From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkOnAzItitamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

tataH parvaNyupAvRttE pracaNDaH pAMzuvarSaNaH|
bhImO vAyurabhUdrAjanpUyagandhastu sarvazaH||1||
tatO'mEdhyamayaM varSaM balvalEna vinirmitam|
abhavadyajJazAlAyAM sO'nvadRzyata zUladhRk||2||
taM vilOkya bRhatkAyaM bhinnAJjanacayOpamam|
taptatAmrazikhAzmazruM daMSTrOgrabhrukuTImukham||3||
sasmAra mUSalaM rAmaH parasainyavidAraNam|
halaM ca daityadamanaM tE tUrNamupatasthatuH||4||
tamAkRSya halAgrENa balvalaM gaganEcaram|
mUSalEnAhanatkruddhO mUrdhni brahmadruhaM balaH||5||
sO'patadbhuvi nirbhinna lalATO'sRksamutsRjan|
muJcannArtasvaraM zailO yathA vajrahatO'ruNaH||6||
saMstutya munayO rAmaM prayujyAvitathAziSaH|
abhyaSiJcanmahAbhAgA vRtraghnaM vibudhA yathA||7||
vaijayantIM dadurmAlAM zrIdhAmAmlAnapaGkajAM|
rAmAya vAsasI divyE divyAnyAbharaNAni ca||8||
atha tairabhyanujJAtaH kauzikImEtya brAhmaNaiH|
snAtvA sarOvaramagAdyataH sarayUrAsravat||9||
anusrOtEna sarayUM prayAgamupagamya saH|
snAtvA santarpya dEvAdInjagAma pulahAzramam||10||
gOmatIM gaNDakIM snAtvA vipAzAM zONa AplutaH|
gayAM gatvA pitRRniSTvA gaGgAsAgarasaGgamE||11||
upaspRzya mahEndrAdrau rAmaM dRSTvAbhivAdya ca|
saptagOdAvarIM vENAM pampAM bhImarathIM tataH||12||
skandaM dRSTvA yayau rAmaH zrIzailaM girizAlayam|
draviDESu mahApuNyaM dRSTvAdriM vEGkaTaM prabhuH||13||
kAmakOSNIM purIM kAJcIM kAvErIM ca saridvarAm|
zrIrangAkhyaM mahApuNyaM yatra sannihitO hariH||14||
RSabhAdriM harEH kSEtraM dakSiNAM mathurAM tathA|
sAmudraM sEtumagamatmahApAtakanAzanam||15||
tatrAyutamadAddhEnUrbrAhmaNEbhyO halAyudhaH|
kRtamAlAM tAmraparNIM malayaM ca kulAcalam||16||
tatrAgastyaM samAsInaM namaskRtyAbhivAdya ca
yOjitastEna cAzIrbhiranujJAtO gatO'rNavam
dakSiNaM tatra kanyAkhyAM durgAM dEvIM dadarza saH||17||
tataH phAlgunamAsAdya paJcApsarasamuttamam|
viSNuH sannihitO yatra snAtvAsparzadgavAyutam||18||
tatO'bhivrajya bhagavAnkEralAMstu trigartakAn|
gOkarNAkhyaM zivakSEtraM sAnnidhyaM yatra dhUrjaTEH||19||
AryAM dvaipAyanIM dRSTvA zUrpArakamagAdbalaH|
tApIM payOSNIM nirvindhyAmupaspRzyAtha daNDakam||20||
pravizya rEvAmagamadyatra mAhiSmatI purI|
manutIrthamupaspRzya prabhAsaM punarAgamat||21||
zrutvA dvijaiH kathyamAnaM kurupANDavasaMyugE|
sarvarAjanyanidhanaM bhAraM mEnE hRtaM bhuvaH||22||
sa bhImaduryOdhanayOrgadAbhyAM yudhyatOrmRdhE|
vArayiSyanvinazanaM jagAma yadunandanaH||23||
yudhiSThirastu taM dRSTvA yamau kRSNArjunAvapi|
abhivAdyAbhavaMstuSNIM kiM vivakSurihAgataH||24||
gadApANI ubhau dRSTvA saMrabdhau vijayaiSiNau|
maNDalAni vicitrANi carantAvidamabravIt||25||
yuvAM tulyabalau vIrau hE rAjanhE vRkOdara|
EkaM prANAdhikaM manyE utaikaM zikSayAdhikam||26||
tasmAdEkatarasyEha yuvayOH samavIryayOH|
na lakSyatE jayO'nyO vA viramatvaphalO raNaH||27||
na tadvAkyaM jagRhaturbaddhavairau nRpArthavat|
anusmarantAvanyOnyaM duruktaM duSkRtAni ca||28||
diSTaM tadanumanvAnO rAmO dvAravatIM yayau|
ugrasEnAdibhiH prItairjJAtibhiH samupAgataH||29||
taM punarnaimiSaM prAptamRSayO'yAjayanmudA|
kratvaGgaM kratubhiH sarvairnivRttAkhilavigraham||30||
tEbhyO vizuddhaM vijJAnaM bhagavAnvyataradvibhuH|
yEnaivAtmanyadO vizvamAtmAnaM vizvagaM viduH||31||
svapatyAvabhRthasnAtO jJAtibandhusuhRdvRtaH|
rEjE svajyOtsnayEvEnduH suvAsAH suSThvalaGkRtaH||32||
IdRgvidhAnyasaGkhyAni balasya balazAlinaH|
anantasyApramEyasya mAyAmartyasya santi hi||33||
yO'nusmarEta rAmasya karmANyadbhutakarmaNaH
sAyaM prAtaranantasya viSNOH sa dayitO bhavEt||34||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE EkOnAzItitamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox