From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

catuHSaSTitamO'dhyAyaH

zrIbAdarAyaNiruvAca

EkadOpavanaM rAjanjagmuryadukumArakAH|
vihartuM sAmbapradyumna cArubhAnugadAdayaH||1||
krIDitvA suciraM tatra vicinvantaH pipAsitAH|
jalaM nirudakE kUpE dadRzuH sattvamadbhutam||2||
kRkalAsaM girinibhaM vIkSya vismitamAnasAH|
tasya cOddharaNE yatnaM cakrustE kRpayAnvitAH||3||
carmajaistAntavaiH pAzairbaddhvA patitamarbhakAH|
nAzaknuransamuddhartuM kRSNAyAcakhyurutsukAH||4||
tatrAgatyAravindAkSO bhagavAnvizvabhAvanaH|
vIkSyOjjahAra vAmEna taM karENa sa lIlayA||5||
sa uttamaHzlOkakarAbhimRSTO vihAya sadyaH kRkalAsarUpam|
santaptacAmIkaracAruvarNaH svargyadbhutAlaGkaraNAmbarasrak||6||
papraccha vidvAnapi tannidAnaM janESu vikhyApayituM mukundaH|
kastvaM mahAbhAga varENyarUpO dEvOttamaM tvAM gaNayAmi nUnam||7||
dazAmimAM vA katamEna karmaNA samprApitO'syatadarhaH subhadra|
AtmAnamAkhyAhi vivitsatAM nO yanmanyasE naH kSamamatra vaktum||8||

zrIzuka uvAca

iti sma rAjA sampRSTaH kRSNEnAnantamUrtinA|
mAdhavaM praNipatyAha kirITEnArkavarcasA||9||

nRga uvAca

nRgO nAma narEndrO'hamikSvAkutanayaH prabhO|
dAniSvAkhyAyamAnESu yadi tE karNamaspRzam||10||
kiM nu tE'viditaM nAtha sarvabhUtAtmasAkSiNaH|
kAlEnAvyAhatadRzO vakSyE'thApi tavAjJayA||11||
yAvatyaH sikatA bhUmEryAvatyO divi tArakAH|
yAvatyO varSadhArAzca tAvatIradadaM sma gAH||12||
payasvinIstaruNIH zIlarUpa guNOpapannAH kapilA hEmasRGgIH|
nyAyArjitA rUpyakhurAH savatsA dukUlamAlAbharaNA dadAvaham||13||
svalaGkRtEbhyO guNazIlavadbhyaH sIdatkuTumbEbhya RtavratEbhyaH|
tapaHzrutabrahmavadAnyasadbhyaH prAdAM yuvabhyO dvijapuGgavEbhyaH||14||
gObhUhiraNyAyatanAzvahastinaH kanyAH sadAsIstilarUpyazayyAH|
vAsAMsi ratnAni paricchadAnrathAniSTaM ca yajJaizcaritaM ca pUrtam||15||
kasyaciddvijamukhyasya bhraSTA gaurmama gOdhanE|
sampRktAviduSA sA ca mayA dattA dvijAtayE||16||
tAM nIyamAnAM tatsvAmI dRSTrOvAca mamEti tam|
mamEti parigrAhyAha nRgO mE dattavAniti||17||
viprau vivadamAnau mAmUcatuH svArthasAdhakau|
bhavAndAtApahartEti tacchrutvA mE'bhavadbhramaH||18||
anunItAvubhau viprau dharmakRcchragatEna vai|
gavAM lakSaM prakRSTAnAM dAsyAmyESA pradIyatAm||19||
bhavantAvanugRhNItAM kiGkarasyAvijAnataH|
samuddharataM mAM kRcchrAtpatantaM nirayE'zucau||20||
nAhaM pratIcchE vai rAjannityuktvA svAmyapAkramat|
nAnyadgavAmapyayutamicchAmItyaparO yayau||21||
EtasminnantarE yAmairdUtairnItO yamakSayam|
yamEna pRSTastatrAhaM dEvadEva jagatpatE||22||
pUrvaM tvamazubhaM bhuGkSa utAhO nRpatE zubham|
nAntaM dAnasya dharmasya pazyE lOkasya bhAsvataH||23||
pUrvaM dEvAzubhaM bhuJja iti prAha patEti saH|
tAvadadrAkSamAtmAnaM kRkalAsaM patanprabhO||24||
brahmaNyasya vadAnyasya tava dAsasya kEzava|
smRtirnAdyApi vidhvastA bhavatsandarzanArthinaH||25||
sa tvaM kathaM mama vibhO'kSipathaH parAtmA
yOgEzvaraH zrutidRzAmalahRdvibhAvyaH|
sAkSAdadhOkSaja uruvyasanAndhabuddhEH
syAnmE'nudRzya iha yasya bhavApavargaH||26||
dEvadEva jagannAtha gOvinda puruSOttama|
nArAyaNa hRSIkEza puNyazlOkAcyutAvyaya||27||
anujAnIhi mAM kRSNa yAntaM dEvagatiM prabhO|
yatra kvApi satazcEtO bhUyAnmE tvatpadAspadam||28||
namastE sarvabhAvAya brahmaNE'nantazaktayE|
kRSNAya vAsudEvAya yOgAnAM patayE namaH||29||
ityuktvA taM parikramya pAdau spRSTvA svamaulinA|
anujJAtO vimAnAgryamAruhatpazyatAM nRNAm||30||
kRSNaH parijanaM prAha bhagavAndEvakIsutaH|
brahmaNyadEvO dharmAtmA rAjanyAnanuzikSayan||31||
durjaraM bata brahmasvaM bhuktamagnErmanAgapi|
tEjIyasO'pi kimuta rAjJAM IzvaramAninAm||32||
nAhaM hAlAhalaM manyE viSaM yasya pratikriyA|
brahmasvaM hi viSaM prOktaM nAsya pratividhirbhuvi||33||
hinasti viSamattAraM vahniradbhiH prazAmyati|
kulaM samUlaM dahati brahmasvAraNipAvakaH||34||
brahmasvaM duranujJAtaM bhuktaM hanti tripUruSam|
prasahya tu balAdbhuktaM daza pUrvAndazAparAn||35||
rAjAnO rAjalakSmyAndhA nAtmapAtaM vicakSatE|
nirayaM yE'bhimanyantE brahmasvaM sAdhu bAlizAH||36||
gRhNanti yAvataH pAMzUnkrandatAmazrubindavaH|
viprANAM hRtavRttInAmvadAnyAnAM kuTumbinAm||37||
rAjAnO rAjakulyAzca tAvatO'bdAnniraGkuzAH|
kumbhIpAkESu pacyantE brahmadAyApahAriNaH||38||
svadattAM paradattAM vA brahmavRttiM harEcca yaH|
SaSTivarSasahasrANi viSThAyAM jAyatE kRmiH||39||
na mE brahmadhanaM bhUyAdyadgRdhvAlpAyuSO narAH|
parAjitAzcyutA rAjyAdbhavantyudvEjinO'hayaH||40||
vipraM kRtAgasamapi naiva druhyata mAmakAH|
ghnantaM bahu zapantaM vA namaskuruta nityazaH||41||
yathAhaM praNamE viprAnanukAlaM samAhitaH|
tathA namata yUyaM ca yO'nyathA mE sa daNDabhAk||42||
brAhmaNArthO hyapahRtO hartAraM pAtayatyadhaH|
ajAnantamapi hyEnaM nRgaM brAhmaNagauriva||43||
EvaM vizrAvya bhagavAnmukundO dvArakaukasaH
pAvanaH sarvalOkAnAM vivEza nijamandiram||44||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE catuHSaSTitamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox