From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

prathamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

kRtvA daityavadhaM kRSNaH sarAmO yadubhirvRtaH|
bhuvO'vatArayadbhAraM javiSThaM janayankalim||1||
yE kOpitAH subahu pANDusutAH sapatnair
durdyUtahElanakacagrahaNAdibhistAn|
kRtvA nimittamitarEtarataH samEtAn
hatvA nRpAnniraharatkSitibhAramIzaH||2||
bhUbhArarAjapRtanA yadubhirnirasya
guptaiH svabAhubhiracintayadapramEyaH|
manyE'vanErnanu gatO'pyagataM hi bhAraM
yadyAdavaM kulamahO aviSahyamAstE||3||
naivAnyataH paribhavO'sya bhavEtkathaJcin
matsaMzrayasya vibhavOnnahanasya nityam|
antaH kaliM yadukulasya vidhAya vENu
stambasya vahnimiva zAntimupaimi dhAma||4||
EvaM vyavasitO rAjansatyasaGkalpa IzvaraH|
zApavyAjEna viprANAM saJjahrE svakulaM vibhuH||5||
svamUrtyA lOkalAvaNya nirmuktyA lOcanaM nRNAm|
gIrbhistAH smaratAM cittaM padaistAnIkSatAM kriyAH||6||
Acchidya kIrtiM suzlOkAM vitatya hyaJjasA nu kau|
tamO'nayA tariSyantItyagAtsvaM padamIzvaraH||7||

zrIrAjOvAca

brahmaNyAnAM vadAnyAnAM nityaM vRddhOpasEvinAm|
viprazApaH kathamabhUdvRSNInAM kRSNacEtasAm||8||
yannimittaH sa vai zApO yAdRzO dvijasattama|
kathamEkAtmanAM bhEda EtatsarvaM vadasva mE||9||

zrIbAdarAyaNiruvAca

bibhradvapuH sakalasundarasannivEzaM
karmAcaranbhuvi sumaGgalamAptakAmaH|
AsthAya dhAma ramamANa udArakIRtiH
saMhartumaicchata kulaM sthitakRtyazESaH||10||
karmAni puNyanivahAni sumaGgalAni
gAyajjagatkalimalApaharANi kRtvA|
kAlAtmanA nivasatA yadudEvagEhE
piNDArakaM samagamanmunayO nisRSTAH||11||
vizvAmitrO'sitaH kaNvO
durvAsA bhRguraGgirAH|
kazyapO vAmadEvO'trir
vasiSThO nAradAdayaH||12||
krIDantastAnupavrajya kumArA yadunandanAH|
upasaGgRhya papracchuravinItA vinItavat||13||
tE vESayitvA strIvESaiH sAmbaM jAmbavatIsutam|
ESA pRcchati vO viprA antarvatnyasitEkSaNA||14||
praSTuM vilajjatI sAkSAtprabrUtAmOghadarzanAH|
prasOSyantI putrakAmA kiM svitsaJjanayiSyati||15||
EvaM pralabdhA munayastAnUcuH kupitA nRpa|
janayiSyati vO mandA muSalaM kulanAzanam||16||
tacchrutvA tE'tisantrastA vimucya sahasOdaram|
sAmbasya dadRzustasminmuSalaM khalvayasmayam||17||
kiM kRtaM mandabhAgyairnaH kiM vadiSyanti nO janAH|
iti vihvalitA gEhAnAdAya muSalaM yayuH||18||
taccOpanIya sadasi parimlAnamukhazriyaH|
rAjJa AvEdayAM cakruH sarvayAdavasannidhau||19||
zrutvAmOghaM viprazApaM dRSTvA ca muSalaM nRpa|
vismitA bhayasantrastA babhUvurdvArakaukasaH||20||
taccUrNayitvA muSalaM yadurAjaH sa AhukaH|
samudrasalilE prAsyallOhaM cAsyAvazESitam||21||
kazcinmatsyO'grasIllOhaM cUrNAni taralaistataH|
uhyamAnAni vElAyAM lagnAnyAsankilairakAH||22||
matsyO gRhItO matsyaghnairjAlEnAnyaiH sahArNavE|
tasyOdaragataM lOhaM sa zalyE lubdhakO'karOt||23||
bhagavAnjJAtasarvArtha IzvarO'pi tadanyathA
kartuM naicchadviprazApaM kAlarUpyanvamOdata||24||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM EkAdazaskandhE prathamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox