From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

saptAzItitamO'dhyAyaH

zrIparIkSiduvAca

brahmanbrahmaNyanirdEzyE nirguNE guNavRttayaH|
kathaM caranti zrutayaH sAkSAtsadasataH parE||1||

zrIzuka uvAca

buddhIndriyamanaHprANAnjanAnAmasRjatprabhuH|
mAtrArthaM ca bhavArthaM ca AtmanE'kalpanAya ca||2||
saiSA hyupaniSadbrAhmI pUrvEzAM pUrvajairdhRtA|
zrraddhayA dhArayEdyastAM kSEmaM gacchEdakiJcanaH||3||
atra tE varNayiSyAmi gAthAM nArAyaNAnvitAm|
nAradasya ca saMvAdamRSErnArAyaNasya ca||4||
EkadA nAradO lOkAnparyaTanbhagavatpriyaH|
sanAtanamRSiM draSTuM yayau nArAyaNAzramam||5||
yO vai bhAratavarSE'sminkSEmAya svastayE nRNAm|
dharmajJAnazamOpEtamAkalpAdAsthitastapaH||6||
tatrOpaviSTamRSibhiH kalApagrAmavAsibhiH|
parItaM praNatO'pRcchadidamEva kurUdvaha||7||
tasmai hyavOcadbhagavAnRSINAM zRNvatAmidam|
yO brahmavAdaH pUrvESAM janalOkanivAsinAm||8||

zrIbhagavAnuvAca

svAyambhuva brahmasatraM janalOkE'bhavatpurA|
tatrasthAnAM mAnasAnAM munInAmUrdhvarEtasAm||9||
zvEtadvIpaM gatavati tvayi draSTuM tadIzvaram
brahmavAdaH susaMvRttaH zrutayO yatra zEratE
tatra hAyamabhUtpraznastvaM mAM yamanupRcchasi||10||
tulyazrutatapaHzIlAstulyasvIyArimadhyamAH|
api cakruH pravacanamEkaM zuzrUSavO'parE||11||

zrIsanandana uvAca

svasRSTamidamApIya zayAnaM saha zaktibhiH|
tadantE bOdhayAM cakrustalliGgaiH zrutayaH param||12||
yathA zayAnaM saMrAjaM vandinastatparAkramaiH|
pratyUSE'bhEtya suzlOkairbOdhayantyanujIvinaH||13||

zrIzrutaya UcuH

jaya jaya jahyajAmajita dOSagRbhItaguNAM
tvamasi yadAtmanA samavaruddhasamastabhagaH|
agajagadOkasAmakhilazaktyavabOdhaka tE
kvacidajayAtmanA ca caratO'nucarEnnigamaH||14||
bRhadupalabdhamEtadavayantyavazESatayA
yata udayAstamayau vikRtErmRdi vAvikRtAt|
ata RSayO dadhustvayi manOvacanAcaritaM
kathamayathA bhavanti bhuvi dattapadAni nRNAm||15||
iti tava sUrayastryadhipatE'khilalOkamala
kSapaNakathAmRtAbdhimavagAhya tapAMsi jahuH|
kimuta punaH svadhAmavidhutAzayakAlaguNAH
parama bhajanti yE padamajasrasukhAnubhavam||16||
dRtaya iva zvasantyasubhRtO yadi tE'nuvidhA
mahadahamAdayO'NDamasRjanyadanugrahataH|
puruSavidhO'nvayO'tra caramO'nnamayAdiSu yaH
sadasataH paraM tvamatha yadESvavazESamRtam||17||
udaramupAsatE ya RSivartmasu kUrpadRzaH
parisarapaddhatiM hRdayamAruNayO daharam|
tata udagAdananta tava dhAma ziraH paramaM
punariha yatsamEtya na patanti kRtAntamukhE||18||
svakRtavicitrayOniSu vizanniva hEtutayA
taratamatazcakAssyanalavatsvakRtAnukRtiH|
atha vitathAsvamUSvavitathAM tava dhAma samaM
virajadhiyO'nuyantyabhivipaNyava Ekarasam||19||
svakRtapurESvamISvabahirantarasaMvaraNaM
tava puruSaM vadantyakhilazaktidhRtO'MzakRtam|
iti nRgatiM vivicya kavayO nigamAvapanaM
bhavata upAsatE'Gghrimabhavambhuvi vizvasitAH||20||
duravagamAtmatattvanigamAya tavAttatanOz
caritamahAmRtAbdhiparivartaparizramaNAH|
na parilaSanti kEcidapavargamapIzvara tE
caraNasarOjahaMsakulasaGgavisRSTagRhAH||21||
tvadanupathaM kulAyamidamAtmasuhRtpriyavac
carati tathOnmukhE tvayi hitE priya Atmani ca|
na bata ramantyahO asadupAsanayAtmahanO
yadanuzayA bhramantyurubhayE kuzarIrabhRtaH||22||
nibhRtamarunmanO'kSadRDhayOgayujO hRdi yan
munaya upAsatE tadarayO'pi yayuH smaraNAt|
striya uragEndrabhOgabhujadaNDaviSaktadhiyO
vayamapi tE samAH samadRzO'GghrisarOjasudhAH||23||
ka iha nu vEda batAvarajanmalayO'grasaraM
yata udagAdRSiryamanu dEvagaNA ubhayE|
tarhi na sanna cAsadubhayaM na ca kAlajavaH
kimapi na tatra zAstramavakRSya zayIta yadA||24||
janimasataH satO mRtimutAtmani yE ca bhidAM
vipaNamRtaM smarantyupadizanti ta ArupitaiH|
triguNamayaH pumAniti bhidA yadabOdhakRtA
tvayi na tataH paratra sa bhavEdavabOdharasE||25||
sadiva manastrivRttvayi vibhAtyasadAmanujAt
sadabhimRzantyazESamidamAtmatayAtmavidaH|
na hi vikRtiM tyajanti kanakasya tadAtmatayA
svakRtamanupraviSTamidamAtmatayAvasitam||26||
tava pari yE carantyakhilasattvanikEtatayA
ta uta padAkramantyavigaNayya zirO nirRtEH|
parivayasE pazUniva girA vibudhAnapi tAMs
tvayi kRtasauhRdAH khalu punanti na yE vimukhAH||27||
tvamakaraNaH svarADakhilakArakazaktidharas
tava balimudvahanti samadantyajayAnimiSAH|
varSabhujO'khilakSitipatEriva vizvasRjO
vidadhati yatra yE tvadhikRtA bhavatazcakitAH||28||
sthiracarajAtayaH syurajayOtthanimittayujO
vihara udIkSayA yadi parasya vimukta tataH|
na hi paramasya kazcidaparO na parazca bhavEd
viyata ivApadasya tava zUnyatulAM dadhataH||29||
aparimitA dhruvAstanubhRtO yadi sarvagatAs
tarhi na zAsyatEti niyamO dhrava nEtarathA|
ajani ca yanmayaM tadavimucya niyantR bhavEt
samamanujAnatAM yadamataM mataduSTatayA||30||
na ghaTata udbhavaH prakRtipUruSayOrajayOr
ubhayayujA bhavantyasubhRtO jalabudbudavat|
tvayi ta imE tatO vividhanAmaguNaiH paramE
sarita ivArNavE madhuni lilyurazESarasAH||31||
nRSu tava mayayA bhramamamISvavagatya bhRzaM
tvayi sudhiyO'bhavE dadhati bhAvamanuprabhavam|
kathamanuvartatAM bhavabhayaM tava yadbhrukuTiH
sRjati muhustrinEmirabhavaccharaNESu bhayam||32||
vijitahRSIkavAyubhiradAntamanasturagaM
ya iha yatanti yantumatilOlamupAyakhidaH|
vyasanazatAnvitAH samavahAya gurOzcaraNaM
vaNija ivAja santyakRtakarNadharA jaladhau||33||
svajanasutAtmadAradhanadhAmadharAsurathais
tvayi sati kiM nRNAmzrayata Atmani sarvarasE|
iti sadajAnatAM mithunatO ratayE caratAM
sukhayati kO nviha svavihatE svanirastabhagE||34||
bhuvi purupuNyatIrthasadanAnyRSayO vimadAs
ta uta bhavatpadAmbujahRdO'ghabhidaGghrijalAH|
dadhati sakRnmanastvayi ya Atmani nityasukhE
na punarupAsatE puruSasAraharAvasathAn||35||
sata idam utthitaM saditi cEnnanu tarkahataM
vyabhicarati kva ca kva ca mRSA na tathObhayayuk|
vyavahRtayE vikalpa iSitO'ndhaparamparayA
bhramayati bhAratI ta uruvRttibhirukthajaDAn||36||
na yadidamagra Asa na bhaviSyadatO nidhanAd
anu mitamantarA tvayi vibhAti mRSaikarasE|
ata upamIyatE draviNajAtivikalpapathair
vitathamanOvilAsamRtamityavayantyabudhAH||37||
sa yadajayA tvajAmanuzayIta guNAMzca juSan
bhajati sarUpatAM tadanu mRtyumapEtabhagaH|
tvamuta jahAsi tAmahiriva tvacamAttabhagO
mahasi mahIyasE'STaguNitE'parimEyabhagaH||38||
yadi na samuddharanti yatayO hRdi kAmajaTA
duradhigamO'satAM hRdi gatO'smRtakaNThamaNiH|
asutRpayOginAmubhayatO'pyasukhaM bhagavann
anapagatAntakAdanadhirUDhapadAdbhavataH||39||
tvadavagamI na vEtti bhavadutthazubhAzubhayOr
guNaviguNAnvayAMstarhi dEhabhRtAM ca giraH|
anuyugamanvahaM saguNa gItaparamparayA
zravaNabhRtO yatastvamapavargagatirmanujaiH||40||
dyupataya Eva tE na yayurantamanantatayA
tvamapi yadantarANDanicayA nanu sAvaraNAH|
kha iva rajAMsi vAnti vayasA saha yacchrutayas
tvayi hi phalantyatannirasanEna bhavannidhanAH||41||

zrIbhagavAnuvAca

ityEtadbrahmaNaH putrA AzrutyAtmAnuzAsanam|
sanandanamathAnarcuH siddhA jJAtvAtmanO gatim||42||
ityazESasamAmnAya purANOpaniSadrasaH|
samuddhRtaH pUrvajAtairvyOmayAnairmahAtmabhiH||43||
tvaM caitadbrahmadAyAda zraddhayAtmAnuzAsanam|
dhArayaMzcara gAM kAmaM kAmAnAM bharjanaM nRNAm||44||

zrIzuka uvAca

EvaM sa RSiNAdiSTaM gRhItvA zraddhayAtmavAn|
pUrNaH zrutadharO rAjannAha vIravratO muniH||45||

zrInArada uvAca

namastasmai bhagavatE kRSNAyAmalakIrtayE|
yO dhattE sarvabhUtAnAmabhavAyOzatIH kalAH||46||
ityAdyamRSimAnamya tacchiSyAMzca mahAtmanaH|
tatO'gAdAzramaM sAkSAtpiturdvaipAyanasya mE||47||
sabhAjitO bhagavatA kRtAsanaparigrahaH|
tasmai tadvarNayAmAsa nArAyaNamukhAcchrutam||48||
ityEtadvarNitaM rAjanyannaH praznaH kRtastvayA|
yathA brahmaNyanirdEzyE nIRguNE'pi manazcarEt||49||
yO'syOtprEkSaka AdimadhyanidhanE yO'vyaktajIvEzvarO
yaH sRSTvEdamanupravizya RSiNA cakrE puraH zAsti tAH
yaM sampadya jahAtyajAmanuzayI suptaH kulAyaM yathA
taM kaivalyanirastayOnimabhayaM dhyAyEdajasraM harim||50||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE saptAzItitamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox