From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SaDazItitamO'dhyAyaH

zrIrAjOvAca

brahmanvEditumicchAmaH svasArAM rAmakRSNayOH|
yathOpayEmE vijayO yA mamAsItpitAmahI||1||

zrIzuka uvAca

arjunastIrthayAtrAyAM paryaTannavanIM prabhuH|
gataH prabhAsamazRNOnmAtulEyIM sa AtmanaH||2||
duryOdhanAya rAmastAM dAsyatIti na cAparE|
tallipsuH sa yatirbhUtvA tridaNDI dvArakAmagAt||3||
tatra vai vArSitAnmAsAnavAtsItsvArthasAdhakaH|
pauraiH sabhAjitO'bhIkSNaM rAmENAjAnatA ca saH||4||
EkadA gRhamAnIya AtithyEna nimantrya tam|
zraddhayOpahRtaM bhaikSyaM balEna bubhujE kila||5||
sO'pazyattatra mahatIM kanyAM vIramanOharAm|
prItyutphullEkSaNastasyAM bhAvakSubdhaM manO dadhE||6||
sApi taM cakamE vIkSya nArINAM hRdayaGgamam|
hasantI vrIDitApaGgI tannyastahRdayEkSaNA||7||
tAM paraM samanudhyAyannantaraM prEpsurarjunaH|
na lEbhE zaM bhramaccittaH kAmEnAtibalIyasA||8||
mahatyAM dEvayAtrAyAM rathasthAM durganirgatAM|
jahArAnumataH pitrOH kRSNasya ca mahArathaH||9||
rathasthO dhanurAdAya zUrAMzcArundhatO bhaTAn|
vidrAvya krOzatAM svAnAM svabhAgaM mRgarADiva||10||
tacchrutvA kSubhitO rAmaH parvaNIva mahArNavaH|
gRhItapAdaH kRSNEna suhRdbhizcAnusAntvitaH||11||
prAhiNOtpAribarhANi varavadhvOrmudA balaH|
mahAdhanOpaskarEbha rathAzvanarayOSitaH||12||

zrIzuka uvAca

kRSNasyAsIddvijazrESThaH zrutadEva iti zrutaH|
kRSNaikabhaktyA pUrNArthaH zAntaH kaviralampataH||13||
sa uvAsa vidEhESu mithilAyAM gRhAzramI|
anIhayAgatAhArya nirvartitanijakriyaH||14||
yAtrAmAtraM tvaharahardaivAdupanamatyuta|
nAdhikaM tAvatA tuSTaH kriyA cakrE yathOcitAH||15||
tathA tadrASTrapAlO'Gga bahulAzva iti zrutaH|
maithilO nirahammAna ubhAvapyacyutapriyau||16||
tayOH prasannO bhagavAndArukENAhRtaM ratham|
Aruhya sAkaM munibhirvidEhAnprayayau prabhuH||17||
nAradO vAmadEvO'triH kRSNO rAmO'sitO'ruNiH|
ahaM bRhaspatiH kaNvO maitrEyazcyavanAdayaH||18||
tatra tatra tamAyAntaM paurA jAnapadA nRpa|
upatasthuH sArghyahastA grahaiH sUryamivOditam||19||
AnartadhanvakurujAGgalakaGkamatsya
pAJcAlakuntimadhukEkayakOzalArNAH|
anyE ca tanmukhasarOjamudArahAsa
snigdhEkSaNaM nRpa papurdRzibhirnrnAryaH||20||
tEbhyaH svavIkSaNavinaSTatamisradRgbhyaH
kSEmaM trilOkagururarthadRzaM ca yacchan|
zRNvandigantadhavalaM svayazO'zubhaghnaM
gItaM surairnRbhiragAcchanakairvidEhAn||21||
tE'cyutaM prAptamAkarNya paurA jAnapadA nRpa|
abhIyurmuditAstasmai gRhItArhaNapANayaH||22||
dRSTvA ta uttamaHzlOkaM prItyutphulAnanAzayAH|
kairdhRtAJjalibhirnEmuH zrutapUrvAMstathA munIn||23||
svAnugrahAya samprAptaM manvAnau taM jagadgurum|
maithilaH zrutadEvazca pAdayOH pEtatuH prabhOH||24||
nyamantrayEtAM dAzArhamAtithyEna saha dvijaiH|
maithilaH zrutadEvazca yugapatsaMhatAJjalI||25||
bhagavAMstadabhiprEtya dvayOH priyacikIrSayA|
ubhayOrAvizadgEhamubhAbhyAM tadalakSitaH||26||
zrAntAnapyatha tAndUrAjjanakaH svagRhAgatAn|
AnItESvAsanAgryESu sukhAsInAnmahAmanAH||27||
pravRddhabhaktyA uddharSa hRdayAsrAvilEkSaNaH|
natvA tadaGghrInprakSAlya tadapO lOkapAvanIH||28||
sakuTumbO vahanmUrdhnA pUjayAM cakra IzvarAn|
gandhamAlyAmbarAkalpa dhUpadIpArghyagOvRSaiH||29||
vAcA madhurayA prINannidamAhAnnatarpitAn|
pAdAvaGkagatau viSNOH saMspRzaJchanakairmudA||30||

zrIbahulAzva uvAca

bhavAnhi sarvabhUtAnAmAtmA sAkSI svadRgvibhO|
atha nastvatpadAmbhOjaM smaratAM darzanaM gataH||31||
svavacastadRtaM kartumasmaddRggOcarO bhavAn|
yadAtthaikAntabhaktAnmE nAnantaH zrIrajaH priyaH||32||
kO nu tvaccaraNAmbhOjamEvaMvidvisRjEtpumAn|
niSkiJcanAnAM zAntAnAM munInAM yastvamAtmadaH||33||
yO'vatIrya yadOrvaMzE nRNAM saMsaratAmiha|
yazO vitEnE tacchAntyai trailOkyavRjinApaham||34||
namastubhyaM bhagavatE kRSNAyAkuNThamEdhasE|
nArAyaNAya RSayE suzAntaM tapa IyuSE||35||
dinAni katicidbhUmangRhAnnO nivasa dvijaiH|
samEtaH pAdarajasA punIhIdaM nimEH kulam||36||
ityupAmantritO rAjJA bhagavAMllOkabhAvanaH|
uvAsa kurvankalyANaM mithilAnarayOSitAm||37||
zrutadEvO'cyutaM prAptaM svagRhAJjanakO yathA|
natvA munInsusaMhRSTO dhunvanvAsO nanarta ha||38||
tRNapIThabRSISvEtAnAnItESUpavEzya saH|
svAgatEnAbhinandyAGghrInsabhAryO'vanijE mudA||39||
tadambhasA mahAbhAga AtmAnaM sagRhAnvayam|
snApayAM cakra uddharSO labdhasarvamanOrathaH||40||
phalArhaNOzIrazivAmRtAmbubhirmRdA surabhyA tulasIkuzAmbuyaiH|
ArAdhayAmAsa yathOpapannayA saparyayA sattvavivardhanAndhasA||41||
sa tarkayAmAsa kutO mamAnvabhUtgRhAndhakupE patitasya saGgamaH|
yaH sarvatIrthAspadapAdarENubhiH kRSNEna cAsyAtmanikEtabhUsuraiH||42||
sUpaviSTAnkRtAtithyAnzrutadEva upasthitaH|
sabhAryasvajanApatya uvAcAGghryabhimarzanaH||43||

zrutadEva uvAca

nAdya nO darzanaM prAptaH paraM paramapUruSaH|
yarhIdaM zaktibhiH sRSTvA praviSTO hyAtmasattayA||44||
yathA zayAnaH puruSO manasaivAtmamAyayA|
sRSTvA lOkaM paraM svApnamanuvizyAvabhAsatE||45||
zRNvatAM gadatAM zazvadarcatAM tvAbhivandatAm|
NRNAM saMvadatAmantarhRdi bhAsyamalAtmanAm||46||
hRdisthO'pyatidUrasthaH karmavikSiptacEtasAm|
AtmazaktibhiragrAhyO'pyantyupEtaguNAtmanAm||47||
namO'stu tE'dhyAtmavidAM parAtmanE
anAtmanE svAtmavibhaktamRtyavE|
sakAraNAkAraNaliGgamIyuSE
svamAyayAsaMvRtaruddhadRSTayE||48||
sa tvaM zAdhi svabhRtyAnnaH kiM dEva karavAma hE|
EtadantO nRNAM klEzO yadbhavAnakSigOcaraH||49||

zrIzuka uvAca

taduktamityupAkarNya bhagavAnpraNatArtihA|
gRhItvA pANinA pANiM prahasaMstamuvAca ha||50||

zrIbhagavAnuvAca

brahmaMstE'nugrahArthAya samprAptAnviddhyamUnmunIn|
saJcaranti mayA lOkAnpunantaH pAdarENubhiH||51||
dEvAH kSEtrANi tIrthAni darzanasparzanArcanaiH|
zanaiH punanti kAlEna tadapyarhattamEkSayA||52||
brAhmaNO janmanA zrEyAnsarvESAmprANinAmiha|
tapasA vidyayA tuSTyA kimu matkalayA yutaH||53||
na brAhmaNAnmE dayitaM rUpamEtaccaturbhujam|
sarvavEdamayO vipraH sarvadEvamayO hyaham||54||
duSprajJA aviditvaivamavajAnantyasUyavaH|
guruM mAM vipramAtmAnamarcAdAvijyadRSTayaH||55||
carAcaramidaM vizvaM bhAvA yE cAsya hEtavaH|
madrUpANIti cEtasyAdhattE viprO madIkSayA||56||
tasmAdbrahmaRSInEtAnbrahmanmacchraddhayArcaya|
EvaM cEdarcitO'smyaddhA nAnyathA bhUribhUtibhiH||57||

zrIzuka uvAca

sa itthaM prabhunAdiSTaH sahakRSNAndvijOttamAn|
ArAdhyaikAtmabhAvEna maithilazcApa sadgatim||58||
EvaM svabhaktayO rAjanbhagavAnbhaktabhaktimAn
uSitvAdizya sanmArgaM punardvAravatImagAt||59||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE SaDazItitamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox