From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwisaptatitamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

EkadA tu sabhAmadhya AsthitO munibhirvRtaH|
brAhmaNaiH kSatriyairvaizyairbhrAtRbhizca yudhiSThiraH||1||
AcAryaiH kulavRddhaizca jJAtisambandhibAndhavaiH|
zRNvatAmEva caitESAmAbhASyEdamuvAca ha||2||

zrIyudhiSThira uvAca

kraturAjEna gOvinda rAjasUyEna pAvanIH|
yakSyE vibhUtIrbhavatastatsampAdaya naH prabhO||3||
tvatpAdukE avirataM pari yE caranti
dhyAyantyabhadranazanE zucayO gRNanti|
vindanti tE kamalanAbha bhavApavargam
AzAsatE yadi ta AziSa Iza nAnyE||4||
taddEvadEva bhavatazcaraNAravinda
sEvAnubhAvamiha pazyatu lOka ESaH|
yE tvAM bhajanti na bhajantyuta vObhayESAM
niSThAM pradarzaya vibhO kurusRJjayAnAm||5||
na brahmaNaH svaparabhEdamatistava syAt
sarvAtmanaH samadRzaH svasukhAnubhUtEH|
saMsEvatAM suratarOriva tE prasAdaH
sEvAnurUpamudayO na viparyayO'tra||6||

zrIbhagavAnuvAca

samyagvyavasitaM rAjanbhavatA zatrukarzana|
kalyANI yEna tE kIrtirlOkAnanubhaviSyati||7||
RSINAM pitRdEvAnAM suhRdAmapi naH prabhO|
sarvESAmapi bhUtAnAmIpsitaH kraturADayam||8||
vijitya nRpatInsarvAnkRtvA ca jagatIM vazE|
sambhRtya sarvasambhArAnAharasva mahAkratum||9||
EtE tE bhrAtarO rAjaMllOkapAlAMzasambhavAH|
jitO'smyAtmavatA tE'haM durjayO yO'kRtAtmabhiH||10||
na kazcinmatparaM lOkE tEjasA yazasA zriyA|
vibhUtibhirvAbhibhavEddEvO'pi kimu pArthivaH||11||

zrIzuka uvAca

nizamya bhagavadgItaM prItaH phullamukhAmbujaH|
bhrAtRRndigvijayE'yuGkta viSNutEjOpabRMhitAn||12||
sahadEvaM dakSiNasyAmAdizatsaha sRJjayaiH
dizi pratIcyAM nakulamudIcyAM savyasAcinam
prAcyAM vRkOdaraM matsyaiH kEkayaiH saha madrakaiH||13||
tE vijitya nRpAnvIrA Ajahrurdigbhya OjasA|
ajAtazatravE bhUri draviNaM nRpa yakSyatE||14||
zrutvAjitaM jarAsandhaM nRpatErdhyAyatO hariH|
AhOpAyaM tamEvAdya uddhavO yamuvAca ha||15||
bhImasEnO'rjunaH kRSNO brahmalingadharAstrayaH|
jagmurgirivrajaM tAta bRhadrathasutO yataH||16||
tE gatvAtithyavElAyAM gRhESu gRhamEdhinam|
brahmaNyaM samayAcEranrAjanyA brahmaliGginaH||17||
rAjanviddhyatithInprAptAnarthinO dUramAgatAn|
tannaH prayaccha bhadraM tE yadvayaM kAmayAmahE||18||
kiM durmarSaM titikSUNAM kimakAryamasAdhubhiH|
kiM na dEyaM vadAnyAnAM kaH paraH samadarzinAm||19||
yO'nityEna zarIrENa satAM gEyaM yazO dhruvam|
nAcinOti svayaM kalpaH sa vAcyaH zOcya Eva saH||20||
harizcandrO rantidEva uJchavRttiH zibirbaliH|
vyAdhaH kapOtO bahavO hyadhruvENa dhruvaM gatAH||21||

zrIzuka uvAca

svarairAkRtibhistAMstu prakOSThairjyAhatairapi|
rAjanyabandhUnvijJAya dRSTapUrvAnacintayat||22||
rAjanyabandhavO hyEtE brahmaliGgAni bibhrati|
dadAni bhikSitaM tEbhya AtmAnamapi dustyajam||23||
balErnu zrUyatE kIrtirvitatA dikSvakalmaSA|
aizvaryAdbhraMzitasyApi vipravyAjEna viSNunA||24||
zriyaM jihIrSatEndrasya viSNavE dvijarUpiNE|
jAnannapi mahImprAdAdvAryamANO'pi daityarAT||25||
jIvatA brAhmaNArthAya kO nvarthaH kSatrabandhunA|
dEhEna patamAnEna nEhatA vipulaM yazaH||26||
ityudAramatiH prAha kRSNArjunavRkOdarAn|
hE viprA vriyatAM kAmO dadAmyAtmazirO'pi vaH||27||

zrIbhagavAnuvAca

yuddhaM nO dEhi rAjEndra dvandvazO yadi manyasE|
yuddhArthinO vayaM prAptA rAjanyA nAnyakAGkSiNaH||28||
asau vRkOdaraH pArthastasya bhrAtArjunO hyayam|
anayOrmAtulEyaM mAM kRSNaM jAnIhi tE ripum||29||
EvamAvEditO rAjA jahAsOccaiH sma mAgadhaH|
Aha cAmarSitO mandA yuddhaM tarhi dadAmi vaH||30||
na tvayA bhIruNA yOtsyE yudhi viklavatEjasA|
mathurAM svapurIM tyaktvA samudraM zaraNaM gataH||31||
ayaM tu vayasAtulyO nAtisattvO na mE samaH|
arjunO na bhavEdyOddhA bhImastulyabalO mama||32||
ityuktvA bhImasEnAya prAdAya mahatIM gadAm|
dvitIyAM svayamAdAya nirjagAma purAdbahiH||33||
tataH samEkhalE vIrau saMyuktAvitarEtaram|
jaghnaturvajrakalpAbhyAM gadAbhyAM raNadurmadau||34||
maNDalAni vicitrANi savyaM dakSiNamEva ca|
caratOH zuzubhE yuddhaM naTayOriva raGgiNOH||35||
tatazcaTacaTAzabdO vajraniSpEsasannibhaH|
gadayOH kSiptayO rAjandantayOriva dantinOH||36||
tE vai gadE bhujajavEna nipAtyamAnE
anyOnyatO'MsakaTipAdakarOrujatrum|
cUrNIbabhUvaturupEtya yathArkazAkhE
saMyudhyatOrdviradayOriva dIptamanvyOH||37||
itthaM tayOH prahatayOrgadayOrnRvIrau
kruddhau svamuSTibhirayaHsparazairapiSTAm|
zabdastayOH praharatOribhayOrivAsIn
nirghAtavajraparuSastalatADanOtthaH||38||
tayOrEvaM praharatOH samazikSAbalaujasOH|
nirvizESamabhUdyuddhamakSINajavayOrnRpa||39||
zatrOrjanmamRtI vidvAJjIvitaM ca jarAkRtam|
pArthamApyAyayansvEna tEjasAcintayaddhariH||40||
saJcintyArIvadhOpAyaM bhImasyAmOghadarzanaH|
darzayAmAsa viTapaM pATayanniva saMjJayA||41||
tadvijJAya mahAsattvO bhImaH praharatAM varaH|
gRhItvA pAdayOH zatruM pAtayAmAsa bhUtalE||42||
EkampAdaM padAkramya dOrbhyAmanyaM pragRhya saH|
gudataH pATayAmAsa zAkhamiva mahAgajaH||43||
EkapAdOruvRSaNa kaTipRSThastanAMsakE|
EkabAhvakSibhrUkarNE zakalE dadRzuH prajAH||44||
hAhAkArO mahAnAsInnihatE magadhEzvarE|
pUjayAmAsaturbhImaM parirabhya jayAcyatau||45||
sahadEvaM tattanayaM bhagavAnbhUtabhAvanaH
abhyaSiJcadamEyAtmA magadhAnAM patiM prabhuH
mOcayAmAsa rAjanyAnsaMruddhA mAgadhEna yE||46||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE dwisaptatitamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox