From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SaTSaSTitamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

nandavrajaM gatE rAmE karUSAdhipatirnRpa|
vAsudEvO'hamityajJO dUtaM kRSNAya prAhiNOt||1||
tvaM vAsudEvO bhagavAnavatIRnO jagatpatiH|
iti prastObhitO bAlairmEna AtmAnamacyutam||2||
dUtaM ca prAhiNOnmandaH kRSNAyAvyaktavartmanE|
dvArakAyAM yathA bAlO nRpO bAlakRtO'budhaH||3||
dUtastu dvArakAmEtya sabhAyAmAsthitaM prabhum|
kRSNaM kamalapatrAkSaM rAjasandEzamabravIt||4||
vAsudEvO'vatIrnO'hamEka Eva na cAparaH|
bhUtAnAmanukampArthaM tvaM tu mithyAbhidhAM tyaja||5||
yAni tvamasmaccihnAni mauDhyAdbibharSi sAtvata|
tyaktvaihi mAM tvaM zaraNaM nO cEddEhi mamAhavam||6||

zrIzuka uvAca

katthanaM tadupAkarNya pauNDrakasyAlpamEdhasaH|
ugrasEnAdayaH sabhyA uccakairjahasustadA||7||
uvAca dUtaM bhagavAnparihAsakathAmanu|
utsrakSyE mUDha cihnAni yaistvamEvaM vikatthasE||8||
mukhaM tadapidhAyAjJa kaGkagRdhravaTairvRtaH|
zayiSyasE hatastatra bhavitA zaraNaM zunAm||9||
iti dUtastamAkSEpaM svAminE sarvamAharat|
kRSNO'pi rathamAsthAya kAzImupajagAma ha||10||
pauNDrakO'pi tadudyOgamupalabhya mahArathaH|
akSauhiNIbhyAM saMyuktO nizcakrAma purAddrutam||11||
tasya kAzIpatirmitraM pArSNigrAhO'nvayAnnRpa|
akSauhiNIbhistisRbhirapazyatpauNDrakaM hariH||12||
zaGkhAryasigadAzArGga zrIvatsAdyupalakSitam|
bibhrANaM kaustubhamaNiM vanamAlAvibhUSitam||13||
kauzEyavAsasI pItE vasAnaM garuDadhvajam|
amUlyamaulyAbharaNaM sphuranmakarakuNDalam||14||
dRSTvA tamAtmanastulyaM vESaM kRtrimamAsthitam|
yathA naTaM raGgagataM vijahAsa bhRzaM harIH||15||
zulairgadAbhiH parighaiH zaktyRSTiprAsatOmaraiH|
asibhiH paTTizairbANaiH prAharannarayO harim||16||
kRSNastu tatpauNDrakakAzirAjayOr
balaM gajasyandanavAjipattimat|
gadAsicakrESubhirArdayadbhRzaM
yathA yugAntE hutabhukpRthakprajAH||17||
AyOdhanaM tadrathavAjikuJjara dvipatkharOSTrairariNAvakhaNDitaiH|
babhau citaM mOdavahaM manasvinAmAkrIDanaM bhUtapatErivOlbaNam||18||
athAha pauNDrakaM zaurirbhO bhO pauNDraka yadbhavAn|
dUtavAkyEna mAmAha tAnyastraNyutsRjAmi tE||19||
tyAjayiSyE'bhidhAnaM mE yattvayAjJa mRSA dhRtam|
vrajAmi zaranaM tE'dya yadi nEcchAmi saMyugam||20||
iti kSiptvA zitairbANairvirathIkRtya pauNDrakam|
zirO'vRzcadrathAGgEna vajrENEndrO yathA girEH||21||
tathA kAzIpatEH kAyAcchira utkRtya patribhiH|
nyapAtayatkAzIpuryAM padmakOzamivAnilaH||22||
EvaM matsariNamhatvA pauNDrakaM sasakhaM hariH|
dvArakAmAvizatsiddhairgIyamAnakathAmRtaH||23||
sa nityaM bhagavaddhyAna pradhvastAkhilabandhanaH|
bibhrANazca harE rAjansvarUpaM tanmayO'bhavat||24||
ziraH patitamAlOkya rAjadvArE sakuNDalam|
kimidaM kasya vA vaktramiti saMzizirE janAH||25||
rAjJaH kAzIpatErjJAtvA mahiSyaH putrabAndhavAH|
paurAzca hA hatA rAjannAtha nAthEti prArudan||26||
sudakSiNastasya sutaH kRtvA saMsthAvidhiM patEH|
nihatya pitRhantAraM yAsyAmyapacitiM pituH||27||
ityAtmanAbhisandhAya sOpAdhyAyO mahEzvaram|
sudakSiNO'rcayAmAsa paramENa samAdhinA||28||
prItO'vimuktE bhagavAMstasmai varamadAdvibhuH|
pitRhantRvadhOpAyaM sa vavrE varamIpsitam||29||
dakSiNAgniM paricara brAhmaNaiH samamRtvijam|
abhicAravidhAnEna sa cAgniH pramathairvRtaH||30||
sAdhayiSyati saGkalpamabrahmaNyE prayOjitaH|
ityAdiSTastathA cakrE kRSNAyAbhicaranvratI||31||
tatO'gnirutthitaH kuNDAnmUrtimAnatibhISaNaH|
taptatAmrazikhAzmazruraGgArOdgArilOcanaH||32||
daMSTrOgrabhrukuTIdaNDa kaThOrAsyaH svajihvayA|
AlihansRkvaNI nagnO vidhunvaMstrizikhaM jvalat||33||
padbhyAM tAlapramANAbhyAM kampayannavanItalam|
sO'bhyadhAvadvRtO bhUtairdvArakAM pradahandizaH||34||
tamAbhicAradahanamAyAntaM dvArakaukasaH|
vilOkya tatrasuH sarvE vanadAhE mRgA yathA||35||
akSaiH sabhAyAM krIDantaM bhagavantaM bhayAturAH|
trAhi trAhi trilOkEza vahnEH pradahataH puram||36||
zrutvA tajjanavaiklavyaM dRSTvA svAnAM ca sAdhvasam|
zaraNyaH samprahasyAha mA bhaiSTEtyavitAsmyaham||37||
sarvasyAntarbahiHsAkSI kRtyAM mAhEzvarIM vibhuH|
vijJAya tadvighAtArthaM pArzvasthaM cakramAdizat||38||
tatsUryakOTipratimaM sudarzanaM jAjvalyamAnaM pralayAnalaprabham|
svatEjasA khaM kakubhO'tha rOdasI cakraM mukundAstram athAgnimArdayat||39||
kRtyAnalaH pratihataH sa rathAngapANEr
astraujasA sa nRpa bhagnamukhO nivRttaH|
vArANasIM parisamEtya sudakSiNaM taM
sartvigjanaM samadahatsvakRtO'bhicAraH||40||
cakraM ca viSNOstadanupraviSTaM vArAnasIM sATTasabhAlayApaNAm|
sagOpurATTAlakakOSThasaGkulAM sakOzahastyazvarathAnnazAlinIm||41||
dagdhvA vArANasIM sarvAM viSNOzcakraM sudarzanam|
bhUyaH pArzvamupAtiSThatkRSNasyAkliSTakarmaNaH||42||
ya EnaM zrAvayEnmartya uttamaHzlOkavikramam
samAhitO vA zRNuyAtsarvapApaiH pramucyatE||43||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE SaTSaSTitamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox