From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

paJcasaptatitamO'dhyAyaH

zrIrAjOvAca

ajAtazatrOstamdRSTvA rAjasUyamahOdayam|
sarvE mumudirE brahmannRdEvA yE samAgatAH||1||
duryOdhanaM varjayitvA rAjAnaH sarSayaH surAH|
iti zrutaM nO bhagavaMstatra kAraNamucyatAm||2||

zrIbAdarAyaNiruvAca

pitAmahasya tE yajJE rAjasUyE mahAtmanaH|
bAndhavAH paricaryAyAM tasyAsanprEmabandhanAH||3||
bhImO mahAnasAdhyakSO dhanAdhyakSaH suyOdhanaH|
sahadEvastu pUjAyAM nakulO dravyasAdhanE||4||
guruzuzrUSaNE jiSNuH kRSNaH pAdAvanEjanE|
parivESaNE drupadajA karNO dAnE mahAmanAH||5||
yuyudhAnO vikarNazca hArdikyO vidurAdayaH|
bAhlIkaputrA bhUryAdyA yE ca santardanAdayaH||6||
nirUpitA mahAyajJE nAnAkarmasu tE tadA|
pravartantE sma rAjEndra rAjJaH priyacikIrSavaH||7||
Rtviksadasyabahuvitsu suhRttamESu
sviSTESu sUnRtasamarhaNadakSiNAbhiH|
caidyE ca sAtvatapatEzcaraNaM praviSTE
cakrustatastvavabhRthasnapanaM dyunadyAm||8||
mRdaGgazaGkhapaNava dhundhuryAnakagOmukhAH|
vAditrANi vicitrANi nEdurAvabhRthOtsavE||9||
nArtakyO nanRturhRSTA gAyakA yUthazO jaguH|
vINAvENutalOnnAdastESAM sa divamaspRzat||10||
citradhvajapatAkAgrairibhEndrasyandanArvabhiH|
svalaGkRtairbhaTairbhUpA niryayU rukmamAlinaH||11||
yadusRJjayakAmbOja kurukEkayakOzalAH|
kampayantO bhuvaM sainyairyayamAnapuraHsarAH||12||
sadasyartvigdvijazrESThA brahmaghOSENa bhUyasA|
dEvarSipitRgandharvAstuSTuvuH puSpavarSiNaH||13||
svalaNkRtA narA nAryO gandhasragbhUSaNAmbaraiH|
vilimpantyO'bhisiJcantyO vijahrurvividhai rasaiH||14||
tailagOrasagandhOda haridrAsAndrakuGkumaiH|
pumbhirliptAH pralimpantyO vijahrurvArayOSitaH||15||
guptA nRbhirniragamannupalabdhumEtad
dEvyO yathA divi vimAnavarairnRdEvyO|
tA mAtulEyasakhibhiH pariSicyamAnAH
savrIDahAsavikasadvadanA virEjuH||16||
tA dEvarAnuta sakhInsiSicurdRtIbhiH
klinnAmbarA vivRtagAtrakucOrumadhyAH|
autsukyamuktakavarAccyavamAnamAlyAH
kSObhaM dadhurmaladhiyAM rucirairvihAraiH||17||
sa samrADrathamAruDhaH sadazvaM rukmamAlinam|
vyarOcata svapatnIbhiH kriyAbhiH kraturADiva||18||
patnIsamyAjAvabhRthyaizcaritvA tE tamRtvijaH|
AcAntaM snApayAM cakrurgaGgAyAM saha kRSNayA||19||
dEvadundubhayO nEdurnaradundubhibhiH samam|
mumucuH puSpavarSANi dEvarSipitRmAnavAH||20||
sasnustatra tataH sarvE varNAzramayutA narAH|
mahApAtakyapi yataH sadyO mucyEta kilbiSAt||21||
atha rAjAhatE kSaumE paridhAya svalaGkRtaH|
RtviksadasyaviprAdInAnarcAbharaNAmbaraiH||22||
bandhUJjJAtInnRpAnmitra suhRdO'nyAMzca sarvazaH|
abhIkSnaM pUjayAmAsa nArAyaNaparO nRpaH||23||
sarvE janAH surarucO maNikuNDalasrag
uSNISakaJcukadukUlamahArghyahArAH|
nAryazca kuNDalayugAlakavRndajuSTa
vaktrazriyaH kanakamEkhalayA virEjuH||24||
athartvijO mahAzIlAH sadasyA brahmavAdinaH|
brahmakSatriyaviTzudrA rAjAnO yE samAgatAH||25||
dEvarSipitRbhUtAni lOkapAlAH sahAnugAH|
pUjitAstamanujJApya svadhAmAni yayurnRpa||26||
haridAsasya rAjarSE rAjasUyamahOdayam|
naivAtRpyanprazaMsantaH pibanmartyO'mRtaM yathA||27||
tatO yudhiSThirO rAjA suhRtsambandhibAndhavAn|
prEmNA nivArayAmAsa kRSNaM ca tyAgakAtaraH||28||
bhagavAnapi tatrAGga nyAvAtsIttatpriyaGkaraH|
prasthApya yaduvIrAMzca sAmbAdIMzca kuzasthalIm||29||
itthaM rAjA dharmasutO manOrathamahArNavam|
sudustaraM samuttIrya kRSNEnAsIdgatajvaraH||30||
EkadAntaHpurE tasya vIkSya duryOdhanaH zriyam|
atapyadrAjasUyasya mahitvaM cAcyutAtmanaH||31||
yasmiMsnarEndraditijEndrasurEndralakSmIr
nAnA vibhAnti kila vizvasRjOpaklRptAH|
tAbhiH patIndrupadarAjasutOpatasthE
yasyAM viSaktahRdayaH kururADatapyat||32||
yasmintadA madhupatErmahiSIsahasraM
zrONIbharENa zanakaiH kvaNadaGghrizObham|
madhyE sucAru kucakuGkumazONahAraM
zrImanmukhaM pracalakuNDalakuntalADhyam||33||
sabhAyAM mayaklRptAyAM kvApi dharmasutO'dhirAT|
vRtO'nugairbandhubhizca kRSNEnApi svacakSuSA||34||
AsInaH kAJcanE sAkSAdAsanE maghavAniva|
pAramESThyazrIyA juSTaH stUyamAnazca vandibhiH||35||
tatra duryOdhanO mAnI parItO bhrAtRbhirnRpa|
kirITamAlI nyavizadasihastaH kSipanruSA||36||
sthalE'bhyagRhNAdvastrAntaM jalaM matvA sthalE'patat|
jalE ca sthalavadbhrAntyA mayamAyAvimOhitaH||37||
jahAsa bhImastaM dRSTvA striyO nRpatayO parE|
nivAryamANA apyaGga rAjJA kRSNAnumOditAH||38||
sa vrIDitO'vagvadanO ruSA jvalanniSkramya tUSNIM prayayau gajAhvayam
hAhEti zabdaH sumahAnabhUtsatAmajAtazatrurvimanA ivAbhavat
babhUva tUSNIM bhagavAnbhuvO bharaM samujjihIrSurbhramati sma yaddRzA||39||
EtattE'bhihitaM rAjanyatpRSTO'hamiha tvayA
suyOdhanasya daurAtmyaM rAjasUyE mahAkratau||40||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE paJcasaptatitamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox