From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

saptasaptatitamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

sa upaspRzya salilaM daMzitO dhRtakArmukaH|
naya mAM dyumataH pArzvaM vIrasyEtyAha sArathim||1||
vidhamantaM svasainyAni dyumantaM rukmiNIsutaH|
pratihatya pratyavidhyAnnArAcairaSTabhiH smayan||2||
caturbhizcaturO vAhAnsUtamEkEna cAhanat|
dvAbhyaM dhanuzca kEtuM ca zarENAnyEna vai ziraH||3||
gadasAtyakisAmbAdyA jaghnuH saubhapatErbalam|
pEtuH samudrE saubhEyAH sarvE saJchinnakandharAH||4||
EvaM yadUnAM zAlvAnAM nighnatAmitarEtaram|
yuddhaM trinavarAtraM tadabhUttumulamulbaNam||5||
indraprasthaM gataH kRSNa AhUtO dharmasUnunA|
rAjasUyE'tha nivRttE zizupAlE ca saMsthitE||6||
kuruvRddhAnanujJApya munIMzca sasutAM pRthAm|
nimittAnyatighOrANi pazyandvAravatIM yayau||7||
Aha cAhamihAyAta AryamizrAbhisaGgataH|
rAjanyAzcaidyapakSIyA nUnaM hanyuH purIM mama||8||
vIkSya tatkadanaM svAnAM nirUpya purarakSaNam|
saubhaM ca zAlvarAjaM ca dArukaM prAha kEzavaH||9||
rathaM prApaya mE sUta zAlvasyAntikamAzu vai|
sambhramastE na kartavyO mAyAvI saubharADayam||10||
ityuktazcOdayAmAsa rathamAsthAya dArukaH|
vizantaM dadRzuH sarvE svE parE cAruNAnujam||11||
zAlvazca kRSNamAlOkya hataprAyabalEzvaraH|
prAharatkRSNasUtaya zaktiM bhImaravAM mRdhE||12||
tAmApatantIM nabhasi mahOlkAmiva raMhasA|
bhAsayantIM dizaH zauriH sAyakaiH zatadhAcchinat||13||
taM ca SODazabhirviddhvA bAnaiH saubhaM ca khE bhramat|
avidhyaccharasandOhaiH khaM sUrya iva razmibhiH||14||
zAlvaH zaurEstu dOH savyaM sazArGgaM zArGgadhanvanaH|
bibhEda nyapataddhastAcchArGgamAsIttadadbhutam||15||
hAhAkArO mahAnAsIdbhUtAnAM tatra pazyatAm|
ninadya saubharADuccairidamAha janArdanam||16||
yattvayA mUDha naH sakhyurbhrAturbhAryA hRtEkSatAm|
pramattaH sa sabhAmadhyE tvayA vyApAditaH sakhA||17||
taM tvAdya nizitairbANairaparAjitamAninam|
nayAmyapunarAvRttiM yadi tiSThErmamAgrataH||18||

zrIbhagavAnuvAca

vRthA tvaM katthasE manda na pazyasyantikE'ntakam|
paurusaM darzayanti sma zUrA na bahubhASiNaH||19||
ityuktvA bhagavAJchAlvaM gadayA bhImavEgayA|
tatADa jatrau saMrabdhaH sa cakampE vamannasRk||20||
gadAyAM sannivRttAyAM zAlvastvantaradhIyata
tatO muhUrta Agatya puruSaH zirasAcyutam
dEvakyA prahitO'smIti natvA prAha vacO rudan||21||
kRSNa kRSNa mahAbAhO pitA tE pitRvatsala|
baddhvApanItaH zAlvEna saunikEna yathA pazuH||22||
nizamya vipriyaM kRSNO mAnusIM prakRtiM gataH|
vimanaskO ghRNI snEhAdbabhASE prAkRtO yathA||23||
kathaM rAmamasambhrAntaM jitvAjEyaM surAsuraiH|
zAlvEnAlpIyasA nItaH pitA mE balavAnvidhiH||24||
iti bruvANE gOvindE saubharATpratyupasthitaH|
vasudEvamivAnIya kRSNaM cEdamuvAca saH||25||
ESa tE janitA tAtO yadarthamiha jIvasi|
vadhiSyE vIkSatastE'mumIzazcEtpAhi bAliza||26||
EvaM nirbhartsya mAyAvI khaDgEnAnakadundubhEH|
utkRtya zira AdAya khasthaM saubhaM samAvizat||27||
tatO muhUrtaM prakRtAvupaplutaH svabOdha AstE svajanAnuSaGgataH|
mahAnubhAvastadabudhyadAsurIM mAyAM sa zAlvaprasRtAM mayOditAm||28||
na tatra dUtaM na pituH kalEvaraM prabuddha Ajau samapazyadacyutaH|
svApnaM yathA cAmbaracAriNaM ripuM saubhasthamAlOkya nihantumudyataH||29||
EvaM vadanti rAjarSE RSayaH kE ca nAnvitAH|
yatsvavAcO virudhyEta nUnaM tE na smarantyuta||30||
kva zOkamOhau snEhO vA bhayaM vA yE'jJasambhavAH|
kva cAkhaNDitavijJAna jJAnaizvaryastvakhaNDitaH||31||
yatpAdasEvOrjitayAtmavidyayA hinvantyanAdyAtmaviparyayagraham|
labhanta AtmIyamanantamaizvaraM kutO nu mOhaH paramasya sadgatEH||32||
taM zastrapUgaiH praharantamOjasA
zAlvaM zaraiH zauriramOghavikramaH|
viddhvAcchinadvarma dhanuH zirOmaNiM
saubhaM ca zatrOrgadayA rurOja ha||33||
tatkRSNahastEritayA vicUrNitaM papAta tOyE gadayA sahasradhA|
visRjya tadbhUtalamAsthitO gadAmudyamya zAlvO'cyutamabhyagAddrutam||34||
AdhAvataH sagadaM tasya bAhuM bhallEna chittvAtha rathAGgamadbhutam|
vadhAya zAlvasya layArkasannibhaM bibhradbabhau sArka ivOdayAcalaH||35||
jahAra tEnaiva ziraH sakuNDalaM kirITayuktaM purumAyinO hariH|
vajrENa vRtrasya yathA purandarO babhUva hAhEti vacastadA nRNAm||36||
tasminnipatitE pApE saubhE ca gadayA hatE
nEdurdundubhayO rAjandivi dEvagaNEritAH
sakhInAmapacitiM kurvandantavakrO ruSAbhyagAt||37||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE saptasaptatitamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox