAt|
abhyadhAvata dAzArhaM dahanniva dizO daza||22||
atha nArAyaNaH dEvaH taM dRSTvA vyasRjajjvaram|
mAhEzvarO vaiSNavazca yuyudhAtE jvarAvubhau||23||
mAhEzvaraH samAkrandanvaiSNavEna balArditaH
alabdhvAbhayamanyatra bhItO mAhEzvarO jvaraH
zaraNArthI hRSIkEzaM tuSTAva prayatAJjaliH||24||

jvara uvAca

namAmi tvAnantazaktiM parEzamsarvAtmAnaM kEvalaM jJaptimAtram|
vizvOtpattisthAnasaMrOdhahEtuM yattadbrahma brahmaliGgamprazAntam||25||
kAlO daivaM karma jIvaH svabhAvO dravyaM kSEtraM prANa AtmA vikAraH|
tatsaGghAtO bIjarOhapravAhastvanmAyaiSA tanniSEdhaM prapadyE||26||
nAnAbhAvairlIlayaivOpapannairdEvAnsAdhUnlOkasEtUnbibharSi|
haMsyunmArgAnhiMsayA vartamAnAnjanmaitattE bhArahArAya bhUmEH||27||
taptO'hamtE tEjasA duHsahEna zAntOgrENAtyulbaNEna jvarENa|
tAvattApO dEhinAM tE'nghrimUlaM nO sEvEranyAvadAzAnubaddhAH||28||

zrIbhagavAnuvAca

trizirastE prasannO'smi vyEtu tE majjvarAdbhayam|
yO nau smarati saMvAdaM tasya tvanna bhavEdbhayam||29||
ityuktO'cyutamAnamya gatO mAhEzvarO jvaraH|
bANastu rathamArUDhaH prAgAdyOtsyanjanArdanam||30||
tatO bAhusahasrENa nAnAyudhadharO'suraH|
mumOca paramakruddhO bANAMzcakrAyudhE nRpa||31||
tasyAsyatO'strANyasakRccakrENa kSuranEminA|
cicchEda bhagavAnbAhUnzAkhA iva vanaspatEH||32||
bAhuSu chidyamAnESu bANasya bhagavAnbhavaH|
bhaktAnakampyupavrajya cakrAyudhamabhASata||33||

zrIrudra uvAca

tvaM hi brahma paraM jyOtirgUDhaM brahmaNi vAGmayE|
yaM pazyantyamalAtmAna AkAzamiva kEvalam||34||
nAbhirnabhO'gnirmukhamambu rEtO
dyauH zIrSamAzAH zrutiraGghrirurvI|
candrO manO yasya dRgarka AtmA
ahaM samudrO jaTharaM bhujEndraH||35||
rOmANi yasyauSadhayO'mbuvAhAH
kEzA viriJcO dhiSaNA visargaH|
prajApatirhRdayaM yasya dharmaH
sa vai bhavAnpuruSO lOkakalpaH||36||
tavAvatArO'yamakuNThadhAmandharmasya guptyai jagatO hitAya|
vayaM ca sarvE bhavatAnubhAvitA vibhAvayAmO bhuvanAni sapta||37||
tvamEka AdyaH puruSO'dvitIyasturyaH svadRgdhEturahEturIzaH|
pratIyasE'thApi yathAvikAraM svamAyayA sarvaguNaprasiddhyai||38||
yathaiva sUryaH pihitazchAyayA svayA
chAyAM ca rUpANi ca saJcakAsti|
EvaM guNEnApihitO guNAMstvam
AtmapradIpO guNinazca bhUman||39||
yanmAyAmOhitadhiyaH putradAragRhAdiSu|
unmajjanti nimajjanti prasaktA vRjinArNavE||40||
dEvadattamimaM labdhvA nRlOkamajitEndriyaH|
yO nAdriyEta tvatpAdau sa zOcyO hyAtmavaJcakaH||41||
yastvAM visRjatE martya AtmAnaM priyamIzvaram|
viparyayEndriyArthArthaM viSamattyamRtaM tyajan||42||
ahaM brahmAtha vibudhA munayazcAmalAzayAH|
sarvAtmanA prapannAstvAmAtmAnaM prESThamIzvaram||43||
taM tvA jagatsthityudayAntahEtuM
samaM prasAntaM suhRdAtmadaivam|
ananyamEkaM jagadAtmakEtaM
bhavApavargAya bhajAma dEvam||44||
ayaM mamESTO dayitO'nuvartI mayAbhayaM dattamamuSya dEva|
sampAdyatAM tadbhavataH prasAdO yathA hi tE daityapatau prasAdaH||45||

zrIbhagavAnuvAca

yadAttha bhagavaMstvaM naH karavAma priyaM tava|
bhavatO yadvyavasitaM tanmE sAdhvanumOditam||46||
avadhyO'yaM mamApyESa vairOcanisutO'suraH|
prahrAdAya varO dattO na vadhyO mE tavAnvayaH||47||
darpOpazamanAyAsya pravRkNA bAhavO mayA|
sUditaM ca balaM bhUri yacca bhArAyitaM bhuvaH||48||
catvArO'sya bhujAH ziSTA bhaviSyatyajarAmaraH|
pArSadamukhyO bhavatO na kutazcidbhayO'suraH||49||
iti labdhvAbhayaM kRSNaM praNamya zirasAsuraH|
prAdyumniM rathamArOpya savadhvO samupAnayat||50||
akSauhiNyA parivRtaM suvAsaHsamalaGkRtam|
sapatnIkaM puraskRtya yayau rudrAnumOditaH||51||
svarAjadhAnIM samalaGkRtAM dhvajaiH
satOraNairukSitamArgacatvarAm|
vivEza zaGkhAnakadundubhisvanair
abhyudyataH paurasuhRddvijAtibhiH||52||
ya EvaM kRSNavijayaM zaGkarENa ca saMyugam
saMsmarEtprAtarutthAya na tasya syAtparAjayaH||53||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE triSaSTitamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox