From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

catuHsaptatitamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

EvaM yudhiSThirO rAjA jarAsandhavadhaM vibhOH|
kRSNasya cAnubhAvaM taM zrutvA prItastamabravIt||1||

zrIyudhiSThira uvAca

yE syustrailOkyaguravaH sarvE lOkA mahEzvarAH|
vahanti durlabhaM labdvA zirasaivAnuzAsanam||2||
sa bhavAnaravindAkSO dInAnAmIzamAninAm|
dhattE'nuzAsanaM bhUmaMstadatyantaviDambanam||3||
na hyEkasyAdvitIyasya brahmaNaH paramAtmanaH|
karmabhirvardhatE tEjO hrasatE ca yathA ravEH||4||
na vai tE'jita bhaktAnAM mamAhamiti mAdhava|
tvaM tavEti ca nAnAdhIH pazUnAmiva vaikRtI||5||

zrIzuka uvAca

ityuktvA yajJiyE kAlE vavrE yuktAnsa RtvijaH|
kRSNAnumOditaH pArthO brAhmaNAnbrahmavAdinaH||6||
dvaipAyanO bharadvAjaH sumanturgOtamO'sitaH|
vasiSThazcyavanaH kaNvO maitrEyaH kavaSastritaH||7||
vizvAmitrO vAmadEvaH sumatirjaiminiH kratuH|
pailaH parAzarO gargO vaizampAyana Eva ca||8||
atharvA kazyapO dhaumyO rAmO bhArgava AsuriH|
vItihOtrO madhucchandA vIrasEnO'kRtavraNaH||9||
upahUtAstathA cAnyE drONabhISmakRpAdayaH|
dhRtarASTraH sahasutO vidurazca mahAmatiH||10||
brAhmaNAH kSatriyA vaizyAH zUdrA yajJadidRkSavaH|
tatrEyuH sarvarAjAnO rAjJAM prakRtayO nRpa||11||
tatastE dEvayajanaM brAhmaNAH svarNalAGgalaiH|
kRSTvA tatra yathAmnAyaM dIkSayAM cakrirE nRpam||12||
haimAH kilOpakaraNA varuNasya yathA purA|
indrAdayO lOkapAlA viriJcibhavasaMyutAH||13||
sagaNAH siddhagandharvA vidyAdharamahOragAH|
munayO yakSarakSAMsi khagakinnaracAraNAH||14||
rAjAnazca samAhUtA rAjapatnyazca sarvazaH
rAjasUyaM samIyuH sma rAjJaH pANDusutasya vai
mEnirE kRSNabhaktasya sUpapannamavismitAH||15||
ayAjayanmahArAjaM yAjakA dEvavarcasaH|
rAjasUyEna vidhivatpracEtasamivAmarAH||16||
sUtyE'hanyavanIpAlO yAjakAnsadasaspatIn|
apUjayanmahAbhAgAnyathAvatsusamAhitaH||17||
sadasyAgryArhaNArhaM vai vimRzantaH sabhAsadaH|
nAdhyagacchannanaikAntyAtsahadEvastadAbravIt||18||
arhati hyacyutaH zraiSThyaM bhagavAnsAtvatAM patiH|
ESa vai dEvatAH sarvA dEzakAladhanAdayaH||19||
yadAtmakamidaM vizvaM kratavazca yadAtmakAH|
agnirAhutayO mantrA sAGkhyaM yOgazca yatparaH||20||
Eka EvAdvitIyO'sAvaitadAtmyamidaM jagat|
AtmanAtmAzrayaH sabhyAH sRjatyavati hantyajaH||21||
vividhAnIha karmANi janayanyadavEkSayA|
IhatE yadayaM sarvaH zrEyO dharmAdilakSaNam||22||
tasmAtkRSNAya mahatE dIyatAM paramArhaNam|
EvaM cEtsarvabhUtAnAmAtmanazcArhaNaM bhavEt||23||
sarvabhUtAtmabhUtAya kRSNAyAnanyadarzinE|
dEyaM zAntAya pUrNAya dattasyAnantyamicchatA||24||
ityuktvA sahadEvO'bhUttUSNIM kRSNAnubhAvavit|
tacchrutvA tuSTuvuH sarvE sAdhu sAdhviti sattamAH||25||
zrutvA dvijEritaM rAjA jJAtvA hArdaM sabhAsadAm|
samarhayaddhRSIkEzaM prItaH praNayavihvalaH||26||
tatpAdAvavanijyApaH zirasA lOkapAvanIH|
sabhAryaH sAnujAmAtyaH sakuTumbO vahanmudA||27||
vAsObhiH pItakauSEyairbhUSaNaizca mahAdhanaiH|
arhayitvAzrupUrNAkSO nAzakatsamavEkSitum||28||
itthaM sabhAjitaM vIkSya sarvE prAJjalayO janAH|
namO jayEti nEmustaM nipEtuH puSpavRSTayaH||29||
itthaM nizamya damaghOSasutaH svapIThAd
utthAya kRSNaguNavarNanajAtamanyuH|
utkSipya bAhumidamAha sadasyamarSI
saMzrAvayanbhagavatE paruSANyabhItaH||30||
IzO duratyayaH kAla iti satyavatI srutiH|
vRddhAnAmapi yadbuddhirbAlavAkyairvibhidyatE||31||
yUyaM pAtravidAM zrESThA mA mandhvaM bAlabhASItam|
sadasaspatayaH sarvE kRSNO yatsammatO'rhaNE||32||
tapOvidyAvratadharAnjJAnavidhvastakalmaSAn|
paramaRSInbrahmaniSThAMllOkapAlaizca pUjitAn||33||
sadaspatInatikramya gOpAlaH kulapAMsanaH|
yathA kAkaH purODAzaM saparyAM kathamarhati||34||
varNAzramakulApEtaH sarvadharmabahiSkRtaH|
svairavartI guNairhInaH saparyAM kathamarhati||35||
yayAtinaiSAM hi kulaM zaptaM sadbhirbahiSkRtam|
vRthApAnarataM zazvatsaparyAM kathamarhati||36||
brahmarSisEvitAndEzAnhitvaitE'brahmavarcasam|
samudraM durgamAzritya bAdhantE dasyavaH prajAH||37||
EvamAdInyabhadrANi babhASE naSTamaGgalaH|
nOvAca kiJcidbhagavAnyathA siMhaH zivArutam||38||
bhagavannindanaM zrutvA duHsahaM tatsabhAsadaH|
karNau pidhAya nirjagmuH zapantazcEdipaM ruSA||39||
nindAM bhagavataH zRNvaMstatparasya janasya vA|
tatO nApaiti yaH sO'pi yAtyadhaH sukRtAccyutaH||40||
tataH pANDusutAH kruddhA matsyakaikayasRJjayAH|
udAyudhAH samuttasthuH zizupAlajighAMsavaH||41||
tatazcaidyastvasambhrAntO jagRhE khaDgacarmaNI|
bhartsayankRSNapakSIyAnrAjJaH sadasi bhArata||42||
tAvadutthAya bhagavAnsvAnnivArya svayaM ruSA|
ziraH kSurAntacakrENa jahAra patatO ripOH||43||
zabdaH kOlAhalO'thAsIcchizupAlE hatE mahAn|
tasyAnuyAyinO bhUpA dudruvurjIvitaiSiNaH||44||
caidyadEhOtthitaM jyOtirvAsudEvamupAvizat|
pazyatAM sarvabhUtAnAmulkEva bhuvi khAccyutA||45||
janmatrayAnuguNita vairasaMrabdhayA dhiyA|
dhyAyaMstanmayatAM yAtO bhAvO hi bhavakAraNam||46||
RtvigbhyaH sasadasyEbhyO dakSinAM vipulAmadAt|
sarvAnsampUjya vidhivaccakrE'vabhRthamEkarAT||47||
sAdhayitvA kratuH rAjJaH kRSNO yOgEzvarEzvaraH|
uvAsa katicinmAsAnsuhRdbhirabhiyAcitaH||48||
tatO'nujJApya rAjAnamanicchantamapIzvaraH|
yayau sabhAryaH sAmAtyaH svapuraM dEvakIsutaH||49||
varNitaM tadupAkhyAnaM mayA tE bahuvistaram|
vaikuNThavAsinOrjanma viprazApAtpunaH punaH||50||
rAjasUyAvabhRthyEna snAtO rAjA yudhiSThiraH|
brahmakSatrasabhAmadhyE zuzubhE surarADiva||51||
rAjJA sabhAjitAH sarvE suramAnavakhEcarAH|
kRSNaM kratuM ca zaMsantaH svadhAmAni yayurmudA||52||
duryOdhanamRtE pApaM kaliM kurukulAmayam|
yO na sEhE zrIyaM sphItAM dRSTvA pANDusutasya tAm||53||
ya idaM kIrtayEdviSNOH karma caidyavadhAdikam
rAjamOkSaM vitAnaM ca sarvapApaiH pramucyatE||54||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE catuHsaptatitamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox