From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

saptaSaSTitamO'dhyAyaH

zrIrAjOvAca

bhuyO'haM zrOtumicchAmi rAmasyAdbhutakarmaNaH|
anantasyApramEyasya yadanyatkRtavAnprabhuH||1||

zrIzuka uvAca

narakasya sakhA kazciddvividO nAma vAnaraH|
sugrIvasacivaH sO'tha bhrAtA maindasya vIryavAn||2||
sakhyuH sO'pacitiM kurvanvAnarO rASTraviplavam|
puragrAmAkarAnghOSAnadahadvahnimutsRjan||3||
kvacitsa zailAnutpATya tairdEzAnsamacUrNayat|
AnartAnsutarAmEva yatrAstE mitrahA hariH||4||
kvacitsamudramadhyasthO dOrbhyAmutkSipya tajjalam|
dEzAnnAgAyutaprANO vElAkUlE nyamajjayat||5||
AzramAnRSimukhyAnAM kRtvA bhagnavanaspatIn|
adUSayacchakRnmUtrairagnInvaitAnikAnkhalaH||6||
puruSAnyOSitO dRptaH kSmAbhRddrOnIguhAsu saH|
nikSipya cApyadhAcchailaiH pEzaSkArIva kITakam||7||
EvaM dEzAnviprakurvandUSayaMzca kulastriyaH|
zrutvA sulalitaM gItaM giriM raivatakaM yayau||8||
tatrApazyadyadupatiM rAmaM puSkaramAlinam|
sudarzanIyasarvAGgaM lalanAyUthamadhyagam||9||
gAyantaM vAruNIM pItvA madavihvalalOcanam|
vibhrAjamAnaM vapuSA prabhinnamiva vAraNam||10||
duSTaH zAkhAmRgaH zAkhAmArUDhaH kampayandrumAn|
cakrE kilakilAzabdamAtmAnaM sampradarzayan||11||
tasya dhArSTyaM kapErvIkSya taruNyO jAticApalAH|
hAsyapriyA vijahasurbaladEvaparigrahAH||12||
tA hElayAmAsa kapirbhrUkSEpairsammukhAdibhiH|
darzayansvagudaM tAsAM rAmasya ca nirIkSitaH||13||
taM grAvNA prAharatkruddhO balaH praharatAM varaH|
sa vaJcayitvA grAvANaM madirAkalazaM kapiH||14||
gRhItvA hElayAmAsa dhUrtastaM kOpayanhasan
nirbhidya kalazaM duSTO vAsAMsyAsphAlayadbalam
kadarthIkRtya balavAnvipracakrE madOddhataH||15||
taM tasyAvinayaM dRSTvA dEzAMzca tadupadrutAn|
kruddhO muSalamAdatta halaM cArijighAMsayA||16||
dvividO'pi mahAvIryaH zAlamudyamya pANinA|
abhyEtya tarasA tEna balaM mUrdhanyatADayat||17||
taM tu saGkarSaNO mUrdhni patantamacalO yathA|
pratijagrAha balavAnsunandEnAhanacca tam||18||
mUSalAhatamastiSkO virEjE raktadhArayA|
giriryathA gairikayA prahAraM nAnucintayan||19||
punaranyaM samutkSipya kRtvA niSpatramOjasA|
tEnAhanatsusaGkruddhastaM balaH zatadhAcchinat||20||
tatO'nyEna ruSA jaghnE taM cApi zatadhAcchinat||21||
EvaM yudhyanbhagavatA bhagnE bhagnE punaH punaH|
AkRSya sarvatO vRkSAnnirvRkSamakarOdvanam||22||
tatO'muJcacchilAvarSaM balasyOparyamarSitaH|
tatsarvaM cUrNayAM Asa lIlayA muSalAyudhaH||23||
sa bAhU tAlasaGkAzau muSTIkRtya kapIzvaraH|
AsAdya rOhiNIputraM tAbhyAM vakSasyarUrujat||24||
yAdavEndrO'pi taM dOrbhyAM tyaktvA muSalalAGgalE|
jatrAvabhyardayatkruddhaH sO'patadrudhiraM vaman||25||
cakampE tEna patatA saTaGkaH savanaspatiH|
parvataH kuruzArdUla vAyunA naurivAmbhasi||26||
jayazabdO namaHzabdaH sAdhu sAdhviti cAmbarE|
surasiddhamunIndrANAmAsItkusumavarSiNAm||27||
EvaM nihatya dvividaM jagadvyatikarAvaham
saMstUyamAnO bhagavAnjanaiH svapuramAvizat||28||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE saptaSaSTitamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox