From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

aSTasaptatitamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

zizupAlasya zAlvasya pauNDrakasyApi durmatiH|
paralOkagatAnAM ca kurvanpArOkSyasauhRdam||1||
EkaH padAtiH saGkruddhO gadApANiH prakampayan|
padbhyAmimAM mahArAja mahAsattvO vyadRzyata||2||
taM tathAyAntamAlOkya gadAmAdAya satvaraH|
avaplutya rathAtkRSNaH sindhuM vElEva pratyadhAt||3||
gadAmudyamya kArUSO mukundaM prAha durmadaH|
diSTyA diSTyA bhavAnadya mama dRSTipathaM gataH||4||
tvaM mAtulEyO naH kRSNa mitradhruGmAM jighAMsasi|
atastvAM gadayA manda haniSyE vajrakalpayA||5||
tarhyAnRNyamupaimyajJa mitrANAM mitravatsalaH|
bandhurUpamariM hatvA vyAdhiM dEhacaraM yathA||6||
EvaM rUkSaistudanvAkyaiH kRSNaM tOtrairiva dvipam|
gadayAtADayanmUrdhni siMhavadvyanadacca saH||7||
gadayAbhihatO'pyAjau na cacAla yadUdvahaH|
kRSNO'pi tamahangurvyA kaumOdakyA stanAntarE||8||
gadAnirbhinnahRdaya udvamanrudhiraM mukhAt|
prasArya kEzabAhvaGghrIndharaNyAM nyapatadvyasuH||9||
tataH sUkSmataraM jyOtiH kRSNamAvizadadbhutam|
pazyatAM sarvabhUtAnAM yathA caidyavadhE nRpa||10||
vidUrathastu tadbhrAtA bhrAtRzOkapariplutaH|
AgacchadasicarmAbhyAmucchvasaMstajjighAMsayA||11||
tasya cApatataH kRSNazcakrENa kSuranEminA|
zirO jahAra rAjEndra sakirITaM sakuNDalam||12||
EvaM saubhaM ca zAlvaM ca dantavakraM sahAnujam|
hatvA durviSahAnanyairIDitaH suramAnavaiH||13||
munibhiH siddhagandharvairvidyAdharamahOragaiH|
apsarObhiH pitRgaNairyakSaiH kinnaracAraNaiH||14||
upagIyamAnavijayaH kusumairabhivarSitaH|
vRtazca vRSNipravarairvivEzAlaGkRtAM purIm||15||
EvaM yOgEzvaraH kRSNO bhagavAnjagadIzvaraH|
IyatE pazudRSTInAM nirjitO jayatIti saH||16||
zrutvA yuddhOdyamaM rAmaH kurUNAM saha pANDavaiH|
tIrthAbhiSEkavyAjEna madhyasthaH prayayau kila||17||
snAtvA prabhAsE santarpya dEvarSipitRmAnavAn|
sarasvatIM pratisrOtaM yayau brAhmaNasaMvRtaH||18||
pRthUdakaM bindusarastritakUpaM sudarzanam|
vizAlaM brahmatIrthaM ca cakraM prAcIM sarasvatIm||19||
yamunAmanu yAnyEva gaGgAmanu ca bhArata|
jagAma naimiSaM yatra RSayaH satramAsatE||20||
tamAgatamabhiprEtya munayO dIrghasatriNaH|
abhinandya yathAnyAyaM praNamyOtthAya cArcayan||21||
sO'rcitaH saparIvAraH kRtAsanaparigrahaH|
rOmaharSaNamAsInaM maharSEH ziSyamaikSata||22||
apratyutthAyinaM sUtamakRtaprahvaNAJjalim|
adhyAsInaM ca tAnviprAMzcukOpOdvIkSya mAdhavaH||23||
yasmAdasAvimAnviprAnadhyAstE pratilOmajaH|
dharmapAlAMstathaivAsmAnvadhamarhati durmatiH||24||
RSErbhagavatO bhUtvA ziSyO'dhItya bahUni ca|
sEtihAsapurANAni dharmazAstrANi sarvazaH||25||
adAntasyAvinItasya vRthA paNDitamAninaH|
na guNAya bhavanti sma naTasyEvAjitAtmanaH||26||
EtadarthO hi lOkE'sminnavatArO mayA kRtaH|
vadhyA mE dharmadhvajinastE hi pAtakinO'dhikAH||27||
EtAvaduktvA bhagavAnnivRttO'sadvadhAdapi|
bhAvitvAttaM kuzAgrENa karasthEnAhanatprabhuH||28||
hAhEtivAdinaH sarvE munayaH khinnamAnasAH|
UcuH saGkarSaNaM dEvamadharmastE kRtaH prabhO||29||
asya brahmAsanaM dattamasmAbhiryadunandana|
AyuzcAtmAklamaM tAvadyAvatsatraM samApyatE||30||
ajAnataivAcaritastvayA brahmavadhO yathA|
yOgEzvarasya bhavatO nAmnAyO'pi niyAmakaH||31||
yadyEtadbrahmahatyAyAH pAvanaM lOkapAvana|
cariSyati bhavAMllOka saGgrahO'nanyacOditaH||32||

zrIbhagavAnuvAca

cariSyE vadhanirvEzaM lOkAnugrahakAmyayA|
niyamaH prathamE kalpE yAvAnsa tu vidhIyatAm||33||
dIrghamAyurbataitasya sattvamindriyamEva ca|
AzAsitaM yattadbrUtE sAdhayE yOgamAyayA||34||

RSaya UcuH

astrasya tava vIryasya mRtyOrasmAkamEva ca|
yathA bhavEdvacaH satyaM tathA rAma vidhIyatAm||35||

zrIbhagavAnuvAca

AtmA vai putra utpanna iti vEdAnuzAsanam|
tasmAdasya bhavEdvaktA AyurindriyasattvavAn||36||
kiM vaH kAmO munizrESThA brUtAhaM karavANyatha|
ajAnatastvapacitiM yathA mE cintyatAM budhAH||37||

RSaya UcuH

ilvalasya sutO ghOrO balvalO nAma dAnavaH|
sa dUSayati naH satramEtya parvaNi parvaNi||38||
taM pApaM jahi dAzArha tannaH zuzrUSaNaM param|
pUyazONitavinmUtra surAmAMsAbhivarSiNam||39||
tatazca bhArataM varSaM parItya susamAhitaH
caritvA dvAdazamAsAMstIrthasnAyI vizudhyasi||40||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE aSTasaptatitamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox