From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

tryazItitamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

tathAnugRhya bhagavAngOpInAM sa gururgatiH|
yudhiSThiramathApRcchatsarvAMzca suhRdO'vyayam||1||
ta EvaM lOkanAthEna paripRSTAH susatkRtAH|
pratyUcurhRSTamanasastatpAdEkSAhatAMhasaH||2||
kutO'zivaM tvaccaraNAmbujAsavaM mahanmanastO mukhaniHsRtaM kvacit|
pibanti yE karNapuTairalaM prabhO dEhaMbhRtAM dEhakRdasmRticchidam||3||
hi tvAtma dhAmavidhutAtmakRtatryavasthAm
AnandasamplavamakhaNDamakuNThabOdham|
kAlOpasRSTanigamAvana AttayOga
mAyAkRtiM paramahaMsagatiM natAH sma||4||

zrIRSiruvAca

ityuttamaHzlOkazikhAmaNiM janESv
abhiSTuvatsvandhakakauravastriyaH|
samEtya gOvindakathA mithO'gRnaMs
trilOkagItAH zRNu varNayAmi tE||5||

zrIdraupadyuvAca

hE vaidarbhyacyutO bhadrE hE jAmbavati kauzalE|
hE satyabhAmE kAlindi zaibyE rOhiNi lakSmaNE||6||
hE kRSNapatnya EtannO brUtE vO bhagavAnsvayam|
upayEmE yathA lOkamanukurvansvamAyayA||7||

zrIrukmiNyuvAca

caidyAya mArpayitumudyatakArmukESu
rAjasvajEyabhaTazEkharitAGghrirENuH|
ninyE mRgEndra iva bhAgamajAviyUthAt
tacchrInikEtacaraNO'stu mamArcanAya||8||

zrIsatyabhAmOvAca

yO mE sanAbhivadhataptahRdA tatEna
liptAbhizApamapamArSTumupAjahAra|
jitvarkSarAjamatha ratnamadAtsa tEna
bhItaH pitAdizata mAM prabhavE'pi dattAm||9||

zrIjAmbavatyuvAca

prAjJAya dEhakRdamuM nijanAthadaivaM
sItApatiM trinavahAnyamunAbhyayudhyat|
jJAtvA parIkSita upAharadarhaNaM mAM
pAdau pragRhya maNinAhamamuSya dAsI||10||

zrIkAlindyuvAca

tapazcarantImAjJAya svapAdasparzanAzayA|
sakhyOpEtyAgrahItpANiM yO'haM tadgRhamArjanI||11||

zrImitravindOvAca

yO mAM svayaMvara upEtya vijitya bhUpAn
ninyE zvayUthagam ivAtmabaliM dvipAriH|
bhrAtRRMzca mE'pakurutaH svapuraM zriyaukas
tasyAstu mE'nubhavamaGghryavanEjanatvam||12||

zrIsatyOvAca

saptOkSaNO'tibalavIryasutIkSNazRGgAn
pitrA kRtAnkSitipavIryaparIkSaNAya|
tAnvIradurmadahanastarasA nigRhya
krIDanbabandha ha yathA zizavO'jatOkAn||13||
ya itthaM vIryazulkAM mAM
dAsIbhizcaturangiNIm|
pathi nirjitya rAjanyAn
ninyE taddAsyamastu mE||14||

zrIbhadrOvAca

pitA mE mAtulEyAya svayamAhUya dattavAn|
kRSNE kRSNAya taccittAmakSauhiNyA sakhIjanaiH||15||
asya mE pAdasaMsparzO bhavEjjanmani janmani|
karmabhirbhrAmyamANAyA yEna tacchrEya AtmanaH||16||

zrIlakSmaNOvAca

mamApi rAjJyacyutajanmakarma zrutvA muhurnAradagItamAsa ha|
cittaM mukundE kila padmahastayA vRtaH susammRzya vihAya lOkapAn||17||
jJAtvA mama mataM sAdhvi pitA duhitRvatsalaH|
bRhatsEna iti khyAtastatrOpAyamacIkarat||18||
yathA svayaMvarE rAjJi matsyaH pArthEpsayA kRtaH|
ayaM tu bahirAcchannO dRzyatE sa jalE param||19||
zrutvaitatsarvatO bhUpA AyayurmatpituH puram|
sarvAstrazastratattvajJAH sOpAdhyAyAH sahasrazaH||20||
pitrA sampUjitAH sarvE yathAvIryaM yathAvayaH|
AdaduH sazaraM cApaM vEddhuM parSadi maddhiyaH||21||
AdAya vyasRjankEcitsajyaM kartumanIzvarAH|
AkOSThaM jyAM samutkRSya pEturEkE'munAhatAH||22||
sajyaM kRtvAparE vIrA mAgadhAmbaSThacEdipAH|
bhImO duryOdhanaH karNO nAvidaMstadavasthitim||23||
matsyAbhAsaM jalE vIkSya jJAtvA ca tadavasthitim|
pArthO yattO'sRjadbANaM nAcchinatpaspRzE param||24||
rAjanyESu nivRttESu bhagnamAnESu mAniSu|
bhagavAndhanurAdAya sajyaM kRtvAtha lIlayA||25||
tasminsandhAya vizikhaM matsyaM vIkSya sakRjjalE|
chittvESuNApAtayattaM sUryE cAbhijiti sthitE||26||
divi dundubhayO nEdurjayazabdayutA bhuvi|
dEvAzca kusumAsArAnmumucurharSavihvalAH||27||
tadraGgamAvizamahaM kalanUpurAbhyAM
padbhyAM pragRhya kanakOijvalaratnamAlAm|
nUtnE nivIya paridhAya ca kauzikAgryE
savrIDahAsavadanA kavarIdhRtasrak||28||
unnIya vaktramurukuntalakuNDalatviD
gaNDasthalaM zizirahAsakaTAkSamOkSaiH|
rAjJO nirIkSya paritaH zanakairmurArEr
aMsE'nuraktahRdayA nidadhE svamAlAm||29||
tAvanmRdaGgapaTahAH zaGkhabhEryAnakAdayaH|
ninEdurnaTanartakyO nanRturgAyakA jaguH||30||
EvaM vRtE bhagavati mayEzE nRpayUthapAH|
na sEhirE yAjJasEni spardhantO hRcchayAturAH||31||
mAM tAvadrathamArOpya hayaratnacatuSTayam|
zArGgamudyamya sannaddhastasthAvAjau caturbhujaH||32||
dArukazcOdayAmAsa kAJcanOpaskaraM ratham|
miSatAM bhUbhujAM rAjJi mRgANAM mRgarADiva||33||
tE'nvasajjanta rAjanyA niSEddhuM pathi kEcana|
saMyattA uddhRtESvAsA grAmasiMhA yathA harim||34||
tE zArGgacyutabANaughaiH kRttabAhvaGghrikandharAH|
nipEtuH pradhanE kEcidEkE santyajya dudruvuH||35||
tataH purIM yadupatiratyalaGkRtAM
ravicchadadhvajapaTacitratOraNAm|
kuzasthalIM divi bhuvi cAbhisaMstutAM
samAvizattaraNiriva svakEtanam||36||
pitA mE pUjayAmAsa suhRtsambandhibAndhavAn|
mahArhavAsO'laGkAraiH zayyAsanaparicchadaiH||37||
dAsIbhiH sarvasampadbhirbhaTEbharathavAjibhiH|
AyudhAni mahArhANi dadau pUrNasya bhaktitaH||38||
AtmArAmasya tasyEmA vayaM vai gRhadAsikAH|
sarvasaGganivRttyAddhA tapasA ca babhUvima||39||

mahiSya UcuH

bhaumaM nihatya sagaNaM yudhi tEna ruddhA
jJAtvAtha naH kSitijayE jitarAjakanyAH|
nirmucya saMsRtivimOkSamanusmarantIH
pAdAmbujaM pariNinAya ya AptakAmaH||40||
na vayaM sAdhvi sAmrAjyaM svArAjyaM bhaujyamapyuta|
vairAjyaM pAramESThyaM ca AnantyaM vA harEH padam||41||
kAmayAmaha Etasya zrImatpAdarajaH zriyaH|
kucakuGkumagandhADhyaM mUrdhnA vODhuM gadAbhRtaH||42||
vrajastriyO yadvAJchanti pulindyastRNavIrudhaH
gAvazcArayatO gOpAH padasparzaM mahAtmanaH||43||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE tryazItitamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox