From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

paJcAzItitamO'dhyAyaH

zrIbAdarAyaNiruvAca

athaikadAtmajau prAptau kRtapAdAbhivandanau|
vasudEvO'bhinandyAha prItyA saGkarSaNAcyutau||1||
munInAM sa vacaH zrutvA putrayOrdhAmasUcakam|
tadvIryairjAtavizrambhaH paribhASyAbhyabhASata||2||
kRSNa kRSNa mahAyOginsaGkarSaNa sanAtana|
jAnE vAmasya yatsAkSAtpradhAnapuruSau parau||3||
yatra yEna yatO yasya yasmai yadyadyathA yadA|
syAdidaM bhagavAnsAkSAtpradhAnapuruSEzvaraH||4||
EtannAnAvidhaM vizvamAtmasRSTamadhOkSaja|
AtmanAnupravizyAtmanprANO jIvO bibharSyaja||5||
prANAdInAM vizvasRjAM zaktayO yAH parasya tAH|
pAratantryAdvaisAdRSyAddvayOzcESTaiva cESTatAm||6||
kAntistEjaH prabhA sattA candrAgnyarkarkSavidyutAm|
yatsthairyaM bhUbhRtAM bhUmErvRttirgandhO'rthatO bhavAn||7||
tarpaNaM prANanamapAM dEva tvaM tAzca tadrasaH|
OjaH sahO balaM cESTA gatirvAyOstavEzvara||8||
dizAM tvamavakAzO'si dizaH khaM sphOTa AzrayaH|
nAdO varNastvamOMkAra AkRtInAM pRthakkRtiH||9||
indriyaM tvindriyANAM tvaM dEvAzca tadanugrahaH|
avabOdhO bhavAnbuddhErjIvasyAnusmRtiH satI||10||
bhUtAnAmasi bhUtAdirindriyANAM ca taijasaH|
vaikArikO vikalpAnAM pradhAnamanuzAyinam||11||
nazvarESviha bhAvESu tadasi tvamanazvaram|
yathA dravyavikArESu dravyamAtraM nirUpitam||12||
sattvamrajastama iti guNAstadvRttayazca yAH|
tvayyaddhA brahmaNi parE kalpitA yOgamAyayA||13||
tasmAnna santyamI bhAvA yarhi tvayi vikalpitAH|
tvaM cAmISu vikArESu hyanyadAvyAvahArikaH||14||
guNapravAha EtasminnabudhAstvakhilAtmanaH|
gatiM sUkSmAmabOdhEna saMsarantIha karmabhiH||15||
yadRcchayA nRtAM prApya sukalpAmiha durlabhAm|
svArthE pramattasya vayO gataM tvanmAyayEzvara||16||
asAvahammamaivaitE dEhE cAsyAnvayAdiSu|
snEhapAzairnibadhnAti bhavAnsarvamidaM jagat||17||
yuvAM na naH sutau sAkSAtpradhAnapuruSEzvarau|
bhUbhArakSatrakSapaNa avatIrNau tathAttha ha||18||
tattE gatO'smyaraNamadya padAravindam
ApannasaMsRtibhayApahamArtabandhO|
EtAvatAlamalamindriyalAlasEna
martyAtmadRktvayi parE yadapatyabuddhiH||19||
sUtIgRhE nanu jagAda bhavAnajO nau
saJjajJa ityanuyugaM nijadharmaguptyai|
nAnAtanUrgaganavadvidadhajjahAsi
kO vEda bhUmna urugAya vibhUtimAyAm||20||

zrIzuka uvAca

AkarNyEtthaM piturvAkyaM bhagavAnsAtvatarSabhaH|
pratyAha prazrayAnamraH prahasanzlakSNayA girA||21||

zrIbhagavAnuvAca

vacO vaH samavEtArthaM tAtaitadupamanmahE|
yannaH putrAnsamuddizya tattvagrAma udAhRtaH||22||
ahaM yUyamasAvArya imE ca dvArakAukasaH|
sarvE'pyEvaM yaduzrESTha vimRgyAH sacarAcaram||23||
AtmA hyEkaH svayaM jyOtirnityO'nyO nirguNO guNaiH|
AtmasRSTaistatkRtESu bhUtESu bahudhEyatE||24||
khaM vAyurjyOtirApO bhUstatkRtESu yathAzayam|
AvistirO'lpabhUryEkO nAnAtvaM yAtyasAvapi||25||

zrIzuka uvAca

EvaM bhagavatA rAjanvasudEva udAhRtaH|
zrutvA vinaSTanAnAdhIstUSNIM prItamanA abhUt||26||
atha tatra kuruzrESTha dEvakI sarvadEvatA|
zrutvAnItaM gurOH putramAtmajAbhyAM suvismitA||27||
kRSNarAmau samAzrAvya putrAnkaMsavihiMsitAn|
smarantI kRpaNaM prAha vaiklavyAdazrulOcanA||28||

zrIdEvakyuvAca

rAma rAmApramEyAtmankRSNa yOgEzvarEzvara|
vEdAhaM vAM vizvasRjAmIzvarAvAdipUruSau||29||
kalavidhvastasattvAnAM rAjJAmucchAstravartinAm|
bhUmErbhArAyamANAnAmavatIrNau kilAdya mE||30||
yasyAMzAMzAMzabhAgEna vizvOtpattilayOdayAH|
bhavanti kila vizvAtmaMstaM tvAdyAhaM gatiM gatA||31||
cirAnmRtasutAdAnE guruNA kila cOditau|
AninyathuH pitRsthAnAdguravE gurudakSiNAm||32||
tathA mE kurutaM kAmaM yuvAM yOgEzvarEzvarau|
bhOjarAjahatAnputrAnkAmayE draSTumAhRtAn||33||

RSiruvAca

EvaM saJcOditau mAtrA rAmaH kRSNazca bhArata|
sutalaM saMvivizaturyOgamAyAmupAzritau||34||
tasminpraviSTAvupalabhya daityarAD
vizvAtmadaivaM sutarAM tathAtmanaH|
taddarzanAhlAdapariplutAzayaH
sadyaH samutthAya nanAma sAnvayaH||35||
tayOH samAnIya varAsanaM mudA niviSTayOstatra mahAtmanOstayOH|
dadhAra pAdAvavanijya tajjalaM savRnda Abrahma punadyadambu ha||36||
samarhayAmAsa sa tau vibhUtibhirmahArhavastrAbharaNAnulEpanaiH|
tAmbUladIpAmRtabhakSaNAdibhiH svagOtravittAtmasamarpaNEna ca||37||
sa indrasEnO bhagavatpadAmbujaM bibhranmuhuH prEmavibhinnayA dhiyA|
uvAca hAnandajalAkulEkSaNaH prahRSTarOmA nRpa gadgadAkSaram||38||

baliruvAca

namO'nantAya bRhatE namaH kRSNAya vEdhasE|
sAGkhyayOgavitAnAya brahmaNE paramAtmanE||39||
darzanaM vAM hi bhUtAnAM duSprApaM cApyadurlabham|
rajastamaHsvabhAvAnAM yannaH prAptau yadRcchayA||40||
daityadAnavagandharvAH siddhavidyAdhracAraNAH|
yakSarakSaHpizAcAzca bhUtapramathanAyakAH||41||
vizuddhasattvadhAmnyaddhA tvayi zAstrazarIriNi|
nityaM nibaddhavairAstE vayaM cAnyE ca tAdRzAH||42||
kEcanOdbaddhavairENa bhaktyA kEcana kAmataH|
na tathA sattvasaMrabdhAH sannikRSTAH surAdayaH||43||
idamitthamiti prAyastava yOgEzvarEzvara|
na vidantyapi yOgEzA yOgamAyAM kutO vayam||44||
tannaH prasIda nirapEkSavimRgyayuSmat
pAdAravindadhiSaNAnyagRhAndhakUpAt|
niSkramya vizvazaraNAGghryupalabdhavRttiH
zAntO yathaika uta sarvasakhaizcarAmi||45||
zAdhyasmAnIzitavyEza niSpApAnkuru naH prabhO|
pumAnyacchraddhayAtiSThaMzcOdanAyA vimucyatE||46||

zrIbhagavAnuvAca

AsanmarIcEH SaTputrA UrNAyAM prathamE'ntarE|
dEvAH kaM jahasurvIkSya sutaM yabhitumudyatam||47||
tEnAsurImaganyOnimadhunAvadyakarmaNA|
hiraNyakazipOrjAtA nItAstE yOgamAyayA||48||
dEvakyA udarE jAtA rAjankaMsavihiMsitAH|
sA tAnzOcatyAtmajAnsvAMsta imE'dhyAsatE'ntikE||49||
ita EtAnpraNESyAmO mAtRzOkApanuttayE|
tataH zApAdvinirmaktA lOkaM yAsyanti vijvarAH||50||
smarOdgIthaH pariSvaGgaH pataGgaH kSudrabhRdghRNI|
SaDimE matprasAdEna punaryAsyanti sadgatim||51||
ityuktvA tAnsamAdAya indrasEnEna pUjitau|
punardvAravatImEtya mAtuH putrAnayacchatAm||52||
tAndRSTvA bAlakAndEvI putrasnEhasnutastanI|
pariSvajyAGkamArOpya mUrdhnyajighradabhIkSNazaH||53||
apAyayatstanaM prItA sutasparzaparisnutam|
mOhitA mAyayA viSNOryayA sRSTiH pravartatE||54||
pItvAmRtaM payastasyAH pItazESaM gadAbhRtaH|
nArAyaNAGgasaMsparza pratilabdhAtmadarzanAH||55||
tE namaskRtya gOvindaM dEvakIM pitaraM balam|
miSatAM sarvabhUtAnAM yayurdhAma divaukasAm||56||
taM dRSTvA dEvakI dEvI mRtAgamananirgamam|
mEnE suvismitA mAyAM kRSNasya racitAM nRpa||57||
EvaMvidhAnyadbhutAni kRSNasya paramAtmanaH|
vIryANyanantavIryasya santyanantAni bhArata||58||

zrIsUta uvAca

ya idamanuzRNOti zrAvayEdvA murArEz
caritamamRtakIrtErvarNitaM vyAsaputraiH
jagadaghabhidalaM tadbhaktasatkarNapUraM
bhagavati kRtacittO yAti tatkSEmadhAma||59||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE paJcAzItitamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox