From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

navatitamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

sukhaM svapuryAM nivasandvArakAyAM zriyaH patiH|
sarvasampatsamRddhAyAM juSTAyAM vRSNipuGgavaiH||1||
strIbhizcOttamavESAbhirnavayauvanakAntibhiH|
kandukAdibhirharmyESu krIDantIbhistaDiddyubhiH||2||
nityaM saGkulamArgAyAM madacyudbhirmataGgajaiH||3||
svalaGkRtairbhaTairazvai rathaizca kanakOjjvalaiH|
udyAnOpavanADhyAyAM puSpitadrumarAjiSu||4||
nirvizadbhRGgavihagairnAditAyAM samantataH|
rEmE SODazasAhasra patnInAM EkavallabhaH||5||
tAvadvicitrarUpO'sau tadgEhESu maharddhiSu|
prOtphullOtpalakahlAra kumudAmbhOjarENubhiH||6||
vAsitAmalatOyESu kUjaddvijakulESu ca
vijahAra vigAhyAmbhO hradinISu mahOdayaH
kucakuGkumaliptAGgaH parirabdhazca yOSitAm||7||
upagIyamAnO gandharvairmRdaGgapaNavAnakAn|
vAdayadbhirmudA vINAM sUtamAgadhavandibhiH||8||
sicyamAnO'cyutastAbhirhasantIbhiH sma rEcakaiH|
pratiSiJcanvicikrIDE yakSIbhiryakSarADiva||9||
tAH klinnavastravivRtOrukucapradEzAH
siJcantya uddhRtabRhatkavaraprasUnAH|
kAntaM sma rEcakajihIrSayayOpaguhya
jAtasmarOtsmayalasadvadanA virEjuH||10||
kRSNastu tatstanaviSajjitakuGkumasrak
krIDAbhiSaGgadhutakuntalavRndabandhaH|
siJcanmuhuryuvatibhiH pratiSicyamAnO
rEmE karENubhirivEbhapatiH parItaH||11||
naTAnAM nartakInAM ca gItavAdyOpajIvinAm|
krIDAlaGkAravAsAMsi kRSNO'dAttasya ca striyaH||12||
kRSNasyaivaM viharatO gatyAlApEkSitasmitaiH|
narmakSvElipariSvaGgaiH strINAM kila hRtA dhiyaH||13||
UcurmukundaikadhiyO gira unmattavajjaDam|
cintayantyO'ravindAkSaM tAni mE gadataH zRNu||14||

mahiSya UcuH

kurari vilapasi tvaM vItanidrA na zESE
svapiti jagati rAtryAmIzvarO guptabOdhaH|
vayamiva sakhi kaccidgADhanirviddhacEtA
nalinanayanahAsOdAralIlEkSitEna||15||
nEtrE nimIlayasi naktamadRSTabandhus
tvaM rOravISi karuNaM bata cakravAki|
dAsyaM gata vayamivAcyutapAdajuSTAM
kiM vA srajaM spRhayasE kavarENa vODhum||16||
bhO bhOH sadA niSTanasE udanvannalabdhanidrO'dhigataprajAgaraH|
kimvA mukundApahRtAtmalAJchanaH prAptAM dazAM tvaM ca gatO duratyayAm||17||
tvaM yakSmaNA balavatAsi gRhIta indO
kSINastamO na nijadIdhitibhiH kSiNOSi|
kaccinmukundagaditAni yathA vayaM tvaM
vismRtya bhOH sthagitagIrupalakSyasE naH||18||
kiM nvAcaritamasmAbhirmalayAnila tE'priyam|
gOvindApAGganirbhinnE hRdIrayasi naH smaram||19||
mEgha zrImaMstvamasi dayitO yAdavEndrasya nUnaM
zrIvatsAGkaM vayamiva bhavAndhyAyati prEmabaddhaH|
atyutkaNThaH zavalahRdayO'smadvidhO bASpadhArAH
smRtvA smRtvA visRjasi muhurduHkhadastatprasaGgaH||20||
priyarAvapadAni bhASasE mRtasaJjIvikayAnayA girA|
karavANi kimadya tE priyaM vada mE valgitakaNTha kOkila||21||
na calasi na vadasyudArabuddhE kSitidhara cintayasE mahAntamartham|
api bata vasudEvanandanAGghriM vayamiva kAmayasE stanairvidhartum||22||
zuSyaddhradAH karazitA bata sindhupatnyaH
sampratyapAstakamalazriya iSTabhartuH|
yadvadvayaM madhupatEH praNayAvalOkam
aprApya muSTahRdayAH purukarzitAH sma||23||
haMsa svAgatamAsyatAM piba payO brUhyaGga zaurEH kathAM
dUtaM tvAM nu vidAma kaccidajitaH svastyAsta uktaM purA|
kiM vA nazcalasauhRdaH smarati taM kasmAdbhajAmO vayaM
kSaudrAlApaya kAmadaM zriyamRtE saivaikaniSThA striyAm||24||

zrIzuka uvAca

itIdRzEna bhAvEna kRSNE yOgEzvarEzvarE|
kriyamANEna mAdhavyO lEbhirE paramAM gatim||25||
zrutamAtrO'pi yaH strINAM prasahyAkarSatE manaH|
urugAyOrugItO vA pazyantInAM ca kiM punaH||26||
yAH samparyacaranprEmNA pAdasaMvAhanAdibhiH|
jagadguruM bhartRbuddhyA tAsAM kimvarNyatE tapaH||27||
EvaM vEdOditaM dharmamanutiSThansatAM gatiH|
gRhaM dharmArthakAmAnAM muhuzcAdarzayatpadam||28||
Asthitasya paraM dharmaM kRSNasya gRhamEdhinAm|
AsanSODazasAhasraM mahiSyazca zatAdhikam||29||
tAsAM strIratnabhUtAnAmaSTau yAH prAgudAhRtAH|
rukmiNIpramukhA rAjaMstatputrAzcAnupUrvazaH||30||
EkaikasyAM daza daza kRSNO'jIjanadAtmajAn|
yAvatya AtmanO bhAryA amOghagatirIzvaraH||31||
tESAmuddAmavIryANAmaSTAdaza mahArathAH|
AsannudArayazasastESAM nAmAni mE zRNu||32||
pradyumnazcAniruddhazca dIptimAnbhAnurEva ca|
sAmbO madhurbRhadbhAnuzcitrabhAnurvRkO'ruNaH||33||
puSkarO vEdabAhuzca zrutadEvaH sunandanaH|
citrabAhurvirUpazca kavirnyagrOdha Eva ca||34||
EtESAmapi rAjEndra tanujAnAM madhudviSaH|
pradyumna AsItprathamaH pitRvadrukmiNIsutaH||35||
sa rukmiNO duhitaramupayEmE mahArathaH|
tasyAM tatO'niruddhO'bhUtnAgAyatabalAnvitaH||36||
sa cApi rukmiNaH pautrIM dauhitrO jagRhE tataH|
vajrastasyAbhavadyastu mauSalAdavazESitaH||37||
pratibAhurabhUttasmAtsubAhustasya cAtmajaH|
subAhOH zAntasEnO'bhUcchatasEnastu tatsutaH||38||
na hyEtasminkulE jAtA adhanA abahuprajAH|
alpAyuSO'lpavIryAzca abrahmaNyAzca jajJirE||39||
yaduvaMzaprasUtAnAM puMsAM vikhyAtakarmaNAm|
saGkhyA na zakyatE kartumapi varSAyutairnRpa||40||
tisraH kOTyaH sahasrANAmaSTAzItizatAni ca|
AsanyadukulAcAryAH kumArANAmiti zrutam||41||
saGkhyAnaM yAdavAnAM kaH kariSyati mahAtmanAm|
yatrAyutAnAmayuta lakSENAstE sa AhukaH||42||
dEvAsurAhavahatA daitEyA yE sudAruNAH|
tE cOtpannA manuSyESu prajA dRptA babAdhirE||43||
tannigrahAya hariNA prOktA dEvA yadOH kulE|
avatIrNAH kulazataM tESAmEkAdhikaM nRpa||44||
tESAM pramANaM bhagavAnprabhutvEnAbhavaddhariH|
yE cAnuvartinastasya vavRdhuH sarvayAdavAH||45||
zayyAsanATanAlApa krIDAsnAnAdikarmasu|
na viduH santamAtmAnaM vRSNayaH kRSNacEtasaH||46||
tIrthaM cakrE nRpOnaM yadajani yaduSu svaHsaritpAdazaucaM
vidviTsnigdhAH svarUpaM yayurajitapara zrIryadarthE'nyayatnaH|
yannAmAmaGgalaghnaM zrutamatha gaditaM yatkRtO gOtradharmaH
kRSNasyaitanna citraM kSitibharaharaNaM kAlacakrAyudhasya||47||
jayati jananivAsO dEvakIjanmavAdO
yaduvarapariSatsvairdOrbhirasyannadharmam|
sthiracaravRjinaghnaH susmitazrImukhEna
vrajapuravanitAnAM vardhayankAmadEvam||48||
itthaM parasya nijavartmarirakSayAtta
lIlAtanOstadanurUpaviDambanAni|
karmANi karmakaSaNAni yadUttamasya
zrUyAdamuSya padayOranuvRttimicchan||49||
martyastayAnusavamEdhitayA mukunda
zrImatkathAzravaNakIrtanacintayaiti
taddhAma dustarakRtAntajavApavargaM
grAmAdvanaM kSitibhujO'pi yayuryadarthAH||50||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE navatitamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox