From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

aSTaSaSTitamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

duryOdhanasutAM rAjanlakSmaNAM samitiJjayaH|
svayaMvarasthAmaharatsAmbO jAmbavatIsutaH||1||
kauravAH kupitA UcurdurvinItO'yamarbhakaH|
kadarthIkRtya naH kanyAmakAmAmaharadbalAt||2||
badhnItEmaM durvinItaM kiM kariSyanti vRSNayaH|
yE'smatprasAdOpacitAM dattAM nO bhuJjatE mahIm||3||
nigRhItaM sutaM zrutvA yadyESyantIha vRSNayaH|
bhagnadarpAH zamaM yAnti prANA iva susaMyatAH||4||
iti karNaH zalO bhUriryajJakEtuH suyOdhanaH|
sAmbamArEbhirE yOddhuM kuruvRddhAnumOditAH||5||
dRSTvAnudhAvataH sAmbO dhArtarASTrAnmahArathaH|
pragRhya ruciraM cApaM tasthau siMha ivaikalaH||6||
taM tE jighRkSavaH kruddhAstiSTha tiSThEti bhASiNaH|
AsAdya dhanvinO bANaiH karNAgraNyaH samAkiran||7||
sO'paviddhaH kuruzrESTha kurubhiryadunandanaH|
nAmRSyattadacintyArbhaH siMha kSudramRgairiva||8||
visphUrjya ruciraM cApaM sarvAnvivyAdha sAyakaiH|
karNAdInSaDrathAnvIrastAvadbhiryugapatpRthak||9||
caturbhizcaturO vAhAnEkaikEna ca sArathIn|
rathinazca mahESvAsAMstasya tattE'bhyapUjayan||10||
taM tu tE virathaM cakruzcatvArazcaturO hayAn|
Ekastu sArathiM jaghnE cicchEdaNyaH zarAsanam||11||
taM baddhvA virathIkRtya kRcchrENa kuravO yudhi|
kumAraM svasya kanyAM ca svapuraM jayinO'vizan||12||
tacchrutvA nAradOktEna rAjansaJjAtamanyavaH|
kurUnpratyudyamaM cakrurugrasEnapracOditAH||13||
sAntvayitvA tu tAnrAmaH sannaddhAnvRSNipuGgavAn|
naicchatkurUNAM vRSNInAM kaliM kalimalApahaH||14||
jagAma hAstinapuraM rathEnAdityavarcasA|
brAhmaNaiH kulavRddhaizca vRtazcandra iva grahaiH||15||
gatvA gajAhvayaM rAmO bAhyOpavanamAsthitaH|
uddhavaM prESayAmAsa dhRtarASTraM bubhutsayA||16||
sO'bhivandyAmbikAputraM bhISmaM drONaM ca bAhlikam|
duryOdhanaM ca vidhivadrAmamAgatam abravIt||17||
tE'tiprItAstamAkarNya prAptaM rAmaM suhRttamam|
tamarcayitvAbhiyayuH sarvE maGgalapANayaH||18||
taM saGgamya yathAnyAyaM gAmarghyaM ca nyavEdayan|
tESAM yE tatprabhAvajJAH praNEmuH zirasA balam||19||
bandhUnkuzalinaH zrutvA pRSTvA zivamanAmayam|
parasparamathO rAmO babhASE'viklavaM vacaH||20||
ugrasEnaH kSitEzEzO yadva AjJApayatprabhuH|
tadavyagradhiyaH zrutvA kurudhvamavilambitam||21||
yadyUyaM bahavastvEkaM jitvAdharmENa dhArmikam|
abadhnItAtha tanmRSyE bandhUnAmaikyakAmyayA||22||
vIryazauryabalOnnaddhamAtmazaktisamaM vacaH|
kuravO baladEvasya nizamyOcuH prakOpitAH||23||
ahO mahaccitramidaM kAlagatyA duratyayA|
ArurukSatyupAnadvai zirO mukuTasEvitam||24||
EtE yaunEna sambaddhAH sahazayyAsanAzanAH|
vRSNayastulyatAM nItA asmaddattanRpAsanAH||25||
cAmaravyajanE zaGkhamAtapatraM ca pANDuram|
kirITamAsanaM zayyAM bhuJjatE'smadupEkSayA||26||
alaM yadUnAM naradEvalAJchanairdAtuH pratIpaiH phaNinAmivAmRtam|
yE'smatprasAdOpacitA hi yAdavA AjJApayantyadya gatatrapA bata||27||
kathamindrO'pi kurubhirbhISmadrONArjunAdibhiH|
adattamavarundhIta siMhagrastamivOraNaH||28||

zrIbAdarAyaNiruvAca

janmabandhuzrIyOnnaddha madAstE bharatarSabha|
AzrAvya rAmaM durvAcyamasabhyAH puramAvizan||29||
dRSTvA kurUnAM dauHzIlyaM zrutvAvAcyAni cAcyutaH|
avOcatkOpasaMrabdhO duSprEkSyaH prahasanmuhuH||30||
nUnaM nAnAmadOnnaddhAH zAntiM nEcchantyasAdhavaH|
tESAM hi prazamO daNDaH pazUnAM laguDO yathA||31||
ahO yadUnsusaMrabdhAnkRSNaM ca kupitaM zanaiH|
sAntvayitvAhamEtESAM zamamicchannihAgataH||32||
ta imE mandamatayaH kalahAbhiratAH khalAH|
taM mAmavajJAya muhurdurbhASAnmAninO'bruvan||33||
nOgrasEnaH kila vibhurbhOjavRSNyandhakEzvaraH|
zakrAdayO lOkapAlA yasyAdEzAnuvartinaH||34||
sudharmAkramyatE yEna pArijAtO'marAGghripaH|
AnIya bhujyatE sO'sau na kilAdhyAsanArhaNaH||35||
yasya pAdayugaM sAkSAcchrIrupAstE'khilEzvarI|
sa nArhati kila zrIzO naradEvaparicchadAn||36||
yasyAGghripaGkajarajO'khilalOkapAlair
maulyuttamairdhRtamupAsitatIrthatIrtham|
brahmA bhavO'hamapi yasya kalAH kalAyAH
zrIzcOdvahEma ciramasya nRpAsanaM kva||37||
bhuJjatE kurubhirdattaM bhUkhaNDaM vRSNayaH kila|
upAnahaH kila vayaM svayaM tu kuravaH ziraH||38||
ahO aizvaryamattAnAM mattAnAmiva mAninAm|
asambaddhA giRO rukSAH kaH sahEtAnuzAsItA||39||
adya niSkauravaM pRthvIM kariSyAmItyamarSitaH|
gRhItvA halamuttasthau dahanniva jagattrayam||40||
lAGgalAgrENa nagaramudvidArya gajAhvayam|
vicakarSa sa gaGgAyAM prahariSyannamarSitaH||41||
jalayAnamivAghUrNaM gaGgAyAM nagaraM patat|
AkRSyamANamAlOkya kauravAH jAtasambhramAH||42||
tamEva zaraNaM jagmuH sakuTumbA jijIviSavaH|
salakSmaNaM puraskRtya sAmbaM prAJjalayaH prabhum||43||
rAma rAmAkhilAdhAra prabhAvaM na vidAma tE|
mUDhAnAM naH kubuddhInAM kSantumarhasyatikramam||44||
sthityutpattyapyayAnAM tvamEkO hEturnirAzrayaH|
lOkAnkrIDanakAnIza krIDatastE vadanti hi||45||
tvamEva mUrdhnIdamananta lIlayA bhUmaNDalaM bibharSi sahasramUrdhan|
antE ca yaH svAtmaniruddhavizvaH zESE'dvitIyaH pariziSyamANaH||46||
kOpastE'khilazikSArthaM na dvESAnna ca matsarAt|
bibhratO bhagavansattvaM sthitipAlanatatparaH||47||
namastE sarvabhUtAtmansarvazaktidharAvyaya|
vizvakarmannamastE'stu tvAM vayaM zaraNaM gatAH||48||

zrIzuka uvAca

EvaM prapannaiH saMvignairvEpamAnAyanairbalaH|
prasAditaH suprasannO mA bhaiSTEtyabhayaM dadau||49||
duryOdhanaH pAribarhaM kuJjarAnSaSTihAyanAn|
dadau ca dvAdazazatAnyayutAni turaGgamAn||50||
rathAnAM SaTsahasrANi raukmANAM sUryavarcasAm|
dAsInAM niSkakaNThInAM sahasraM duhitRvatsalaH||51||
pratigRhya tu tatsarvaM bhagavAnsAtvatarSabhaH|
sasutaH sasnuSaH prAyAtsuhRdbhirabhinanditaH||52||
tataH praviSTaH svapuraM halAyudhaH
samEtya bandhUnanuraktacEtasaH|
zazaMsa sarvaM yadupuGgavAnAM
madhyE sabhAyAM kuruSu svacESTitam||53||
adyApi ca puraM hyEtatsUcayadrAmavikramam
samunnataM dakSiNatO gaGgAyAmanudRzyatE||54||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE aSTaSaSTitamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox