From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwitIyO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

gOvindabhujaguptAyAM dvAravatyAM kurUdvaha|
avAtsInnAradO'bhIkSNaM kRSNOpAsanalAlasaH||1||
kO nu rAjannindriyavAnmukundacaraNAmbujam|
na bhajEtsarvatOmRtyurupAsyamamarOttamaiH||2||
tamEkadA tu dEvarSiM vasudEvO gRhAgatam|
arcitaM sukhamAsInamabhivAdyEdamabravIt||3||

zrIvasudEva uvAca

bhagavanbhavatO yAtrA svastayE sarvadEhinAm|
kRpaNAnAM yathA pitrOruttamazlOkavartmanAm||4||
bhUtAnAM dEvacaritaM duHkhAya ca sukhAya ca|
sukhAyaiva hi sAdhUnAM tvAdRzAmacyutAtmanAm||5||
bhajanti yE yathA dEvAndEvA api tathaiva tAn|
chAyEva karmasacivAH sAdhavO dInavatsalAH||6||
brahmaMstathApi pRcchAmO dharmAnbhAgavatAMstava|
yAnzrutvA zraddhayA martyO mucyatE sarvatO bhayAt||7||
ahaM kila purAnantaM prajArthO bhuvi muktidam|
apUjayaM na mOkSAya mOhitO dEvamAyayA||8||
yathA vicitravyasanAdbhavadbhirvizvatObhayAt|
mucyEma hyaJjasaivAddhA tathA naH zAdhi suvrata||9||

zrIzuka uvAca

rAjannEvaM kRtapraznO vasudEvEna dhImatA|
prItastamAha dEvarSirharEH saMsmAritO guNaiH||10||

zrInArada uvAca

samyagEtadvyavasitaM bhavatA sAtvatarSabha|
yatpRcchasE bhAgavatAndharmAMstvaM vizvabhAvanAn||11||
zrutO'nupaThitO dhyAta AdRtO vAnumOditaH|
sadyaH punAti saddharmO dEvavizvadruhO'pi hi||12||
tvayA paramakalyANaH puNyazravaNakIrtanaH|
smAritO bhagavAnadya dEvO nArAyaNO mama||13||
atrApyudAharantImamitihAsaM purAtanam|
ArSabhANAM ca saMvAdaM vidEhasya mahAtmanaH||14||
priyavratO nAma sutO manOH svAyambhuvasya yaH|
tasyAgnIdhrastatO nAbhirRSabhastatsutaH smRtaH||15||
tamAhurvAsudEvAMzaM mOkSadharmavivakSayA|
avatIrNaM sutazataM tasyAsIdbrahmapAragam||16||
tESAM vai bharatO jyESThO nArAyaNaparAyaNaH|
vikhyAtaM varSamEtadyan nAmnA bhAratamadbhutam||17||
sa bhuktabhOgAM tyaktvEmAM nirgatastapasA harim|
upAsInastatpadavIM lEbhE vai janRnabhistribhiH||18||
tESAM nava navadvIpa patayO'sya samantataH|
karmatantrapraNEtAra EkAzItirdvijAtayaH||19||
navAbhavanmahAbhAgA munayO hyarthazaMsinaH|
zramaNA vAtarasanA AtmavidyAvizAradAH||20||
kavirhavirantarIkSaH prabuddhaH pippalAyanaH|
AvirhOtrO'tha drumilazcamasaH karabhAjanaH||21||
ta EtE bhagavadrUpaM vizvaM sadasadAtmakam|
AtmanO'vyatirEkENa pazyantO vyacaranmahIm||22||
avyAhatESTagatayaH surasiddhasAdhya
gandharvayakSanarakinnaranAgalOkAn|
muktAzcaranti municAraNabhUtanAtha
vidyAdharadvijagavAM bhuvanAni kAmam||23||
ta EkadA nimEH satramupajagmuryadRcchayA|
vitAyamAnamRSibhirajanAbhE mahAtmanaH||24||
tAndRSTvA sUryasaGkAzAnmahAbhAgavatAnnRpa|
yajamAnO'gnayO viprAH sarva EvOpatasthirE||25||
vidEhastAnabhiprEtya nArAyaNaparAyaNAn|
prItaH sampUjayAM cakrE AsanasthAnyathArhataH||26||
tAnrOcamAnAnsvarucA brahmaputrOpamAnnava|
papraccha paramaprItaH prazrayAvanatO nRpaH||27||

zrIvidEha uvAca

manyE bhagavataH sAkSAtpArSadAnvO madhudvisaH|
viSNOrbhUtAni lOkAnAM pAvanAya caranti hi||28||
durlabhO mAnuSO dEhO dEhinAM kSaNabhaGguraH|
tatrApi durlabhaM manyE vaikuNThapriyadarzanam||29||
ata AtyantikaM kSEmaM pRcchAmO bhavatO'naghAH|
saMsArE'sminkSaNArdhO'pi satsaGgaH zEvadhirnRNAm||30||
dharmAnbhAgavatAnbrUta yadi naH zrutayE kSamam|
yaiH prasannaH prapannAya dAsyatyAtmAnamapyajaH||31||

zrInArada uvAca

EvaM tE niminA pRSTA vasudEva mahattamAH|
pratipUjyAbruvanprItyA sasadasyartvijaM nRpam||32||

zrIkaviruvAca

manyE'kutazcidbhayamacyutasya pAdAmbujOpAsanamatra nityam|
udvignabuddhErasadAtmabhAvAdvizvAtmanA yatra nivartatE bhIH||33||
yE vai bhagavatA prOktA upAyA hyAtmalabdhayE|
aJjaH puMsAmaviduSAM viddhi bhAgavatAnhi tAn||34||
yAnAsthAya narO rAjanna pramAdyEta karhicit|
dhAvannimIlya vA nEtrE na skhalEnna patEdiha||35||
kAyEna vAcA manasEndriyairvA buddhyAtmanA vAnusRtasvabhAvAt|
karOti yadyatsakalaM parasmai nArAyaNAyEti samarpayEttat||36||
bhayaM dvitIyAbhinivEzataH syAdIzAdapEtasya viparyayO'smRtiH|
tanmAyayAtO budha AbhajEttaM bhaktyaikayEzaM gurudEvatAtmA||37||
avidyamAnO'pyavabhAti hi dvayO dhyAturdhiyA svapnamanOrathau yathA|
tatkarmasaGkalpavikalpakaM manO budhO nirundhyAdabhayaM tataH syAt||38||
zRNvansubhadrANi rathAGgapANErjanmAni karmANi ca yAni lOkE|
gItAni nAmAni tadarthakAni gAyanvilajjO vicarEdasaGgaH||39||
EvaMvrataH svapriyanAmakIrtyA jAtAnurAgO drutacitta uccaiH|
hasatyathO rOditi rauti gAyatyunmAdavannRtyati lOkabAhyaH||40||
khaM vAyumagniM salilaM mahIM ca jyOtIMSi sattvAni dizO drumAdIn|
saritsamudrAMzca harEH zarIraM yatkiM ca bhUtaM praNamEdananyaH||41||
bhaktiH parEzAnubhavO viraktiranyatra caiSa trika EkakAlaH|
prapadyamAnasya yathAznataH syustuSTiH puSTiH kSudapAyO'nughAsam||42||
ityacyutAGghriM bhajatO'nuvRttyA bhaktirviraktirbhagavatprabOdhaH|
bhavanti vai bhAgavatasya rAjaMstataH parAM zAntimupaiti sAkSAt||43||

zrIrAjOvAca

atha bhAgavataM brUta yaddharmO yAdRzO nRNAm|
yathAcarati yadbrUtE yairliGgairbhagavatpriyaH||44||

zrIhaviruvAca

sarvabhUtESu yaH pazyEdbhagavadbhAvamAtmanaH|
bhUtAni bhagavatyAtmanyESa bhAgavatOttamaH||45||
IsvarE tadadhInESu bAlizESu dviSatsu ca|
prEmamaitrIkRpOpEkSA yaH karOti sa madhyamaH||46||
arcAyAmEva harayE pUjAM yaH zraddhayEhatE|
na tadbhaktESu cAnyESu sa bhaktaH prAkRtaH smRtaH||47||
gRhItvApIndriyairarthAnyO na dvESTi na hRSyati|
viSNOrmAyAmidaM pazyansa vai bhAgavatOttamaH||48||
dEhEndriyaprANamanOdhiyAM yO janmApyayakSudbhayatarSakRcchraiH|
saMsAradharmairavimuhyamAnaH smRtyA harErbhAgavatapradhAnaH||49||
na kAmakarmabIjAnAM yasya cEtasi sambhavaH|
vAsudEvaikanilayaH sa vai bhAgavatOttamaH||50||
na yasya janmakarmabhyAM na varNAzramajAtibhiH|
sajjatE'sminnahaMbhAvO dEhE vai sa harEH priyaH||51||
na yasya svaH para iti vittESvAtmani vA bhidA|
sarvabhUtasamaH zAntaH sa vai bhAgavatOttamaH||52||
tribhuvanavibhavahEtavE'pyakuNTha
smRtirajitAtmasurAdibhirvimRgyAt|
na calati bhagavatpadAravindAl
lavanimiSArdhamapi yaH sa vaiSNavAgryaH||53||
bhagavata uruvikramAGghrizAkhA nakhamaNicandrikayA nirastatApE|
hRdi kathamupasIdatAM punaH sa prabhavati candra ivOditE'rkatApaH||54||
visRjati hRdayaM na yasya sAkSAddhariravazAbhihitO'pyaghaughanAzaH
praNayarasanayA dhRtAGghripadmaH sa bhavati bhAgavatapradhAna uktaH||55||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM EkAdazaskandhE dwitIyO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox