From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

caturthO'dhyAyaH

zrIrAjOvAca

yAni yAnIha karmANi yairyaiH svacchandajanmabhiH|
cakrE karOti kartA vA haristAni bruvantu naH||1||

zrIdrumila uvAca

yO vA anantasya gunAnanantAnanukramiSyansa tu bAlabuddhiH|
rajAMsi bhUmErgaNayEtkathaJcitkAlEna naivAkhilazaktidhAmnaH||2||
bhUtairyadA paJcabhirAtmasRSTaiH
puraM virAjaM viracayya tasmin|
svAMzEna viSTaH puruSAbhidhAnam
avApa nArAyaNa AdidEvaH||3||
yatkAya ESa bhuvanatrayasannivEzO
yasyEndriyaistanubhRtAmubhayEndriyANi|
jJAnaM svataH zvasanatO balamOja IhA
sattvAdibhiH sthitilayOdbhava AdikartA||4||
AdAvabhUcchatadhRtI rajasAsya sargE
viSNuH sthitau kratupatirdvijadharmasEtuH|
rudrO'pyayAya tamasA puruSaH sa Adya
ityudbhavasthitilayAH satataM prajAsu||5||
dharmasya dakSaduhitaryajaniSTa mUrtyAM
nArAyaNO nara RSipravaraH prazAntaH|
naiSkarmyalakSaNamuvAca cacAra karma
yO'dyApi cAsta RSivaryaniSEvitAGghriH||6||
indrO vizaGkya mama dhAma jighRkSatIti
kAmaM nyayuGkta sagaNaM sa badaryupAkhyam|
gatvApsarOgaNavasantasumandavAtaiH
strIprEkSaNESubhiravidhyadatanmahijJaH||7||
vijJAya zakrakRtamakramamAdidEvaH
prAha prahasya gatavismaya EjamAnAn|
mA bhairvibhO madana mAruta dEvavadhvO
gRhNIta nO balimazUnyamimaM kurudhvam||8||
itthaM bruvatyabhayadE naradEva dEvAH
savrIDanamrazirasaH saghRNaM tamUcuH|
naitadvibhO tvayi parE'vikRtE vicitraM
svArAmadhIranikarAnatapAdapadmE||9||
tvAM sEvatAM surakRtA bahavO'ntarAyAH
svaukO vilaGghya paramaM vrajatAM padaM tE|
nAnyasya barhiSi balIndadataH svabhAgAn
dhattE padaM tvamavitA yadi vighnamUrdhni||10||
kSuttRTtrikAlaguNamArutajaihvazaiSNAn
asmAnapArajaladhInatitIrya kEcit|
krOdhasya yAnti viphalasya vazaM padE gOr
majjanti duzcaratapazca vRthOtsRjanti||11||
iti pragRNatAM tESAM striyO'tyadbhutadarzanAH|
darzayAmAsa zuzrUSAM svarcitAH kurvatIrvibhuH||12||
tE dEvAnucarA dRSTvA striyaH zrIriva rUpiNIH|
gandhEna mumuhustAsAM rUpaudAryahatazriyaH||13||
tAnAha dEvadEvEzaH praNatAnprahasanniva|
AsAmEkatamAM vRGdhvaM savarNAM svargabhUSaNAm||14||
OmityAdEzamAdAya natvA taM suravandinaH|
urvazImapsaraHzrESThAM puraskRtya divaM yayuH||15||
indrAyAnamya sadasi zRNvatAM tridivaukasAm|
UcurnArAyaNabalaM zakrastatrAsa vismitaH||16||
haMsasvarUpyavadadacyuta AtmayOgaM
dattaH kumAra RSabhO bhagavAnpitA naH|
viSNuH zivAya jagatAM kalayAvatirNas
tEnAhRtA madhubhidA zrutayO hayAsyE||17||
guptO'pyayE manurilauSadhayazca mAtsyE
krauDE hatO ditija uddharatAmbhasaH kSmAm|
kaurmE dhRtO'driramRtOnmathanE svapRSThE
grAhAtprapannamibharAjamamuJcadArtam||18||
saMstunvatO nipatitAnzramaNAnRSIMzca
zakraM ca vRtravadhatastamasi praviSTam|
dEvastriyO'suragRhE pihitA anAthA
jaghnE'surEndramabhayAya satAM nRsiMhE||19||
dEvAsurE yudhi ca daityapatInsurArthE
hatvAntarESu bhuvanAnyadadhAtkalAbhiH|
bhUtvAtha vAmana imAmaharadbalEH kSmAM
yAcJAcchalEna samadAdaditEH sutEbhyaH||20||
niHkSatriyAmakRta gAM ca triHsaptakRtvO
rAmastu haihayakulApyayabhArgavAgniH|
sO'bdhiM babandha dazavaktramahansalaGkaM
sItApatirjayati lOkamalaghnakIRtiH||21||
bhUmErbharAvataraNAya yaduSvajanmA
jAtaH kariSyati surairapi duSkarANi|
vAdairvimOhayati yajJakRtO'tadarhAn
zUdrAnkalau kSitibhujO nyahaniSyadantE||22||
EvaMvidhAni janmAni karmANi ca jagatpatEH
bhUrINi bhUriyazasO varNitAni mahAbhuja||23||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM EkAdazaskandhE caturthO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox