From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dvyazItitamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

athaikadA dvAravatyAM vasatO rAmakRSNayOH|
sUryOparAgaH sumahAnAsItkalpakSayE yathA||1||
taM jJAtvA manujA rAjanpurastAdEva sarvataH|
samantapaJcakaM kSEtraM yayuH zrEyOvidhitsayA||2||
niHkSatriyAM mahIM kurvanrAmaH zastrabhRtAM varaH|
nRpANAM rudhiraughENa yatra cakrE mahAhradAn||3||
IjE ca bhagavAnrAmO yatrAspRSTO'pi karmaNA|
lOkaM saGgrAhayannIzO yathAnyO'ghApanuttayE||4||
mahatyAM tIrthayAtrAyAM tatrAganbhAratIH prajAH|
vRSNayazca tathAkrUra vasudEvAhukAdayaH||5||
yayurbhArata tatkSEtraM svamaghaM kSapayiSNavaH
gadapradyumnasAmbAdyAH sucandrazukasAraNaiH
AstE'niruddhO rakSAyAM kRtavarmA ca yUthapaH||6||
tE rathairdEvadhiSNyAbhairhayaizca taralaplavaiH|
gajairnadadbhirabhrAbhairnRbhirvidyAdharadyubhiH||7||
vyarOcanta mahAtEjAH pathi kAJcanamAlinaH|
divyasragvastrasannAhAH kalatraiH khEcarA iva||8||
tatra snAtvA mahAbhAgA upOSya susamAhitAH|
brAhmaNEbhyO dadurdhEnUrvAsaHsragrukmamAlinIH||9||
rAmahradESu vidhivatpunarAplutya vRSNayaH|
dadaH svannaM dvijAgryEbhyaH kRSNE nO bhaktirastviti||10||
svayaM ca tadanujJAtA vRSNayaH kRSNadEvatAH|
bhuktvOpavivizuH kAmaM snigdhacchAyAGghripAGghriSu||11||
tatrAgatAMstE dadRzuH suhRtsambandhinO nRpAn|
matsyOzInarakauzalya vidarbhakurusRJjayAn||12||
kAmbOjakaikayAnmadrAnkuntInAnartakEralAn
anyAMzcaivAtmapakSIyAnparAMzca zatazO nRpa
nandAdInsuhRdO gOpAngOpIzcOtkaNThitAzciram||13||
anyOnyasandarzanaharSaraMhasA prOtphullahRdvaktrasarOruhazriyaH|
AzliSya gADhaM nayanaiH sravajjalA hRSyattvacO ruddhagirO yayurmudam||14||
striyazca saMvIkSya mithO'tisauhRda
smitAmalApAGgadRzO'bhirEbhirE|
stanaiH stanAnkuGkumapaGkarUSitAn
nihatya dOrbhiH praNayAzrulOcanAH||15||
tatO'bhivAdya tE vRddhAnyaviSThairabhivAditAH|
svAgataM kuzalaM pRSTvA cakruH kRSNakathA mithaH||16||
pRthA bhrAtRRnsvasRRrvIkSya tatputrAnpitarAvapi|
bhrAtRpatnIrmukundaM ca jahau saGkathayA zucaH||17||

kuntyuvAca

Arya bhrAtarahaM manyE AtmAnamakRtAziSam|
yadvA Apatsu madvArtAM nAnusmaratha sattamAH||18||
suhRdO jJAtayaH putrA bhrAtaraH pitarAvapi|
nAnusmaranti svajanaM yasya daivamadakSiNam||19||

zrIvasudEva uvAca

amba mAsmAnasUyEthA daivakrIDanakAnnarAn|
Izasya hi vazE lOkaH kurutE kAryatE'tha vA||20||
kaMsapratApitAH sarvE vayaM yAtA dizaM dizam|
EtarhyEva punaH sthAnaM daivEnAsAditAH svasaH||21||

zrIzuka uvAca

vasudEvOgrasEnAdyairyadubhistE'rcitA nRpAH|
Asannacyutasandarza paramAnandanirvRtAH||22||
bhISmO drONO'mbikAputrO gAndhArI sasutA tathA|
sadArAH pANDavAH kuntI saJjayO viduraH kRpaH||23||
kuntIbhOjO virATazca bhISmakO nagnajinmahAn|
purujiddrupadaH zalyO dhRSTakEtuH sa kAzirAT||24||
damaghOSO vizAlAkSO maithilO madrakEkayau|
yudhAmanyuH suzarmA ca sasutA bAhlikAdayaH||25||
rAjAnO yE ca rAjEndra yudhiSThiramanuvratAH|
zrInikEtaM vapuH zaurEH sastrIkaM vIkSya vismitAH||26||
atha tE rAmakRSNAbhyAM samyakprAptasamarhaNAH|
prazazaMsurmudA yuktA vRSNInkRSNaparigrahAn||27||
ahO bhOjapatE yUyaM janmabhAjO nRNAmiha|
yatpazyathAsakRtkRSNaM durdarzamapi yOginAm||28||
yadvizrutiH zrutinutEdamalaM punAti
pAdAvanEjanapayazca vacazca zAstram|
bhUH kAlabharjitabhagApi yadaGghripadma
sparzOtthazaktirabhivarSati nO'khilArthAn||29||
taddarzanasparzanAnupathaprajalpa
zayyAsanAzanasayaunasapiNDabandhaH|
yESAM gRhE nirayavartmani vartatAM vaH
svargApavargaviramaH svayamAsa viSNuH||30||

zrIzuka uvAca

nandastatra yadUnprAptAnjJAtvA kRSNapurOgamAn|
tatrAgamadvRtO gOpairanaHsthArthairdidRkSayA||31||
taM dRSTvA vRSNayO hRSTAstanvaH prANamivOtthitAH|
pariSasvajirE gADhaM ciradarzanakAtarAH||32||
vasudEvaH pariSvajya samprItaH prEmavihvalaH|
smarankaMsakRtAnklEzAnputranyAsaM ca gOkulE||33||
kRSNarAmau pariSvajya pitarAvabhivAdya ca|
na kiJcanOcatuH prEmNA sAzrukaNThau kurUdvaha||34||
tAvAtmAsanamArOpya bAhubhyAM parirabhya ca|
yazOdA ca mahAbhAgA sutau vijahatuH zucaH||35||
rOhiNI dEvakI cAtha pariSvajya vrajEzvarIm|
smarantyau tatkRtAM maitrIM bASpakaNThyau samUcatuH||36||
kA vismarEta vAM maitrImanivRttAM vrajEzvari|
avApyApyaindramaizvaryaM yasyA nEha pratikriyA||37||
EtAvadRSTapitarau yuvayOH sma pitrOH
samprINanAbhyudayapOSaNapAlanAni|
prApyOSaturbhavati pakSma ha yadvadakSNOr
nyastAvakutra ca bhayau na satAM paraH svaH||38||

zrIzuka uvAca

gOpyazca kRSNamupalabhya cirAdabhISTaM
yatprEkSaNE dRziSu pakSmakRtaM zapanti|
dRgbhirhRdIkRtamalaM parirabhya sarvAs
tadbhAvamApurapi nityayujAM durApam||39||
bhagavAMstAstathAbhUtA vivikta upasaGgataH|
AzliSyAnAmayaM pRSTvA prahasannidamabravIt||40||
api smaratha naH sakhyaH svAnAmarthacikIrSayA|
gatAMzcirAyitAJchatru pakSakSapaNacEtasaH||41||
apyavadhyAyathAsmAnsvidakRtajJAvizaGkayA|
nUnaM bhUtAni bhagavAnyunakti viyunakti ca||42||
vAyuryathA ghanAnIkaM tRNaM tUlaM rajAMsi ca|
saMyOjyAkSipatE bhUyastathA bhUtAni bhUtakRt||43||
mayi bhaktirhi bhUtAnAmamRtatvAya kalpatE|
diSTyA yadAsInmatsnEhO bhavatInAM madApanaH||44||
ahaM hi sarvabhUtAnAmAdirantO'ntaraM bahiH|
bhautikAnAM yathA khaM vArbhUrvAyurjyOtiraGganAH||45||
EvaM hyEtAni bhUtAni bhUtESvAtmAtmanA tataH|
ubhayaM mayyatha parE pazyatAbhAtamakSarE||46||

zrIzuka uvAca

adhyAtmazikSayA gOpya EvaM kRSNEna zikSitAH|
tadanusmaraNadhvasta jIvakOzAstamadhyagan||47||
Ahuzca tE nalinanAbha padAravindaM
yOgEzvarairhRdi vicintyamagAdhabOdhaiH
saMsArakUpapatitOttaraNAvalambaM
gEhaM juSAmapi manasyudiyAtsadA naH||48||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE dvyazItitamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox