From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

azItitamO'dhyAyaH

zrIrAjOvAca

bhagavanyAni cAnyAni mukundasya mahAtmanaH|
vIryANyanantavIryasya zrOtumicchAmi hE prabhO||1||
kO nu zrutvAsakRdbrahmannuttamaHzlOkasatkathAH|
viramEta vizESajJO viSaNNaH kAmamArgaNaiH||2||
sA vAgyayA tasya guNAngRNItE karau ca tatkarmakarau manazca|
smarEdvasantaM sthirajaGgamESu zRNOti tatpuNyakathAH sa karNaH||3||
zirastu tasyObhayaliGgamAnamEttadEva yatpazyati taddhi cakSuH|
aGgAni viSNOratha tajjanAnAM pAdOdakaM yAni bhajanti nityam||4||

sUta uvAca

viSNurAtEna sampRSTO bhagavAnbAdarAyaNiH|
vAsudEvE bhagavati nimagnahRdayO'bravIt||5||

zrIzuka uvAca

kRSNasyAsItsakhA kazcidbrAhmaNO brahmavittamaH|
virakta indriyArthESu prazAntAtmA jitEndriyaH||6||
yadRcchayOpapannEna vartamAnO gRhAzramI|
tasya bhAryA kucailasya kSutkSAmA ca tathAvidhA||7||
pativratA patiM prAha mlAyatA vadanEna sA|
daridraM sIdamAnA vai vEpamAnAbhigamya ca||8||
nanu brahmanbhagavataH sakhA sAkSAcchriyaH patiH|
brahmaNyazca zaraNyazca bhagavAnsAtvatarSabhaH||9||
tamupaihi mahAbhAga sAdhUnAM ca parAyaNam|
dAsyati draviNaM bhUri sIdatE tE kuTumbinE||10||
AstE'dhunA dvAravatyAM bhOjavRSNyandhakEzvaraH
smarataH pAdakamalamAtmAnamapi yacchati
kiM nvarthakAmAnbhajatO nAtyabhISTAnjagadguruH||11||
sa EvaM bhAryayA viprO bahuzaH prArthitO muhuH|
ayaM hi paramO lAbha uttamaHzlOkadarzanam||12||
iti saJcintya manasA gamanAya matiM dadhE|
apyastyupAyanaM kiJcidgRhE kalyANi dIyatAm||13||
yAcitvA caturO muSTInviprAnpRthukataNDulAn|
cailakhaNDEna tAnbaddhvA bhartrE prAdAdupAyanam||14||
sa tAnAdAya viprAgryaH prayayau dvArakAM kila|
kRSNasandarzanaM mahyaM kathaM syAditi cintayan||15||
trINi gulmAnyatIyAya tisraH kakSAzca sadvijaH|
viprO'gamyAndhakavRSNInAM gRhESvacyutadharmiNAm||16||
gRhaM dvyaSTasahasrANAM mahiSINAM harErdvijaH|
vivEzaikatamaM zrImadbrahmAnandaM gatO yathA||17||
taM vilOkyAcyutO dUrAtpriyAparyaGkamAsthitaH|
sahasOtthAya cAbhyEtya dOrbhyAM paryagrahInmudA||18||
sakhyuH priyasya viprarSEraGgasaGgAtinirvRtaH|
prItO vyamuJcadabbindUnnEtrAbhyAM puSkarEkSaNaH||19||
athOpavEzya paryaGkE svayamsakhyuH samarhaNam|
upahRtyAvanijyAsya pAdau pAdAvanEjanIH||20||
agrahIcchirasA rAjanbhagavAMllOkapAvanaH|
vyalimpaddivyagandhEna candanAgurukuGkamaiH||21||
dhUpaiH surabhibhirmitraM pradIpAvalibhirmudA|
arcitvAvEdya tAmbUlaM gAM ca svAgatamabravIt||22||
kucailaM malinaM kSAmaM dvijaM dhamanisantatam|
dEvI paryacaratsAkSAccAmaravyajanEna vai||23||
antaHpurajanO dRSTvA kRSNEnAmalakIrtinA|
vismitO'bhUdatiprItyA avadhUtaM sabhAjitam||24||
kimanEna kRtaM puNyamavadhUtEna bhikSuNA|
zriyA hInEna lOkE'smingarhitEnAdhamEna ca||25||
yO'sau trilOkaguruNA zrInivAsEna sambhRtaH|
paryaGkasthAM zriyaM hitvA pariSvaktO'grajO yathA||26||
kathayAM cakraturgAthAH pUrvA gurukulE satOH|
AtmanOrlalitA rAjankarau gRhya parasparam||27||

zrIbhagavAnuvAca

api brahmangurukulAdbhavatA labdhadakSiNAt|
samAvRttEna dharmajJa bhAryODhA sadRzI na vA||28||
prAyO gRhESu tE cittamakAmavihitaM tathA|
naivAtiprIyasE vidvandhanESu viditaM hi mE||29||
kEcitkurvanti karmANi kAmairahatacEtasaH|
tyajantaH prakRtIrdaivIryathAhaM lOkasaGgraham||30||
kaccidgurukulE vAsaM brahmansmarasi nau yataH|
dvijO vijJAya vijJEyaM tamasaH pAramaznutE||31||
sa vai satkarmaNAM sAkSAddvijAtEriha sambhavaH|
AdyO'Gga yatrAzramiNAM yathAhaM jJAnadO guruH||32||
nanvarthakOvidA brahmanvarNAzramavatAmiha|
yE mayA guruNA vAcA tarantyaJjO bhavArNavam||33||
nAhamijyAprajAtibhyAM tapasOpazamEna vA|
tuSyEyaM sarvabhUtAtmA guruzuzrUSayA yathA||34||
api naH smaryatE brahmanvRttaM nivasatAM gurau|
gurudAraizcOditAnAmindhanAnayanE kvacit||35||
praviSTAnAM mahAraNyamapartau sumahaddvija|
vAtavarSamabhUttIvraM niSThurAH stanayitnavaH||36||
sUryazcAstaM gatastAvattamasA cAvRtA dizaH|
nimnaM kUlaM jalamayaM na prAjJAyata kiJcana||37||
vayaM bhRzamtatra mahAnilAmbubhirnihanyamAnA mahurambusamplavE|
dizO'vidantO'tha parasparaM vanE gRhItahastAH paribabhrimAturAH||38||
EtadviditvA uditE ravau sAndIpanirguruH|
anvESamANO naH ziSyAnAcAryO'pazyadAturAn||39||
ahO hE putrakA yUyamasmadarthE'tiduHkhitAH|
AtmA vai prANinAmprESThastamanAdRtya matparAH||40||
EtadEva hi sacchiSyaiH kartavyaM guruniSkRtam|
yadvai vizuddhabhAvEna sarvArthAtmArpaNaM gurau||41||
tuSTO'haM bhO dvijazrESThAH satyAH santu manOrathAH|
chandAMsyayAtayAmAni bhavantviha paratra ca||42||
itthaMvidhAnyanEkAni vasatAM guruvEzmani|
gurOranugrahENaiva pumAnpUrNaH prazAntayE||43||

zrIbrAhmaNa uvAca

kimasmAbhiranirvRttaM dEvadEva jagadgurO|
bhavatA satyakAmEna yESAM vAsO gurOrabhUt||44||
yasya cchandOmayaM brahma dEha AvapanaM vibhO
zrEyasAM tasya guruSu vAsO'tyantaviDambanam||45||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE azItitamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox