From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

saptatitamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

athOSasyupavRttAyAM kukkuTAnkUjatO'zapan|
gRhItakaNThyaH patibhirmAdhavyO virahAturAH||1||
vayAMsyarOruvankRSNaM bOdhayantIva vandinaH|
gAyatsvaliSvanidrANi mandAravanavAyubhiH||2||
muhUrtaM taM tu vaidarbhI nAmRSyadatizObhanam|
parirambhaNavizlESAtpriyabAhvantaraM gatA||3||
brAhmE muhUrta utthAya vAryupaspRzya mAdhavaH|
dadhyau prasannakaraNa AtmAnaM tamasaH param||4||
EkaM svayaM jyOtirananyamavyayaM svasaMsthayA nityanirastakalmaSam|
brahmAkhyamasyOdbhavanAzahEtubhiH svazaktibhirlakSitabhAvanirvRtim||5||
athAplutO'mbhasyamalE yathAvidhi
kriyAkalApaM paridhAya vAsasI|
cakAra sandhyOpagamAdi sattamO
hutAnalO brahma jajApa vAgyataH||6||
upasthAyArkamudyantaM tarpayitvAtmanaH kalAH|
dEvAnRSInpitRRnvRddhAnviprAnabhyarcya cAtmavAn||7||
dhEnUnAM rukmazRGgInAM sAdhvInAM mauktikasrajAm|
payasvinInAM gRSTInAM savatsAnAM suvAsasAm||8||
dadau rUpyakhurAgrANAM kSaumAjinatilaiH saha|
alaGkRtEbhyO viprEbhyO badvaM badvaM dinE dinE||9||
gOvipradEvatAvRddha gurUnbhUtAni sarvazaH|
namaskRtyAtmasambhUtIrmaGgalAni samaspRzat||10||
AtmAnaM bhUSayAmAsa naralOkavibhUSaNam|
vAsObhirbhUSaNaiH svIyairdivyasraganulEpanaiH||11||
avEkSyAjyaM tathAdarzaM gOvRSadvijadEvatAH
kAmAMzca sarvavarNAnAM paurAntaHpuracAriNAm
pradApya prakRtIH kAmaiH pratOSya pratyanandata||12||
saMvibhajyAgratO viprAnsraktAmbUlAnulEpanaiH|
suhRdaH prakRtIrdArAnupAyuGkta tataH svayam||13||
tAvatsUta upAnIya syandanaM paramAdbhutam|
sugrIvAdyairhayairyuktaM praNamyAvasthitO'grataH||14||
gRhItvA pANinA pANI sArathEstamathAruhat|
sAtyakyuddhavasaMyuktaH pUrvAdrimiva bhAskaraH||15||
IkSitO'ntaHpurastrINAM savrIDaprEmavIkSitaiH|
kRcchrAdvisRSTO niragAjjAtahAsO haranmanaH||16||
sudharmAkhyAM sabhAM sarvairvRSNibhiH parivAritaH|
prAvizadyanniviSTAnAM na santyaGga SaDUrmayaH||17||
tatrOpavistaH paramAsanE vibhurbabhau svabhAsA kakubhO'vabhAsayan|
vRtO nRsiMhairyadubhiryadUttamO yathODurAjO divi tArakAgaNaiH||18||
tatrOpamantriNO rAjannAnAhAsyarasairvibhum|
upatasthurnaTAcAryA nartakyastANDavaiH pRthak||19||
mRdaGgavINAmuraja vENutAladarasvanaiH|
nanRturjagustuSTuvuzca sUtamAgadhavandinaH||20||
tatrAhurbrAhmaNAH kEcidAsInA brahmavAdinaH|
pUrvESAM puNyayazasAM rAjJAM cAkathayankathAH||21||
tatraikaH puruSO rAjannAgatO'pUrvadarzanaH|
vijJApitO bhagavatE pratIhAraiH pravEzitaH||22||
sa namaskRtya kRSNAya parEzAya kRtAJjaliH|
rAjJAmAvEdayadduHkhaM jarAsandhanirOdhajam||23||
yE ca digvijayE tasya sannatiM na yayurnRpAH|
prasahya ruddhAstEnAsannayutE dvE girivrajE||24||

rAjAna UcuH

kRSNa kRSNApramEyAtmanprapannabhayabhaJjana|
vayaM tvAM zaraNaM yAmO bhavabhItAH pRthagdhiyaH||25||
lOkO vikarmanirataH kuzalE pramattaH
karmaNyayaM tvaduditE bhavadarcanE svE|
yastAvadasya balavAniha jIvitAzAM
sadyazchinattyanimiSAya namO'stu tasmai||26||
lOkE bhavAJjagadinaH kalayAvatIrNaH
sadrakSaNAya khalanigrahaNAya cAnyaH|
kazcittvadIyamatiyAti nidEzamIza
kiM vA janaH svakRtamRcchati tanna vidmaH||27||
svapnAyitaM nRpasukhaM paratantramIza
zazvadbhayEna mRtakEna dhuraM vahAmaH|
hitvA tadAtmani sukhaM tvadanIhalabhyaM
klizyAmahE'tikRpaNAstava mAyayEha||28||
tannO bhavAnpraNatazOkaharAGghriyugmO
baddhAnviyuGkSva magadhAhvayakarmapAzAt|
yO bhUbhujO'yutamataGgajavIryamEkO
bibhradrurOdha bhavanE mRgarADivAvIH||29||
yO vai tvayA dvinavakRtva udAttacakra
bhagnO mRdhE khalu bhavantamanantavIryam|
jitvA nRlOkanirataM sakRdUDhadarpO
yuSmatprajA rujati nO'jita tadvidhEhi||30||

dUta uvAca

iti mAgadhasaMruddhA bhavaddarzanakaGkSiNaH|
prapannAH pAdamUlaM tE dInAnAM zaM vidhIyatAm||31||

zrIzuka uvAca

rAjadUtE bruvatyEvaM dEvarSiH paramadyutiH|
bibhratpiGgajaTAbhAraM prAdurAsIdyathA raviH||32||
taM dRSTvA bhagavAnkRSNaH sarvalOkEzvarEzvaraH|
vavanda utthitaH zIrSNA sasabhyaH sAnugO mudA||33||
sabhAjayitvA vidhivatkRtAsanaparigraham|
babhASE sunRtairvAkyaiH zraddhayA tarpayanmunim||34||
api svidadya lOkAnAM trayANAmakutObhayam|
nanu bhUyAnbhagavatO lOkAnparyaTatO guNaH||35||
na hi tE'viditaM kiJcillOkESvIzvarakartRSu|
atha pRcchAmahE yuSmAnpANDavAnAM cikIrSitam||36||

zrInArada uvAca

dRSTA mAyA tE bahuzO duratyayA mAyA vibhO vizvasRjazca mAyinaH|
bhUtESu bhUmaMzcarataH svazaktibhirvahnEriva cchannarucO na mE'dbhutam||37||
tavEhitaM kO'rhati sAdhu vEdituM svamAyayEdaM sRjatO niyacchataH|
yadvidyamAnAtmatayAvabhAsatE tasmai namastE svavilakSaNAtmanE||38||
jIvasya yaH saMsaratO vimOkSaNaM na jAnatO'narthavahAccharIrataH|
lIlAvatAraiH svayazaH pradIpakaM prAjvAlayattvA tamahaM prapadyE||39||
athApyAzrAvayE brahma naralOkaviDambanam|
rAjJaH paitRSvasrEyasya bhaktasya ca cikIrSitam||40||
yakSyati tvAM makhEndrENa rAjasUyEna pANDavaH|
pAramESThyakAmO nRpatistadbhavAnanumOdatAm||41||
tasmindEva kratuvarE bhavantaM vai surAdayaH|
didRkSavaH samESyanti rAjAnazca yazasvinaH||42||
zravaNAtkIrtanAddhyAnAtpUyantE'ntEvasAyinaH|
tava brahmamayasyEza kimutEkSAbhimarzinaH||43||
yasyAmalaM divi yazaH prathitaM rasAyAM
bhUmau ca tE bhuvanamaGgala digvitAnam|
mandAkinIti divi bhOgavatIti cAdhO
gaGgEti cEha caraNAmbu punAti vizvam||44||

zrIzuka uvAca

tatra tESvAtmapakSESva gRNatsu vijigISayA|
vAcaH pEzaiH smayanbhRtyamuddhavaM prAha kEzavaH||45||

zrIbhagavAnuvAca

tvaM hi naH paramaM cakSuH suhRnmantrArthatattvavit|
athAtra brUhyanuSThEyaM zraddadhmaH karavAma tat||46||
ityupAmantritO bhartrA sarvajJEnApi mugdhavat
nidEzaM zirasAdhAya uddhavaH pratyabhASata||47||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE saptatitamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox