From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkOnanavatitamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

sarasvatyAstaTE rAjannRSayaH satramAsata|
vitarkaH samabhUttESAM triSvadhIzESu kO mahAn||1||
tasya jijJAsayA tE vai bhRguM brahmasutaM nRpa|
tajjJaptyai prESayAmAsuH sO'bhjagAdbrahmaNaH sabhAm||2||
na tasmai prahvaNaM stOtraM cakrE sattvaparIkSayA|
tasmai cukrOdha bhagavAnprajvalansvEna tEjasA||3||
sa AtmanyutthitammanyumAtmajAyAtmanA prabhuH|
azIzamadyathA vahniM svayOnyA vAriNAtmabhUH||4||
tataH kailAsamagamatsa taM dEvO mahEzvaraH|
parirabdhuM samArEbha utthAya bhrAtaraM mudA||5||
naicchattvamasyutpathaga iti dEvazcukOpa ha|
zUlamudyamya taM hantumArEbhE tigmalOcanaH||6||
patitvA pAdayOrdEvI sAntvayAmAsa taM girA|
athO jagAma vaikuNThaM yatra dEvO janArdanaH||7||
zayAnaM zriya utsaGgE padA vakSasyatADayat|
tata utthAya bhagavAnsaha lakSmyA satAM gatiH||8||
svatalpAdavaruhyAtha nanAma zirasA munim
Aha tE svAgataM brahmanniSIdAtrAsanE kSaNam
ajAnatAmAgatAnvaH kSantumarhatha naH prabhO||9||
punIhi sahalOkaM mAM lOkapAlAMzca madgatAn|
pAdOdakEna bhavatastIrthAnAM tIrthakAriNA||10||
adyAhaM bhagavaMllakSmyA AsamEkAntabhAjanam|
vatsyatyurasi mE bhUtirbhavatpAdahatAMhasaH||11||

zrIzuka uvAca

EvaM bruvANE vaikuNThE bhRgustanmandrayA girA|
nirvRtastarpitastUSNIM bhaktyutkaNThO'zrulOcanaH||12||
punazca satramAvrajya munInAM brahmavAdinAm|
svAnubhUtamazESENa rAjanbhRguravarNayat||13||
tannizamyAtha munayO vismitA muktasaMzayAH|
bhUyAMsaM zraddadhurviSNuM yataH zAntiryatO'bhayam||14||
dharmaH sAkSAdyatO jJAnaM vairAgyaM ca tadanvitam|
aizvaryaM cASTadhA yasmAdyazazcAtmamalApaham||15||
munInAM nyastadaNDAnAM zAntAnAM samacEtasAm|
akiJcanAnAM sAdhUnAM yamAhuH paramAM gatim||16||
sattvaM yasya priyA mUrtirbrAhmaNAstviSTadEvatAH|
bhajantyanAziSaH zAntA yaM vA nipuNabuddhayaH||17||
trividhAkRtayastasya rAkSasA asurAH surAH|
guNinyA mAyayA sRSTAH sattvaM tattIrthasAdhanam||18||

zrIzuka uvAca

itthaM sArasvatA viprA nRNAmsaMzayanuttayE|
puruSasya padAmbhOja sEvayA tadgatiM gatAH||19||

zrIsUta uvAca

ityEtanmunitanayAsyapadmagandha
pIyUSaM bhavabhayabhitparasya puMsaH|
suzlOkaM zravaNapuTaiH pibatyabhIkSNam
pAnthO'dhvabhramaNaparizramaM jahAti||20||

zrIzuka uvAca

EkadA dvAravatyAM tu viprapatnyAH kumArakaH|
jAtamAtrO bhuvaM spRSTvA mamAra kila bhArata||21||
viprO gRhItvA mRtakaM rAjadvAryupadhAya saH|
idaM prOvAca vilapannAturO dInamAnasaH||22||
brahmadviSaH zaThadhiyO lubdhasya viSayAtmanaH|
kSatrabandhOH karmadOSAtpaJcatvaM mE gatO'rbhakaH||23||
hiMsAvihAraM nRpatiM duHzIlamajitEndriyam|
prajA bhajantyaH sIdanti daridrA nityaduHkhitAH||24||
EvaM dvitIyaM viprarSistRtIyaM tvEvamEva ca|
visRjya sa nRpadvAri tAM gAthAM samagAyata||25||
tAmarjuna upazrutya karhicitkEzavAntikE|
parEtE navamE bAlE brAhmaNaM samabhASata||26||
kiM svidbrahmaMstvannivAsE iha nAsti dhanurdharaH|
rAjanyabandhurEtE vai brAhmaNAH satramAsatE||27||
dhanadArAtmajApRktA yatra zOcanti brAhmaNAH|
tE vai rAjanyavESENa naTA jIvantyasumbharAH||28||
ahaM prajAH vAM bhagavanrakSiSyE dInayOriha|
anistIrNapratijJO'gniM pravEkSyE hatakalmaSaH||29||

zrIbrAhmaNa uvAca

saGkarSaNO vAsudEvaH pradyumnO dhanvinAM varaH|
aniruddhO'pratirathO na trAtuM zaknuvanti yat||30||
tatkathaM nu bhavAnkarma duSkaraM jagadIzvaraiH|
tvaM cikIrSasi bAlizyAttanna zraddadhmahE vayam||31||

zrIarjuna uvAca

nAhaM saGkarSaNO brahmanna kRSNaH kArSNirEva ca|
ahaM vA arjunO nAma gANDIvaM yasya vai dhanuH||32||
mAvamaMsthA mama brahmanvIryaM tryambakatOSaNam|
mRtyuM vijitya pradhanE AnESyE tE prajAH prabhO||33||
EvaM vizrambhitO vipraH phAlgunEna parantapa|
jagAma svagRhaM prItaH pArthavIryaM nizAmayan||34||
prasUtikAla AsannE bhAryAyA dvijasattamaH|
pAhi pAhi prajAM mRtyOrityAhArjunamAturaH||35||
sa upaspRzya zucyambhO namaskRtya mahEzvaram|
divyAnyastrANi saMsmRtya sajyaM gANDIvamAdadE||36||
nyaruNatsUtikAgAraM zarairnAnAstrayOjitaiH|
tiryagUrdhvamadhaH pArthazcakAra zarapaJjaram||37||
tataH kumAraH saJjAtO viprapatnyA rudanmuhuH|
sadyO'darzanamApEdE sazarIrO vihAyasA||38||
tadAha viprO vijayaM vinindankRSNasannidhau|
mauDhyaM pazyata mE yO'haM zraddadhE klIbakatthanam||39||
na pradyumnO nAniruddhO na rAmO na ca kEzavaH|
yasya zEkuH paritrAtuM kO'nyastadavitEzvaraH||40||
dhigarjunaM mRSAvAdaM dhigAtmazlAghinO dhanuH|
daivOpasRSTaM yO mauDhyAdAninISati durmatiH||41||
EvaM zapati viprarSau vidyAmAsthAya phAlgunaH|
yayau saMyamanImAzu yatrAstE bhagavAnyamaH||42||
viprApatyamacakSANastata aindrImagAtpurIm|
AgnEyIM nairRtIM saumyAM vAyavyAM vAruNImatha||43||
rasAtalaM nAkapRSThaM dhiSNyAnyanyAnyudAyudhaH
tatO'labdhadvijasutO hyanistIrNapratizrutaH
agniM vivikSuH kRSNEna pratyuktaH pratiSEdhatA||44||
darzayE dvijasUnUMstE mAvajJAtmAnamAtmanA|
yE tE naH kIrtiM vimalAM manuSyAH sthApayiSyanti||45||
iti sambhASya bhagavAnarjunEna sahEzvaraH|
divyaM svarathamAsthAya pratIcIM dizamAvizat||46||
sapta dvIpAnsasindhUMzca sapta sapta girInatha|
lOkAlOkaM tathAtItya vivEza sumahattamaH||47||
tatrAzvAH zaibyasugrIva mEghapuSpabalAhakAH|
tamasi bhraSTagatayO babhUvurbharatarSabha||48||
tAndRSTvA bhagavAnkRSNO mahAyOgEzvarEzvaraH|
sahasrAdityasaGkAzaM svacakraM prAhiNOtpuraH||49||
tamaH sughOraM gahanaM kRtaM mahad
vidArayadbhUritarENa rOciSA|
manOjavaM nirvivizE sudarzanaM
guNacyutO rAmazarO yathA camUH||50||
dvArENa cakrAnupathEna tattamaH paraM paraM jyOtiranantapAram|
samaznuvAnaM prasamIkSya phAlgunaH pratADitAkSO pidadhE'kSiNI ubhE||51||
tataH praviSTaH salilaM nabhasvatA balIyasaijadbRhadUrmibhUSaNam|
tatrAdbhutaM vai bhavanaM dyumattamaM bhrAjanmaNistambhasahasrazObhitam||52||
tasminmahAbhOgamanantamadbhutaM
sahasramUrdhanyaphaNAmaNidyubhiH|
vibhrAjamAnaM dviguNEkSaNOlbaNaM
sitAcalAbhaM zitikaNThajihvam||53||
dadarza tadbhOgasukhAsanaM vibhuM
mahAnubhAvaM puruSOttamOttamam|
sAndrAmbudAbhaM supizaGgavAsasaM
prasannavaktraM rucirAyatEkSaNam||54||
mahAmaNivrAtakirITakuNDala
prabhAparikSiptasahasrakuntalam|
pralambacArvaSTabhujaM sakaustubhaM
zrIvatsalakSmaM vanamAlayAvRtam||55||
mahAmaNivrAtakirITakuNDala
prabhAparikSiptasahasrakuntalam|
pralambacArvaSTabhujaM sakaustubhaM
zrIvatsalakSmaM vanamAlayAvRtam||56||
vavanda AtmAnamanantamacyutO jiSNuzca taddarzanajAtasAdhvasaH|
tAvAha bhUmA paramESThinAM prabhurbEddhAJjalI sasmitamUrjayA girA||57||
dvijAtmajA mE yuvayOrdidRkSuNA mayOpanItA bhuvi dharmaguptayE|
kalAvatIrNAvavanErbharAsurAnhatvEha bhUyastvarayEtamanti mE||58||
pUrNakAmAvapi yuvAM naranArAyaNAvRSI|
dharmamAcaratAM sthityai RSabhau lOkasaGgraham||59||
ityAdiSTau bhagavatA tau kRSNau paramESThinA|
Om ityAnamya bhUmAnamAdAya dvijadArakAn||60||
nyavartEtAM svakaM dhAma samprahRSTau yathAgatam|
viprAya dadatuH putrAnyathArUpaM yathAvayaH||61||
nizAmya vaiSNavaM dhAma pArthaH paramavismitaH|
yatkiJcitpauruSaM puMsAM mEnE kRSNAnukampitam||62||
itIdRzAnyanEkAni vIryANIha pradarzayan|
bubhujE viSayAngrAmyAnIjE cAtyurjitairmakhaiH||63||
pravavarSAkhilAnkAmAnprajAsu brAhmaNAdiSu|
yathAkAlaM yathaivEndrO bhagavAnzraiSThyamAsthitaH||64||
hatvA nRpAnadharmiSThAnghATayitvArjunAdibhiH
aJjasA vartayAmAsa dharmaM dharmasutAdibhiH||65||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE EkOnanavatitamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox