From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkOnasaptatitamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

narakaM nihataM zrutvA tathOdvAhaM ca yOSitAm|
kRSNEnaikEna bahvInAM taddidRkSuH sma nAradaH||1||
citraM bataitadEkEna vapuSA yugapatpRthak|
gRhESu dvyaSTasAhasraM striya Eka udAvahat||2||
ityutsukO dvAravatIM dEvarSirdraSTumAgamat|
puSpitOpavanArAma dvijAlikulanAditAm||3||
utphullEndIvarAmbhOja kahlArakumudOtpalaiH|
churitESu saraHsUccaiH kUjitAM haMsasArasaiH||4||
prAsAdalakSairnavabhirjuSTAM sphATikarAjataiH|
mahAmarakataprakhyaiH svarNaratnaparicchadaiH||5||
vibhaktarathyApathacatvarApaNaiH zAlAsabhAbhI rucirAM surAlayaiH|
saMsiktamArgAGganavIthidEhalIM patatpatAkadhvajavAritAtapAm||6||
tasyAmantaHpuraM zrImadarcitaM sarvadhiSNyapaiH|
harEH svakauzalaM yatra tvaSTrA kArtsnyEna darzitam||7||
tatra SODazabhiH sadma sahasraiH samalaGkRtam|
vivEzaikatOmaM zaurEH patnInAM bhavanaM mahat||8||
viSTabdhaM vidrumastambhairvaidUryaphalakOttamaiH|
indranIlamayaiH kuDyairjagatyA cAhatatviSA||9||
vitAnairnirmitaistvaSTrA muktAdAmavilambibhiH|
dAntairAsanaparyaGkairmaNyuttamapariSkRtaiH||10||
dAsIbhirniSkakaNThIbhiH suvAsObhiralaGkRtam|
pumbhiH sakaJcukOSNISa suvastramaNikuNDalaiH||11||
ratnapradIpanikaradyutibhirnirasta dhvAntaM vicitravalabhISu zikhaNDinO'Gga|
nRtyanti yatra vihitAgurudhUpamakSairniryAntamIkSya ghanabuddhaya unnadantaH||12||
tasminsamAnaguNarUpavayaHsuvESa
dAsIsahasrayutayAnusavaM gRhiNyA|
viprO dadarza camaravyajanEna rukma
daNDEna sAtvatapatiM parivIjayantyA||13||
taM sannirIkSya bhagavAnsahasOtthitazrI
paryaGkataH sakaladharmabhRtAM variSThaH|
Anamya pAdayugalaM zirasA kirITa
juSTEna sAJjaliravIvizadAsanE svE||14||
tasyAvanijya caraNau tadapaH svamUrdhnA
bibhrajjagadgurutamO'pi satAM patirhi|
brahmaNyadEva iti yadguNanAma yuktaM
tasyaiva yaccaraNazaucamazESatIrtham||15||
sampUjya dEvaRSivaryamRSiH purANO
nArAyaNO narasakhO vidhinOditEna|
vANyAbhibhASya mitayAmRtamiSTayA taM
prAha prabhO bhagavatE karavAma hE kim||16||

zrInArada uvAca

naivAdbhutaM tvayi vibhO'khilalOkanAthE
maitrI janESu sakalESu damaH khalAnAm|
niHzrEyasAya hi jagatsthitirakSaNAbhyAM
svairAvatAra urugAya vidAma suSThu||17||
dRSTaM tavAGghriyugalaM janatApavargaM
brahmAdibhirhRdi vicintyamagAdhabOdhaiH|
saMsArakUpapatitOttaraNAvalambaM
dhyAyaMzcarAmyanugRhANa yathA smRtiH syAt||18||
tatO'nyadAvizadgEhaM kRSNapatnyAH sa nAradaH|
yOgEzvarEzvarasyAGga yOgamAyAvivitsayA||19||
dIvyantamakSaistatrApi priyayA cOddhavEna ca|
pUjitaH parayA bhaktyA pratyutthAnAsanAdibhiH||20||
pRSTazcAviduSEvAsau kadAyAtO bhavAniti|
kriyatE kiM nu pUrNAnAmapUrNairasmadAdibhiH||21||
athApi brUhi nO brahmanjanmaitacchObhanaM kuru|
sa tu vismita utthAya tUSNImanyadagAdgRham||22||
tatrApyacaSTa gOvindaM lAlayantaM sutAnzizUn|
tatO'nyasmingRhE'pazyanmajjanAya kRtOdyamam||23||
juhvantaM ca vitAnAgnInyajantaM paJcabhirmakhaiH|
bhOjayantaM dvijAnkvApi bhuJjAnamavazESitam||24||
kvApi sandhyAmupAsInaM japantaM brahma vAgyatam|
Ekatra cAsicarmAbhyAM carantamasivartmasu||25||
azvairgajai rathaiH kvApi vicarantaM gadAgrajam|
kvacicchayAnaM paryaGkE stUyamAnaM ca vandibhiH||26||
mantrayantaM ca kasmiMzcinmantribhizcOddhavAdibhiH|
jalakrIDArataM kvApi vAramukhyAbalAvRtam||27||
kutraciddvijamukhyEbhyO dadataM gAH svalaGkRtAH|
itihAsapurANAni zRNvantaM maGgalAni ca||28||
hasantaM hAsakathayA kadAcitpriyayA gRhE|
kvApi dharmaM sEvamAnamarthakAmau ca kutracit||29||
dhyAyantamEkamAsInaM puruSaM prakRtEH param|
zuzrUSantaM gurUnkvApi kAmairbhOgaiH saparyayA||30||
kurvantaM vigrahaM kaizcitsandhiM cAnyatra kEzavam|
kutrApi saha rAmENa cintayantaM satAM zivam||31||
putrANAM duhitRRNAM ca kAlE vidhyupayApanam|
dArairvaraistatsadRzaiH kalpayantaM vibhUtibhiH||32||
prasthApanOpanayanairapatyAnAM mahOtsavAn|
vIkSya yOgEzvarEzasya yESAM lOkA visismirE||33||
yajantaM sakalAndEvAnkvApi kratubhirUrjitaiH|
pUrtayantaM kvaciddharmaM kUrpArAmamaThAdibhiH||34||
carantaM mRgayAM kvApi hayamAruhya saindhavam|
ghnantaM tatra pazUnmEdhyAnparItaM yadupuGgavaiH||35||
avyaktalingaM prakRtiSvantaHpuragRhAdiSu|
kvaciccarantaM yOgEzaM tattadbhAvabubhutsayA||36||
athOvAca hRSIkEzaM nAradaH prahasanniva|
yOgamAyOdayaM vIkSya mAnuSImIyuSO gatim||37||
vidAma yOgamAyAstE durdarzA api mAyinAm|
yOgEzvarAtmannirbhAtA bhavatpAdaniSEvayA||38||
anujAnIhi mAM dEva lOkAMstE yazasAplutAn|
paryaTAmi tavOdgAyanlIlA bhuvanapAvanIH||39||

zrIbhagavAnuvAca

brahmandhannasya vaktAhaM kartA tadanumOditA|
tacchikSayanlOkamimamAsthitaH putra mA khidaH||40||

zrIzuka uvAca

ityAcarantaM saddharmAnpAvanAngRhamEdhinAm|
tamEva sarvagEhESu santamEkaM dadarza ha||41||
kRSNasyAnantavIryasya yOgamAyAmahOdayam|
muhurdRSTvA RSirabhUdvismitO jAtakautukaH||42||
ityarthakAmadharmESu kRSNEna zraddhitAtmanA|
samyaksabhAjitaH prItastamEvAnusmaranyayau||43||
EvaM manuSyapadavImanuvartamAnO nArAyaNO'khilabhavAya gRhItazaktiH|
rEmE'Nga SODazasahasravarAGganAnAM savrIDasauhRdanirIkSaNahAsajuSTaH||44||
yAnIha vizvavilayOdbhavavRttihEtuH
karmANyananyaviSayANi harIzcakAra
yastvaGga gAyati zRNOtyanumOdatE vA
bhaktirbhavEdbhagavati hyapavargamArgE||45||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE EkOnasaptatitamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox