From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkAzItitamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

sa itthaM dvijamukhyEna saha saGkathayanhariH|
sarvabhUtamanO'bhijJaH smayamAna uvAca tam||1||
brahmaNyO brAhmaNaM kRSNO bhagavAnprahasanpriyam|
prEmNA nirIkSaNEnaiva prEkSankhalu satAM gatiH||2||

zrIbhagavAnuvAca

kimupAyanamAnItaM brahmanmE bhavatA gRhAt
aNvapyupAhRtaM bhaktaiH prEmNA bhuryEva mE bhavEt
bhUryapyabhaktOpahRtaM na mE tOSAya kalpatE||3||
patraM puSpaM phalaM tOyaM yO mE bhaktyA prayacchati|
tadahaM bhaktyupahRtamaznAmi prayatAtmanaH||4||
ityuktO'pi dviyastasmai vrIDitaH patayE zriyaH|
pRthukaprasRtiM rAjanna prAyacchadavAGmukhaH||5||
sarvabhUtAtmadRksAkSAttasyAgamanakAraNam|
vijGAyAcintayannAyaM zrIkAmO mAbhajatpurA||6||
patnyAH pativratAyAstu sakhA priyacikIrSayA|
prAptO mAmasya dAsyAmi sampadO'martyadurlabhAH||7||
itthaM vicintya vasanAccIrabaddhAndvijanmanaH|
svayaM jahAra kimidamiti pRthukataNDulAn||8||
nanvEtadupanItaM mE paramaprINanaM sakhE|
tarpayantyaGga mAM vizvamEtE pRthukataNDulAH||9||
iti muSTiM sakRjjagdhvA dvitIyAM jagdhumAdadE|
tAvacchrIrjagRhE hastaM tatparA paramESThinaH||10||
EtAvatAlaM vizvAtmansarvasampatsamRddhayE|
asminlOkE'tha vAmuSminpuMsastvattOSakAraNam||11||
brAhmaNastAM tu rajanImuSitvAcyutamandirE|
bhuktvA pItvA sukhaM mEnE AtmAnaM svargataM yathA||12||
zvObhUtE vizvabhAvEna svasukhEnAbhivanditaH|
jagAma svAlayaM tAta pathyanavrajya nanditaH||13||
sa cAlabdhvA dhanaM kRSNAnna tu yAcitavAnsvayam|
svagRhAnvrIDitO'gacchanmahaddarzananirvRtaH||14||
ahO brahmaNyadEvasya dRSTA brahmaNyatA mayA|
yaddaridratamO lakSmImAzliSTO bibhratOrasi||15||
kvAhaM daridraH pApIyAnkva kRSNaH zrInikEtanaH|
brahmabandhuriti smAhaM bAhubhyAM parirambhitaH||16||
nivAsitaH priyAjuSTE paryaGkE bhrAtarO yathA|
mahiSyA vIjitaH zrAntO bAlavyajanahastayA||17||
zuzrUSayA paramayA pAdasaMvAhanAdibhiH|
pUjitO dEvadEvEna vipradEvEna dEvavat||18||
svargApavargayOH puMsAM rasAyAM bhuvi sampadAm|
sarvAsAmapi siddhInAM mUlaM taccaraNArcanam||19||
adhanO'yaM dhanaM prApya mAdyannuccairna mAM smarEt|
iti kAruNikO nUnaM dhanaM mE'bhUri nAdadAt||20||
iti taccintayannantaH prAptO niyagRhAntikam|
sUryAnalEndusaGkAzairvimAnaiH sarvatO vRtam||21||
vicitrOpavanOdyAnaiH kUjaddvijakulAkulaiH|
prOtphullakamudAmbhOja kahlArOtpalavAribhiH||22||
juSTaM svalaGkRtaiH pumbhiH strIbhizca hariNAkSibhiH|
kimidaM kasya vA sthAnaM kathaM tadidamityabhUt||23||
EvaM mImAMsamAnaM taM narA nAryO'maraprabhAH|
pratyagRhNanmahAbhAgaM gItavAdyEna bhUyasA||24||
patimAgatamAkarNya patnyuddharSAtisambhramA|
nizcakrAma gRhAttUrNaM rUpiNI zrIrivAlayAt||25||
pativratA patiM dRSTvA prEmOtkaNThAzrulOcanA|
mIlitAkSyanamadbuddhyA manasA pariSasvajE||26||
patnIM vIkSya visphurantIM dEvIM vaimAnikImiva|
dAsInAM niSkakaNThInAM madhyE bhAntIM sa vismitaH||27||
prItaH svayaM tayA yuktaH praviSTO nijamandiram|
maNistambhazatOpEtaM mahEndrabhavanaM yathA||28||
payaHphEnanibhAH zayyA dAntA rukmaparicchadAH|
paryaGkA hEmadaNDAni cAmaravyajanAni ca||29||
AsanAni ca haimAni mRdUpastaraNAni ca|
muktAdAmavilambIni vitAnAni dyumanti ca||30||
svacchasphaTikakuDyESu mahAmArakatESu ca|
ratnadIpAnbhrAjamAnAnlalanA ratnasaMyutAH||31||
vilOkya brAhmaNastatra samRddhIH sarvasampadAm|
tarkayAmAsa nirvyagraH svasamRddhimahaitukIm||32||
nUnaM bataitanmama durbhagasya zazvaddaridrasya samRddhihEtuH|
mahAvibhUtEravalOkatO'nyO naivOpapadyEta yadUttamasya||33||
nanvabruvANO dizatE samakSaM yAciSNavE bhUryapi bhUribhOjaH|
parjanyavattatsvayamIkSamANO dAzArhakANAmRSabhaH sakhA mE||34||
kiJcitkarOtyurvapi yatsvadattaM
suhRtkRtaM phalgvapi bhUrikArI|
mayOpaNItaM pRthukaikamuSTiM
pratyagrahItprItiyutO mahAtmA||35||
tasyaiva mE sauhRdasakhyamaitrI dAsyaM punarjanmani janmani syAt|
mahAnubhAvEna guNAlayEna viSajjatastatpuruSaprasaGgaH||36||
bhaktAya citrA bhagavAnhi sampadO rAjyaM vibhUtIrna samarthayatyajaH|
adIrghabOdhAya vicakSaNaH svayaM pazyannipAtaM dhaninAM madOdbhavam||37||
itthaM vyavasitO buddhyA bhaktO'tIva janArdanE|
viSayAnjAyayA tyakSyanbubhujE nAtilampaTaH||38||
tasya vai dEvadEvasya harEryajJapatEH prabhOH|
brAhmaNAH prabhavO daivaM na tEbhyO vidyatE param||39||
EvaM sa viprO bhagavatsuhRttadA dRSTvA svabhRtyairajitaM parAjitam|
taddhyAnavEgOdgrathitAtmabandhanastaddhAma lEbhE'cirataH satAM gatim||40||
EtadbrahmaNyadEvasya zrutvA brahmaNyatAM naraH
labdhabhAvO bhagavati karmabandhAdvimucyatE||41||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE EkAzItitamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox