From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

tRtIyO'dhyAyaH

zrIrAjOvAca

parasya viSNOrIzasya mAyinAmapi mOhinIm|
mAyAM vEditumicchAmO bhagavantO bruvantu naH||1||
nAnutRpyE juSanyuSmad vacO harikathAmRtam|
saMsAratApanistaptO martyastattApabhESajam||2||

zrIantarIkSa uvAca

EbhirbhUtAni bhUtAtmA mahAbhUtairmahAbhuja|
sasarjOccAvacAnyAdyaH svamAtrAtmaprasiddhayE||3||
EvaM sRSTAni bhUtAni praviSTaH paJcadhAtubhiH|
EkadhA dazadhAtmAnaM vibhajanjuSatE guNAn||4||
guNairguNAnsa bhuJjAna AtmapradyOtitaiH prabhuH|
manyamAna idaM sRSTamAtmAnamiha sajjatE||5||
karmANi karmabhiH kurvansanimittAni dEhabhRt|
tattatkarmaphalaM gRhNanbhramatIha sukhEtaram||6||
itthaM karmagatIrgacchanbahvabhadravahAH pumAn|
AbhUtasamplavAtsarga pralayAvaznutE'vazaH||7||
dhAtUpaplava AsannE vyaktaM dravyaguNAtmakam|
anAdinidhanaH kAlO hyavyaktAyApakarSati||8||
zatavarSA hyanAvRSTirbhaviSyatyulbaNA bhuvi|
tatkAlOpacitOSNArkO lOkAMstrInpratapiSyati||9||
pAtAlatalamArabhya saGkarSaNamukhAnalaH|
dahannUrdhvazikhO viSvagvardhatE vAyunEritaH||10||
saMvartakO mEghagaNO varSati sma zataM samAH|
dhArAbhirhastihastAbhirlIyatE salilE virAT||11||
tatO virAjamutsRjy vairAjaH puruSO nRpa|
avyaktaM vizatE sUkSmaM nirindhana ivAnalaH||12||
vAyunA hRtagandhA bhUH salilatvAya kalpatE|
salilaM taddhRtarasaM jyOtiSTvAyOpakalpatE||13||
hRtarUpaM tu tamasA vAyau jyOtiH pralIyatE
hRtasparzO'vakAzEna vAyurnabhasi lIyatE
kAlAtmanA hRtaguNaM nabha Atmani lIyatE||14||
indriyANi manO buddhiH saha vaikArikairnRpa|
pravizanti hyahaGkAraM svaguNairahamAtmani||15||
ESA mAyA bhagavataH sargasthityantakAriNI|
trivarNA varNitAsmAbhiH kiM bhUyaH zrOtumicchasi||16||

zrIrAjOvAca

yathaitAmaizvarIM mAyAM dustarAmakRtAtmabhiH|
tarantyaJjaH sthUladhiyO maharSa idamucyatAm||17||

zrIprabuddha uvAca

karmANyArabhamANAnAM duHkhahatyai sukhAya ca|
pazyEtpAkaviparyAsaM mithunIcAriNAM nRNAm||18||
nityArtidEna vittEna durlabhEnAtmamRtyunA|
gRhApatyAptapazubhiH kA prItiH sAdhitaizcalaiH||19||
EvaM lOkaM paramvidyAnnazvaraM karmanirmitam|
satulyAtizayadhvaMsaM yathA maNDalavartinAm||20||
tasmAdguruM prapadyEta jijJAsuH zrEya uttamam|
zAbdE parE ca niSNAtaM brahmaNyupazamAzrayam||21||
tatra bhAgavatAndharmAnzikSEdgurvAtmadaivataH|
amAyayAnuvRttyA yaistuSyEdAtmAtmadO hariH||22||
sarvatO manasO'saGgamAdau saGgaM ca sAdhuSu|
dayAM maitrIM prazrayaM ca bhUtESvaddhA yathOcitam||23||
zaucaM tapastitikSAM ca maunaM svAdhyAyamArjavam|
brahmacaryamahiMsAM ca samatvaM dvandvasaMjJayOH||24||
sarvatrAtmEzvarAnvIkSAM kaivalyamanikEtatAm|
viviktacIravasanaM santOSaM yEna kEnacit||25||
zraddhAM bhAgavatE zAstrE'nindAmanyatra cApi hi|
manOvAkkarmadaNDaM ca satyaM zamadamAvapi||26||
zravaNaM kIrtanaM dhyAnaM harEradbhutakarmaNaH|
janmakarmaguNAnAM ca tadarthE'khilacESTitam||27||
iSTaM dattaM tapO japtaM vRttaM yaccAtmanaH priyam|
dArAnsutAngRhAnprANAnyatparasmai nivEdanam||28||
EvaM kRSNAtmanAthESu manuSyESu ca sauhRdam|
paricaryAM cObhayatra mahatsu nRSu sAdhuSu||29||
parasparAnukathanaM pAvanaM bhagavadyazaH|
mithO ratirmithastuSTirnivRttirmitha AtmanaH||30||
smarantaH smArayantazca mithO'ghaughaharaM harim|
bhaktyA saJjAtayA bhaktyA bibhratyutpulakAM tanum||31||
kvacidrudantyacyutacintayA kvacid
dhasanti nandanti vadantyalaukikAH|
nRtyanti gAyantyanuzIlayantyajaM
bhavanti tUSNIM paramEtya nirvRtAH||32||
iti bhAgavatAndharmAnzikSanbhaktyA tadutthayA|
nArAyaNaparO mAyAmaJjastarati dustarAm||33||

zrIrAjOvAca

nArAyaNAbhidhAnasya brahmaNaH paramAtmanaH|
niSThAmarhatha nO vaktuM yUyaM hi brahmavittamAH||34||

zrIpippalAyana uvAca

sthityudbhavapralayahEturahEturasya
yatsvapnajAgarasuSuptiSu sadbahizca|
dEhEndriyAsuhRdayAni caranti yEna
saJjIvitAni tadavEhi paraM narEndra||35||
naitanmanO vizati vAguta cakSurAtmA
prANEndriyANi ca yathAnalamarciSaH svAH|
zabdO'pi bOdhakaniSEdhatayAtmamUlam
arthOktamAha yadRtE na niSEdhasiddhiH||36||
sattvaM rajastama iti trivRdEkamAdau
sUtraM mahAnahamiti pravadanti jIvam|
jJAnakriyArthaphalarUpatayOruzakti
brahmaiva bhAti sadasacca tayOH paraM yat||37||
nAtmA jajAna na mariSyati naidhatE'sau
na kSIyatE savanavidvyabhicAriNAM hi|
sarvatra zazvadanapAyyupalabdhimAtraM
prANO yathEndriyabalEna vikalpitaM sat||38||
aNDESu pEziSu taruSvavinizcitESu prANO hi jIvamupadhAvati tatra tatra|
sannE yadindriyagaNE'hami ca prasuptE kUTastha AzayamRtE tadanusmRtirnaH||39||
yarhyabjanAbhacaraNaiSaNayOrubhaktyA
cEtOmalAni vidhamEdguNakarmajAni|
tasminvizuddha upalabhyata AtmatattvaM
zAkSAdyathAmaladRzOH savitRprakAzaH||40||

zrIrAjOvAca

karmayOgaM vadata naH puruSO yEna saMskRtaH|
vidhUyEhAzu karmANi naiSkarmyaM vindatE param||41||
EvaM praznamRSInpUrvamapRcchaM piturantikE|
nAbruvanbrahmaNaH putrAstatra kAraNamucyatAm||42||

zrIAvirhOtra uvAca

karmAkarma vikarmEti vEdavAdO na laukikaH|
vEdasya cEzvarAtmatvAttatra muhyanti sUrayaH||43||
parOkSavAdO vEdO'yaM bAlAnAmanuzAsanam|
karmamOkSAya karmANi vidhattE hyagadaM yathA||44||
nAcarEdyastu vEdOktaM svayamajJO'jitEndriyaH|
vikarmaNA hyadharmENa mRtyOrmRtyumupaiti saH||45||
vEdOktamEva kurvANO niHsaGgO'rpitamIzvarE|
naiSkarmyaM labhatE siddhiM rOcanArthA phalazrutiH||46||
ya Azu hRdayagranthiM nirjihIRSuH parAtmanaH|
vidhinOpacarEddEvaM tantrOktEna ca kEzavam||47||
labdhvAnugraha AcAryAttEna sandarzitAgamaH|
mahApuruSamabhyarcEnmUrtyAbhimatayAtmanaH||48||
zuciH sammukhamAsInaH prANasaMyamanAdibhiH|
piNDaM vizOdhya sannyAsa kRtarakSO'rcayEddharim||49||
arcAdau hRdayE cApi yathAlabdhOpacArakaiH|
dravyakSityAtmaliNgAni niSpAdya prOkSya cAsanam||50||
pAdyAdInupakalpyAtha sannidhApya samAhitaH|
hRdAdibhiH kRtanyAsO mUlamantrENa cArcayEt||51||
sAGgOpAGgAM sapArSadAM tAM tAM mUrtiM svamantrataH|
pAdyArghyAcamanIyAdyaiH snAnavAsOvibhUSaNaiH||52||
gandhamAlyAkSatasragbhirdhUpadIpOpahArakaiH|
sAGgamsampUjya vidhivatstavaiH stutvA namEddharim||53||
AtmAnamtanmayamdhyAyanmUrtiM sampUjayEddharEH|
zESAmAdhAya zirasA svadhAmnyudvAsya satkRtam||54||
EvamagnyarkatOyAdAvatithau hRdayE ca yaH
yajatIzvaramAtmAnamacirAnmucyatE hi saH||55||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM EkAdazaskandhE tRtIyO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox