From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

aSTAzItitamO'dhyAyaH

zrIrAjOvAca

dEvAsuramanuSyEsu yE bhajantyazivaM zivam|
prAyastE dhaninO bhOjA na tu lakSmyAH patiM harim||1||
EtadvEditumicchAmaH sandEhO'tra mahAnhi naH|
viruddhazIlayOH prabhvOrviruddhA bhajatAM gatiH||2||

zrIzuka uvAca

zivaH zaktiyutaH zazvattriliGgO guNasaMvRtaH|
vaikArikastaijasazca tAmasazcEtyahaM tridhA||3||
tatO vikArA abhavanSODazAmISu kaJcana|
upadhAvanvibhUtInAM sarvAsAmaznutE gatim||4||
harirhi nirguNaH sAkSAtpuruSaH prakRtEH paraH|
sa sarvadRgupadraSTA taM bhajannirguNO bhavEt||5||
nivRttESvazvamEdhESu rAjA yuSmatpitAmahaH|
zRNvanbhagavatO dharmAnapRcchadidamacyutam||6||
sa Aha bhagavAMstasmai prItaH zuzrUSavE prabhuH|
nRNAM niHzrEyasArthAya yO'vatIrNO yadOH kulE||7||

zrIbhagavAnuvAca

yasyAhamanugRhNAmi hariSyE taddhanaM zanaiH|
tatO'dhanaM tyajantyasya svajanA duHkhaduHkhitam||8||
sa yadA vitathOdyOgO nirviNNaH syAddhanEhayA|
matparaiH kRtamaitrasya kariSyE madanugraham||9||
tadbrahma paramaM sUkSmaM cinmAtraM sadanantakam|
vijJAyAtmatayA dhIraH saMsArAtparimucyatE||10||
atO mAM sudurArAdhyaM hitvAnyAnbhajatE janaH
tatasta AzutOSEbhyO labdharAjyazriyOddhatAH
mattAH pramattA varadAnvismayantyavajAnatE||11||

zrIzuka uvAca

zApaprasAdayOrIzA brahmaviSNuzivAdayaH|
sadyaH zApaprasAdO'Gga zivO brahmA na cAcyutaH||12||
atra cOdAharantImamitihAsaM purAtanam|
vRkAsurAya girizO varaM dattvApa saGkaTam||13||
vRkO nAmAsuraH putraH zakunEH pathi nAradam|
dRSTvAzutOSaM papraccha dEvESu triSu durmatiH||14||
sa Aha dEvaM girizamupAdhAvAzu siddhyasi|
yO'lpAbhyAM guNadOSAbhyAmAzu tuSyati kupyati||15||
dazAsyabANayOstuSTaH stuvatOrvandinOriva|
aizvaryamatulaM dattvA tata Apa susaGkaTam||16||
ityAdiSTastamasura upAdhAvatsvagAtrataH|
kEdAra AtmakravyENa juhvAnO gnimukhaM haram||17||
dEvOpalabdhimaprApya nirvEdAtsaptamE'hani|
zirO'vRzcatsudhitinA tattIrthaklinnamUrdhajam||18||
tadA mahAkAruNikO sa dhUrjaTiryathA vayaM cAgnirivOtthitO'nalAt|
nigRhya dOrbhyAM bhujayOrnyavArayattatsparzanAdbhUya upaskRtAkRtiH||19||
tamAha cAGgAlamalaM vRNISva mE yathAbhikAmaM vitarAmi tE varam|
prIyEya tOyEna nRNAM prapadyatAmahO tvayAtmA bhRzamardyatE vRthA||20||
dEvaM sa vavrE pApIyAnvaraM bhUtabhayAvaham|
yasya yasya karaM zIrSNi dhAsyE sa mriyatAmiti||21||
tacchrutvA bhagavAnrudrO durmanA iva bhArata|
Om iti prahasaMstasmai dadE'hEramRtaM yathA||22||
sa tadvaraparIkSArthaM zambhOrmUrdhni kilAsuraH|
svahastaM dhAtumArEbhE sO'bibhyatsvakRtAcchivaH||23||
tEnOpasRSTaH santrastaH parAdhAvansavEpathuH|
yAvadantaM divO bhUmEH kaSThAnAmudagAdudak||24||
ajAnantaH pratividhiM tUSNImAsansurEzvarAH|
tatO vaikuNThamagamadbhAsvaraM tamasaH param||25||
yatra nArAyaNaH sAkSAnnyAsinAM paramO gatiH|
zAntAnAM nyastadaNDAnAM yatO nAvartatE gataH||26||
taM tathA vyasanaM dRSTvA bhagavAnvRjinArdanaH|
dUrAtpratyudiyAdbhUtvA baTukO yOgamAyayA||27||
mEkhalAjinadaNDAkSaistEjasAgniriva jvalan|
abhivAdayAmAsa ca taM kuzapANirvinItavat||28||

zrIbhagavAnuvAca

zAkunEya bhavAnvyaktaM zrAntaH kiM dUramAgataH|
kSaNaM vizramyatAM puMsa AtmAyaM sarvakAmadhuk||29||
yadi naH zravaNAyAlaM yuSmadvyavasitaM vibhO|
bhaNyatAM prAyazaH pumbhirdhRtaiH svArthAnsamIhatE||30||

zrIzuka uvAca

EvaM bhagavatA pRSTO vacasAmRtavarSiNA|
gataklamO'bravIttasmai yathApUrvamanuSThitam||31||

zrIbhagavAnuvAca

EvaM cEttarhi tadvAkyaM na vayaM zraddadhImahi|
yO dakSazApAtpaizAcyaM prAptaH prEtapizAcarAT||32||
yadi vastatra vizrambhO dAnavEndra jagadgurau|
tarhyaGgAzu svazirasi hastaM nyasya pratIyatAm||33||
yadyasatyaM vacaH zambhOH kathaJciddAnavarSabha|
tadainaM jahyasadvAcaM na yadvaktAnRtaM punaH||34||
itthaM bhagavatazcitrairvacObhiH sa supEzalaiH|
bhinnadhIrvismRtaH zIrSNi svahastaM kumatirnyadhAt||35||
athApatadbhinnazirAH vrajAhata iva kSaNAt|
jayazabdO namaHzabdaH sAdhuzabdO'bhavaddivi||36||
mumucuH puSpavarSANi hatE pApE vRkAsurE|
dEvarSipitRgandharvA mOcitaH saGkaTAcchivaH||37||
muktaM girizamabhyAha bhagavAnpuruSOttamaH|
ahO dEva mahAdEva pApO'yaM svEna pApmanA||38||
hataH kO nu mahatsvIza janturvai kRtakilbiSaH|
kSEmI syAtkimu vizvEzE kRtAgaskO jagadgurau||39||
ya EvamavyAkRtazaktyudanvataH parasya sAkSAtparamAtmanO harEH
giritramOkSaM kathayEcchRNOti vA vimucyatE saMsRtibhistathAribhiH||40||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE aSTAzItitamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox