From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

trisaptatitamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

ayutE dvE zatAnyaSTau niruddhA yudhi nirjitAH|
tE nirgatA giridrONyAM malinA malavAsasaH||1||
kSutkSAmAH zuSkavadanAH saMrOdhaparikarzitAH|
dadRzustE ghanazyAmaM pItakauzEyavAsasam||2||
zrIvatsAGkaM caturbAhuM padmagarbhAruNEkSaNam|
cAruprasannavadanaM sphuranmakarakuNDalam||3||
padmahastaM gadAzaGkha rathAGgairupalakSitam|
kirITahArakaTaka kaTisUtrAGgadAJcitam||4||
bhrAjadvaramaNigrIvaM nivItaM vanamAlayA|
pibanta iva cakSurbhyAM lihanta iva jihvayA||5||
jighranta iva nAsAbhyAM rambhanta iva bAhubhiH|
praNEmurhatapApmAnO mUrdhabhiH pAdayOrharEH||6||
kRSNasandarzanAhlAda dhvastasaMrOdhanaklamAH|
prazazaMsurhRSIkEzaM gIrbhiH prAJjalayO nRpAH||7||

rAjAna UcuH

namastE dEvadEvEza prapannArtiharAvyaya|
prapannAnpAhi naH kRSNa nirviNNAnghOrasaMsRtEH||8||
nainaM nAthAnusUyAmO mAgadhaM madhusUdana|
anugrahO yadbhavatO rAjJAM rAjyacyutirvibhO||9||
rAjyaizvaryamadOnnaddhO na zrEyO vindatE nRpaH|
tvanmAyAmOhitO'nityA manyatE sampadO'calAH||10||
mRgatRSNAM yathA bAlA manyanta udakAzayam|
EvaM vaikArikIM mAyAmayuktA vastu cakSatE||11||
vayaM purA zrImadanaSTadRSTayO jigISayAsyA itarEtaraspRdhaH|
ghnantaH prajAH svA atinirghRNAH prabhO mRtyuM purastvAvigaNayya durmadAH||12||
ta Eva kRSNAdya gabhIraraMhasA durantEvIryENa vicAlitAH zriyaH|
kAlEna tanvA bhavatO'nukampayA vinaSTadarpAzcaraNau smarAma tE||13||
athO na rAjyammRgatRSNirUpitaM dEhEna zazvatpatatA rujAM bhuvA|
upAsitavyaM spRhayAmahE vibhO kriyAphalaM prEtya ca karNarOcanam||14||
taM naH samAdizOpAyaM yEna tE caraNAbjayOH|
smRtiryathA na viramEdapi saMsaratAmiha||15||
kRSNAya vAsudEvAya harayE paramAtmanE|
praNataklEzanAzAya gOvindAya namO namaH||16||

zrIzuka uvAca

saMstUyamAnO bhagavAnrAjabhirmuktabandhanaiH|
tAnAha karuNastAta zaraNyaH zlakSNayA girA||17||

zrIbhagavAnuvAca

adya prabhRti vO bhUpA mayyAtmanyakhilEzvarE|
sudRDhA jAyatE bhaktirbADhamAzaMsitaM tathA||18||
diSTyA vyavasitaM bhUpA bhavanta RtabhASiNaH|
zrIyaizvaryamadOnnAhaM pazya unmAdakaM nRNAm||19||
haihayO nahuSO vENO rAvaNO narakO'parE|
zrImadAdbhraMzitAH sthAnAddEvadaityanarEzvarAH||20||
bhavanta EtadvijJAya dEhAdyutpAdyamantavat|
mAM yajantO'dhvarairyuktAH prajA dharmENa rakSyatha||21||
santanvantaH prajAtantUnsukhaM duHkhaM bhavAbhavau|
prAptaM prAptaM ca sEvantO maccittA vicariSyatha||22||
udAsInAzca dEhAdAvAtmArAmA dhRtavratAH|
mayyAvEzya manaH samyaGmAmantE brahma yAsyatha||23||

zrIzuka uvAca

ityAdizya nRpAnkRSNO bhagavAnbhuvanEzvaraH|
tESAM nyayuGkta puruSAnstriyO majjanakarmaNi||24||
saparyAM kArayAmAsa sahadEvEna bhArata|
naradEvOcitairvastrairbhUSaNaiH sragvilEpanaiH||25||
bhOjayitvA varAnnEna susnAtAnsamalaGkRtAn|
bhOgaizca vividhairyuktAMstAmbUlAdyairnRpOcitaiH||26||
tE pUjitA mukundEna rAjAnO mRSTakuNDalAH|
virEjurmOcitAH klEzAtprAvRDantE yathA grahAH||27||
rathAnsadazvAnArOpya maNikAJcanabhUSitAn|
prINayya sunRtairvAkyaiH svadEzAnpratyayApayat||28||
ta EvaM mOcitAH kRcchrAtkRSNEna sumahAtmanA|
yayustamEva dhyAyantaH kRtAni ca jagatpatEH||29||
jagaduH prakRtibhyastE mahApuruSacESTitam|
yathAnvazAsadbhagavAMstathA cakruratandritAH||30||
jarAsandhaM ghAtayitvA bhImasEnEna kEzavaH|
pArthAbhyAM saMyutaH prAyAtsahadEvEna pUjitaH||31||
gatvA tE khANDavaprasthaM zaGkhAndadhmurjitArayaH|
harSayantaH svasuhRdO durhRdAM cAsukhAvahAH||32||
tacchrutvA prItamanasa indraprasthanivAsinaH|
mEnirE mAgadhaM zAntaM rAjA cAptamanOrathaH||33||
abhivandyAtha rAjAnaM bhImArjunajanArdanAH|
sarvamAzrAvayAM cakrurAtmanA yadanuSThitam||34||
nizamya dharmarAjastatkEzavEnAnukampitam
AnandAzrukalAM muJcanprEmNA nOvAca kiJcana||35||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE trisaptatitamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox