From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

caturazItitamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

zrutvA pRthA subalaputryatha yAjJasEnI
mAdhavyatha kSitipapatnya uta svagOpyaH|
kRSNE'khilAtmani harau praNayAnubandhaM
sarvA visismyuralamazrukalAkulAkSyaH||1||
iti sambhASamANAsu strIbhiH strISu nRbhirnRSu|
Ayayurmunayastatra kRSNarAmadidRkSayA||2||
dvaipAyanO nAradazca cyavanO dEvalO'sitaH|
vizvAmitraH zatAnandO bharadvAjO'tha gautamaH||3||
rAmaH saziSyO bhagavAnvasiSThO gAlavO bhRguH|
pulastyaH kazyapO'trizca mArkaNDEyO bRhaspatiH||4||
dvitastritazcaikatazca brahmaputrAstathAGgirAH|
agastyO yAjJavalkyazca vAmadEvAdayO'parE||5||
tAndRSTvA sahasOtthAya prAgAsInA nRpAdayaH|
pANDavAH kRSNarAmau ca praNEmurvizvavanditAn||6||
tAnAnarcuryathA sarvE saharAmO'cyutO'rcayat|
svAgatAsanapAdyArghya mAlyadhUpAnulEpanaiH||7||
uvAca sukhamAsInAnbhagavAndharmaguptanuH|
sadasastasya mahatO yatavAcO'nuzRNvataH||8||

zrIbhagavAnuvAca

ahO vayaM janmabhRtO labdhaM kArtsnyEna tatphalam|
dEvAnAmapi duSprApaM yadyOgEzvaradarzanam||9||
kiM svalpatapasAM nRRNAmarcAyAM dEvacakSuSAm|
darzanasparzanaprazna prahvapAdArcanAdikam||10||
na hyammayAni tIrthAni na dEvA mRcchilAmayAH|
tE punantyurukAlEna darzanAdEva sAdhavaH||11||
nAgnirna sUryO na ca candratArakA
na bhUrjalaM khaM zvasanO'tha vAGmanaH|
upAsitA bhEdakRtO harantyaghaM
vipazcitO ghnanti muhUrtasEvayA||12||
yasyAtmabuddhiH kuNapE tridhAtukE
svadhIH kalatrAdiSu bhauma ijyadhIH|
yattIrthabuddhiH salilE na karhicij
janESvabhijJESu sa Eva gOkharaH||13||

zrIzuka uvAca

nizamyEtthaM bhagavataH kRSNasyAkuNthamEdhasaH|
vacO duranvayaM viprAstUSNImAsanbhramaddhiyaH||14||
ciraM vimRzya munaya IzvarasyEzitavyatAm|
janasaGgraha ityUcuH smayantastaM jagadgurum||15||

zrImunaya UcuH

yanmAyayA tattvaviduttamA vayaM vimOhitA vizvasRjAmadhIzvarAH|
yadIzitavyAyati gUDha IhayA ahO vicitrambhagavadvicESTitam||16||
anIha Etadbahudhaika AtmanA sRjatyavatyatti na badhyatE yathA|
bhaumairhi bhUmirbahunAmarUpiNI ahO vibhUmnazcaritaM viDambanam||17||
athApi kAlE svajanAbhiguptayE bibharSi sattvaM khalanigrahAya ca|
svalIlayA vEdapathaM sanAtanaM varNAzramAtmA puruSaH parO bhavAn||18||
brahma tE hRdayaM zuklaM tapaHsvAdhyAyasaMyamaiH|
yatrOpalabdhaM sadvyaktamavyaktaM ca tataH param||19||
tasmAdbrahmakulaM brahmanzAstrayOnEstvamAtmanaH|
sabhAjayasi saddhAma tadbrahmaNyAgraNIrbhavAn||20||
adya nO janmasAphalyaM vidyAyAstapasO dRzaH|
tvayA saGgamya sadgatyA yadantaH zrEyasAM paraH||21||
namastasmai bhagavatE kRSNAyAkuNThamEdhasE|
svayOgamAyayAcchanna mahimnE paramAtmanE||22||
na yaM vidantyamI bhUpA EkArAmAzca vRSNayaH|
mAyAjavanikAcchannamAtmAnaM kAlamIzvaram||23||
yathA zayAnaH puruSa AtmAnaM guNatattvadRk|
nAmamAtrEndriyAbhAtaM na vEda rahitaM param||24||
EvaM tvA nAmamAtrESu viSayESvindriyEhayA|
mAyayA vibhramaccittO na vEda smRtyupaplavAt||25||
tasyAdya tE dadRzimAGghrimaghaughamarSa
tIrthAspadaM hRdi kRtaM suvipakvayOgaiH|
utsiktabhaktyupahatAzaya jIvakOzA
ApurbhavadgatimathAnugRhAna bhaktAn||26||

zrIzuka uvAca

ityanujJApya dAzArhaM dhRtarASTraM yudhiSThiram|
rAjarSE svAzramAngantuM munayO dadhirE manaH||27||
tadvIkSya tAnupavrajya vasudEvO mahAyazAH|
praNamya cOpasaGgRhya babhASEdaM suyantritaH||28||

zrIvasudEva uvAca

namO vaH sarvadEvEbhya RSayaH zrOtumarhatha|
karmaNA karmanirhArO yathA syAnnastaducyatAm||29||

zrInArada uvAca

nAticitramidaM viprA vasudEvO bubhutsayA|
kRSNammatvArbhakaM yannaH pRcchati zrEya AtmanaH||30||
sannikarSO'tra martyAnAmanAdaraNakAraNam|
gAGgaM hitvA yathAnyAmbhastatratyO yAti zuddhayE||31||
yasyAnubhUtiH kAlEna layOtpattyAdinAsya vai|
svatO'nyasmAcca guNatO na kutazcana riSyati||32||
taM klEzakarmaparipAkaguNapravAhairavyAhatAnubhavamIzvaramadvitIyam|
prANAdibhiH svavibhavairupagUDhamanyO manyEta sUryamiva mEghahimOparAgaiH||33||
athOcurmunayO rAjannAbhASyAnalsadundabhim|
sarvESAM zRNvatAM rAjJAM tathaivAcyutarAmayOH||34||
karmaNA karmanirhAra ESa sAdhunirUpitaH|
yacchraddhayA yajEdviSNuM sarvayajJEzvaraM makhaiH||35||
cittasyOpazamO'yaM vai kavibhiH zAstracakSusA|
darzitaH sugamO yOgO dharmazcAtmamudAvahaH||36||
ayaM svastyayanaH panthA dvijAtErgRhamEdhinaH|
yacchraddhayAptavittEna zuklEnEjyEta pUruSaH||37||
vittaiSaNAM yajJadAnairgRhairdArasutaiSaNAm
AtmalOkaiSaNAM dEva kAlEna visRjEdbudhaH
grAmE tyaktaiSaNAH sarvE yayurdhIrAstapOvanam||38||
RNaistribhirdvijO jAtO dEvarSipitRRNAM prabhO|
yajJAdhyayanaputraistAnyanistIrya tyajanpatEt||39||
tvaM tvadya muktO dvAbhyAM vai RSipitrOrmahAmatE|
yajJairdEvarNamunmucya nirRNO'zaraNO bhava||40||
vasudEva bhavAnnUnaM bhaktyA paramayA harim|
jagatAmIzvaraM prArcaH sa yadvAM putratAM gataH||41||

zrIzuka uvAca

iti tadvacanaM zrutvA vasudEvO mahAmanAH|
tAnRSInRtvijO vavrE mUrdhnAnamya prasAdya ca||42||
ta EnamRSayO rAjanvRtA dharmENa dhArmikam|
tasminnayAjayankSEtrE makhairuttamakalpakaiH||43||
taddIkSAyAM pravRttAyAM vRSNayaH puSkarasrajaH|
snAtAH suvAsasO rAjanrAjAnaH suSThvalaGkRtAH||44||
tanmahiSyazca muditA niSkakaNThyaH suvAsasaH|
dIkSAzAlAmupAjagmurAliptA vastupANayaH||45||
nEdurmRdaGgapaTaha zaGkhabhEryAnakAdayaH
nanRturnaTanartakyastuSTuvuH sUtamAgadhAH
jaguH sukaNThyO gandharvyaH saGgItaM sahabhartRkAH||46||
tamabhyaSiJcanvidhivadaktamabhyaktamRtvijaH|
patnIbhiraSTAdazabhiH sOmarAjamivODubhiH||47||
tAbhirdukUlavalayairhAranUpurakuNDalaiH|
svalaGkRtAbhirvibabhau dIkSitO'jinasaMvRtaH||48||
tasyartvijO mahArAja ratnakauzEyavAsasaH|
sasadasyA virEjustE yathA vRtrahaNO'dhvarE||49||
tadA rAmazca kRSNazca svaiH svairbandhubhiranvitau|
rEjatuH svasutairdArairjIvEzau svavibhUtibhiH||50||
IjE'nuyajJaM vidhinA agnihOtrAdilakSaNaiH|
prAkRtairvaikRtairyajJairdravyajJAnakriyEzvaram||51||
athartvigbhyO'dadAtkAlE yathAmnAtaM sa dakSiNAH|
svalaGkRtEbhyO'laGkRtya gObhUkanyA mahAdhanAH||52||
patnIsaMyAjAvabhRthyaizcaritvA tE maharSayaH|
sasnU rAmahradE viprA yajamAnapuraHsarAH||53||
snAtO'laGkAravAsAMsi vandibhyO'dAttathA striyaH|
tataH svalaGkRtO varNAnAzvabhyO'nnEna pUjayat||54||
bandhUnsadArAnsasutAnpAribarhENa bhUyasA|
vidarbhakOzalakurUnkAzikEkayasRJjayAn||55||
sadasyartviksuragaNAnnRbhUtapitRcAraNAn|
zrInikEtamanujJApya zaMsantaH prayayuH kratum||56||
dhRtarASTrO'nujaH pArthA bhISmO drONaH pRthA yamau|
nAradO bhagavAnvyAsaH suhRtsambandhibAndhavAH||57||
bandhUnpariSvajya yadUnsauhRdAklinnacEtasaH|
yayurvirahakRcchrENa svadEzAMzcAparE janAH||58||
nandastu saha gOpAlairbRhatyA pUjayArcitaH|
kRSNarAmOgrasEnAdyairnyavAtsIdbandhuvatsalaH||59||
vasudEvO'JjasOttIrya manOrathamahArNavam|
suhRdvRtaH prItamanA nandamAha karE spRzan||60||

zrIvasudEva uvAca

bhrAtarIzakRtaH pAzO nRnAM yaH snEhasaMjJitaH|
taM dustyajamahaM manyE zUrANAmapi yOginAm||61||
asmAsvapratikalpEyaM yatkRtAjJESu sattamaiH|
maitryarpitAphalA cApi na nivartEta karhicit||62||
prAgakalpAcca kuzalaM bhrAtarvO nAcarAma hi|
adhunA zrImadAndhAkSA na pazyAmaH puraH sataH||63||
mA rAjyazrIrabhUtpuMsaH zrEyaskAmasya mAnada|
svajanAnuta bandhUnvA na pazyati yayAndhadRk||64||

zrIzuka uvAca

EvaM sauhRdazaithilya citta AnakadundubhiH|
rurOda tatkRtAM maitrIM smarannazruvilOcanaH||65||
nandastu sakhyuH priyakRtprEmNA gOvindarAmayOH|
adya zva iti mAsAMstrInyadubhirmAnitO'vasat||66||
tataH kAmaiH pUryamANaH savrajaH sahabAndhavaH|
parArdhyAbharaNakSauma nAnAnarghyaparicchadaiH||67||
vasudEvOgrasEnAbhyAM kRSNOddhavabalAdibhiH|
dattamAdAya pAribarhaM yApitO yadubhiryayau||68||
nandO gOpAzca gOpyazca gOvindacaraNAmbujE|
manaH kSiptaM punarhartumanIzA mathurAM yayuH||69||
bandhuSu pratiyAtESu vRSNayaH kRSNadEvatAH|
vIkSya prAvRSamAsannAdyayurdvAravatIM punaH||70||
janEbhyaH kathayAM cakruryadudEvamahOtsavam
yadAsIttIrthayAtrAyAM suhRtsandarzanAdikam||71||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE caturazItitamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox