From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkasaptatitamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

ityudIritamAkarNya dEvaRSEruddhavO'bravIt|
sabhyAnAM matamAjJAya kRSNasya ca mahAmatiH||1||

zrIuddhava uvAca

yaduktamRSinA dEva sAcivyaM yakSyatastvayA|
kAryaM paitRSvasrEyasya rakSA ca zaraNaiSiNAm||2||
yaSTavyamrAjasUyEna dikcakrajayinA vibhO|
atO jarAsutajaya ubhayArthO matO mama||3||
asmAkaM ca mahAnarthO hyEtEnaiva bhaviSyati|
yazazca tava gOvinda rAjJO baddhAnvimuJcataH||4||
sa vai durviSahO rAjA nAgAyutasamO balE|
balinAmapi cAnyESAM bhImaM samabalaM vinA||5||
dvairathE sa tu jEtavyO mA zatAkSauhiNIyutaH|
brAhmaNyO'bhyarthitO viprairna pratyAkhyAti karhicit||6||
brahmavESadharO gatvA taM bhikSEta vRkOdaraH|
haniSyati na sandEhO dvairathE tava sannidhau||7||
nimittaM paramIzasya vizvasarganirOdhayOH|
hiraNyagarbhaH zarvazca kAlasyArUpiNastava||8||
gAyanti tE vizadakarma gRhESu dEvyO
rAjJAM svazatruvadhamAtmavimOkSaNaM ca|
gOpyazca kuJjarapatErjanakAtmajAyAH
pitrOzca labdhazaraNA munayO vayaM ca||9||
jarAsandhavadhaH kRSNa bhUryarthAyOpakalpatE|
prAyaH pAkavipAkEna tava cAbhimataH kratuH||10||

zrIzuka uvAca

ityuddhavavacO rAjansarvatObhadramacyutam|
dEvarSiryaduvRddhAzca kRSNazca pratyapUjayan||11||
athAdizatprayANAya bhagavAndEvakIsutaH|
bhRtyAndArukajaitrAdInanujJApya gurUnvibhuH||12||
nirgamayyAvarOdhAnsvAnsasutAnsaparicchadAn
saGkarSaNamanujJApya yadurAjaM ca zatruhan
sUtOpanItaM svarathamAruhadgaruDadhvajam||13||
tatO rathadvipabhaTasAdinAyakaiH
karAlayA parivRta AtmasEnayA|
mRdaGgabhEryAnakazaGkhagOmukhaiH
praghOSaghOSitakakubhO nirakramat||14||
nRvAjikAJcanazibikAbhiracyutaM sahAtmajAH patimanu suvratA yayuH|
varAmbarAbharaNavilEpanasrajaH susaMvRtA nRbhirasicarmapANibhiH||15||
narOSTragOmahiSakharAzvataryanaH
karENubhiH parijanavArayOSitaH|
svalaGkRtAH kaTakuTikambalAmbarAdy
upaskarA yayuradhiyujya sarvataH||16||
balaM bRhaddhvajapaTachatracAmarair
varAyudhAbharaNakirITavarmabhiH|
divAMzubhistumularavaM babhau ravEr
yathArNavaH kSubhitatimiGgilOrmibhiH||17||
athO muniryadupatinA sabhAjitaH praNamya taM hRdi vidadhadvihAyasA|
nizamya tadvyavasitamAhRtArhaNO mukundasandarazananirvRtEndriyaH||18||
rAjadUtamuvAcEdaM bhagavAnprINayangirA|
mA bhaiSTa dUta bhadraM vO ghAtayiSyAmi mAgadham||19||
ityuktaH prasthitO dUtO yathAvadavadannRpAn|
tE'pi sandarzanaM zaurEH pratyaikSanyanmumukSavaH||20||
AnartasauvIramarUMstIrtvA vinazanaM hariH|
girInnadIratIyAya puragrAmavrajAkarAn||21||
tatO dRSadvatIM tIrtvA mukundO'tha sarasvatIm|
paJcAlAnatha matsyAMzca zakraprasthamathAgamat||22||
tamupAgatamAkarNya prItO durdarzanaM nRnAm|
ajAtazatrurniragAtsOpadhyAyaH suhRdvRtaH||23||
gItavAditraghOSENa brahmaghOSENa bhUyasA|
abhyayAtsa hRSIkEzaM prANAH prANamivAdRtaH||24||
dRSTvA viklinnahRdayaH kRSNaM snEhEna pANDavaH|
cirAddRSTaM priyatamaM sasvajE'tha punaH punaH||25||
dOrbhyAM pariSvajya ramAmalAlayaM mukundagAtraM nRpatirhatAzubhaH|
lEbhE parAM nirvRtimazrulOcanO hRSyattanurvismRtalOkavibhramaH||26||
taM mAtulEyaM parirabhya nirvRtO bhImaH smayanprEmajalAkulEndriyaH|
yamau kirITI ca suhRttamaM mudA pravRddhabASpAH parirEbhirE'cyutam||27||
arjunEna pariSvaktO yamAbhyAmabhivAditaH
brAhmaNEbhyO namaskRtya vRddhEbhyazca yathArhataH
mAninO mAnayAmAsa kurusRJjayakaikayAn||28||
sUtamAgadhagandharvA vandinazcOpamantriNaH
mRdaGgazaGkhapaTaha vINApaNavagOmukhaiH
brAhmaNAzcAravindAkSaM tuSTuvurnanRturjaguH||29||
EvaM suhRdbhiH paryastaH puNyazlOkazikhAmaNiH|
saMstUyamAnO bhagavAnvivEzAlaGkRtaM puram||30||
saMsiktavartma kariNAM madagandhatOyaiz
citradhvajaiH kanakatOraNapUrNakumbhaiH|
mRSTAtmabhirnavadukUlavibhUSaNasrag
gandhairnRbhiryuvatibhizca virAjamAnam||31||
uddIptadIpabalibhiH pratisadma jAla
niryAtadhUparuciraM vilasatpatAkam|
mUrdhanyahEmakalazai rajatOruzRGgair
juSTaM dadarza bhavanaiH kururAjadhAma||32||
prAptaM nizamya naralOcanapAnapAtram
autsukyavizlathitakEzadukUlabandhAH|
sadyO visRjya gRhakarma patIMzca talpE
draSTuM yayuryuvatayaH sma narEndramArgE||33||
tasminsusaGkula ibhAzvarathadvipadbhiH
kRSNamsabhAryamupalabhya gRhAdhirUDhAH|
nAryO vikIrya kusumairmanasOpaguhya
susvAgataM vidadhurutsmayavIkSitEna||34||
UcuH striyaH pathi nirIkSya mukundapatnIs
tArA yathODupasahAH kimakAryamUbhiH|
yaccakSuSAM puruSamaulirudArahAsa
lIlAvalOkakalayOtsavamAtanOti||35||
tatra tatrOpasaGgamya paurA maGgalapANayaH|
cakruH saparyAM kRSNAya zrENImukhyA hatainasaH||36||
antaHpurajanaiH prItyA mukundaH phullalOcanaiH|
sasambhramairabhyupEtaH prAvizadrAjamandiram||37||
pRthA vilOkya bhrAtrEyaM kRSNaM tribhuvanEzvaram|
prItAtmOtthAya paryaGkAtsasnuSA pariSasvajE||38||
gOvindaM gRhamAnIya dEvadEvEzamAdRtaH|
pUjAyAM nAvidatkRtyaM pramOdOpahatO nRpaH||39||
pitRsvasurgurustrINAM kRSNazcakrE'bhivAdanam|
svayaM ca kRSNayA rAjanbhaginyA cAbhivanditaH||40||
zvazRvA saJcOditA kRSNA kRSNapatnIzca sarvazaH|
Anarca rukmiNIM satyAM bhadrAM jAmbavatIM tathA||41||
kAlindIM mitravindAM ca zaibyAM nAgnajitIM satIm|
anyAzcAbhyAgatA yAstu vAsaHsraGmaNDanAdibhiH||42||
sukhaM nivAsayAmAsa dharmarAjO janArdanam|
sasainyaM sAnugAmatyaM sabhAryaM ca navaM navam||43||
tarpayitvA khANDavEna vahniM phAlgunasaMyutaH|
mOcayitvA mayaM yEna rAjJE divyA sabhA kRtA||44||
uvAsa katicinmAsAnrAjJaH priyacikIrSayA
viharanrathamAruhya phAlgunEna bhaTairvRtaH||45||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE EkasaptatitamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox