From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

paJcamO'dhyAyaH

zrIrAjOvAca

bhagavantaM hariM prAyO na bhajantyAtmavittamAH|
tESAmazAntakAmAnAM ka niSThAvijitAtmanAm||1||

zrIcamasa uvAca

mukhabAhUrupAdEbhyaH puruSasyAzramaiH saha|
catvArO jajJirE varNA guNairviprAdayaH pRthak||2||
ya ESAM puruSaM sAkSAdAtmaprabhavamIzvaram|
na bhajantyavajAnanti sthAnAdbhraSTAH patantyadhaH||3||
dUrE harikathAH kEciddUrE cAcyutakIrtanAH|
striyaH zUdrAdayazcaiva tE'nukampyA bhavAdRzAm||4||
viprO rAjanyavaizyau vA harEH prAptAH padAntikam|
zrautEna janmanAthApi muhyantyAmnAyavAdinaH||5||
karmaNyakOvidAH stabdhA mUrkhAH paNDitamAninaH|
vadanti cATukAnmUDhA yayA mAdhvyA girOtsukAH||6||
rajasA ghOrasaGkalpAH kAmukA ahimanyavaH|
dAmbhikA mAninaH pApA vihasantyacyutapriyAn||7||
vadanti tE'nyOnyamupAsitastriyO gRhESu maithunyaparESu cAziSaH|
yajantyasRSTAnnavidhAnadakSiNaM vRttyai paraM ghnanti pazUnatadvidaH||8||
zriyA vibhUtyAbhijanEna vidyayA tyAgEna rUpENa balEna karmaNA|
jAtasmayEnAndhadhiyaH sahEzvarAnsatO'vamanyanti haripriyAnkhalAH||9||
sarvESu zazvattanubhRtsvavasthitaM
yathA khamAtmAnamabhISTamIzvaram|
vEdOpagItaM ca na zRNvatE'budhA
manOrathAnAM pravadanti vArtayA||10||
lOkE vyavAyAmiSamadyasEvA nityA hi jantOrna hi tatra cOdanA|
vyavasthitistESu vivAhayajJa surAgrahairAsu nivRttiriSTA||11||
dhanaM ca dharmaikaphalaM yatO vai
jJAnaM savijJAnamanuprazAnti|
gRhESu yuJjanti kalEvarasya
mRtyuM na pazyanti durantavIryam||12||
yadghrANabhakSO vihitaH surAyAstathA pazOrAlabhanaM na hiMsA|
EvaM vyavAyaH prajayA na ratyA imaM vizuddhaM na viduH svadharmam||13||
yE tvanEvaMvidO'santaH stabdhAH sadabhimAninaH|
pazUndruhyanti vizrabdhAH prEtya khAdanti tE ca tAn||14||
dviSantaH parakAyESu svAtmAnaM harimIzvaram|
mRtakE sAnubandhE'sminbaddhasnEhAH patantyadhaH||15||
yE kaivalyamasamprAptA yE cAtItAzca mUDhatAm|
traivargikA hyakSaNikA AtmAnaM ghAtayanti tE||16||
Eta AtmahanO'zAntA ajJAnE jJAnamAninaH|
sIdantyakRtakRtyA vai kAladhvastamanOrathAH||17||
hitvAtmamAyAracitA gRhApatyasuhRtstriyaH|
tamO vizantyanicchantO vAsudEvaparAGmukhAH||18||

zrI rAjOvAca

kasminkAlE sa bhagavAnkiM varNaH kIdRzO nRbhiH|
nAmnA vA kEna vidhinA pUjyatE tadihOcyatAm||19||

zrIkarabhAjana uvAca

kRtaM trEtA dvAparaM ca kalirityESu kEzavaH|
nAnAvarNAbhidhAkArO nAnaiva vidhinEjyatE||20||
kRtE zuklazcaturbAhurjaTilO valkalAmbaraH|
kRSNAjinOpavItAkSAnbibhraddaNDakamaNDalU||21||
manuSyAstu tadA zAntA nirvairAH suhRdaH samAH|
yajanti tapasA dEvaM zamEna ca damEna ca||22||
haMsaH suparNO vaikuNThO dharmO yOgEzvarO'malaH|
IzvaraH puruSO'vyaktaH paramAtmEti gIyatE||23||
trEtAyAM raktavarNO'sau caturbAhustrimEkhalaH|
hiraNyakEzastrayyAtmA sruksruvAdyupalakSaNaH||24||
taM tadA manujA dEvaM sarvadEvamayaM harim|
yajanti vidyayA trayyA dharmiSThA brahmavAdinaH||25||
viSNuryajJaH pRznigarbhaH sarvadEva urukramaH|
vRSAkapirjayantazca urugAya itIryatE||26||
dvAparE bhagavAJzyAmaH pItavAsA nijAyudhaH|
zrIvatsAdibhiraGkaizca lakSaNairupalakSitaH||27||
taM tadA puruSaM martyA mahArAjOpalakSaNam|
yajanti vEdatantrAbhyAM paraM jijJAsavO nRpa||28||
namastE vAsudEvAya namaH saGkarSaNAya ca|
pradyumnAyAniruddhAya tubhyaM bhagavatE namaH||29||
nArAyaNAya RSayE puruSAya mahAtmanE|
vizvEzvarAya vizvAya sarvabhUtAtmanE namaH||30||
iti dvApara urvIza stuvanti jagadIzvaram|
nAnAtantravidhAnEna kalAvapi tathA zRNu||31||
kRSNavarNaM tviSAkRSNaM sAGgOpAGgAstrapArSadam|
yajJaiH saGkIrtanaprAyairyajanti hi sumEdhasaH||32||
dhyEyaM sadA paribhavaghnamabhISTadOhaM
tIrthAspadaM zivaviriJcinutaM zaraNyam|
bhRtyArtihaM praNatapAla bhavAbdhipOtaM
vandE mahApuruSa tE caraNAravindam||33||
tyaktvA sudustyajasurEpsitarAjyalakSmIM
dharmiSTha AryavacasA yadagAdaraNyam|
mAyAmRgaM dayitayEpsitamanvadhAvad
vandE mahApuruSa tE caraNAravindam||34||
EvaM yugAnurUpAbhyAM bhagavAnyugavartibhiH|
manujairijyatE rAjanzrEyasAmIzvarO hariH||35||
kaliM sabhAjayantyAryA guNa jJAH sArabhAginaH|
yatra saGkIrtanEnaiva sarvasvArthO'bhilabhyatE||36||
na hyataH paramO lAbhO dEhinAM bhrAmyatAmiha|
yatO vindEta paramAM zAntiM nazyati saMsRtiH||37||
kRtAdiSu prajA rAjankalAvicchanti sambhavam|
kalau khalu bhaviSyanti nArAyaNaparAyaNAH||38||
kvacitkvacinmahArAja draviDESu ca bhUrizaH|
tAmraparNI nadI yatra kRtamAlA payasvinI||39||
kAvErI ca mahApuNyA pratIcI ca mahAnadI
yE pibanti jalaM tAsAM manujA manujEzvara
prAyO bhaktA bhagavati vAsudEvE'malAzayAH||40||
dEvarSibhUtAptanRNAM pitRRNAM na kiGkarO nAyamRNI ca rAjan|
sarvAtmanA yaH zaraNaM zaraNyaM gatO mukundaM parihRtya kartam||41||
svapAdamUlambhajataH priyasya tyaktAnyabhAvasya hariH parEzaH|
vikarma yaccOtpatitaM kathaJciddhunOti sarvaM hRdi sanniviSTaH||42||

zrInArada uvAca

dharmAnbhAgavatAnitthaM zrutvAtha mithilEzvaraH|
jAyantEyAnmunInprItaH sOpAdhyAyO hyapUjayat||43||
tatO'ntardadhirE siddhAH sarvalOkasya pazyataH|
rAjA dharmAnupAtiSThannavApa paramAM gatim||44||
tvamapyEtAnmahAbhAga dharmAnbhAgavatAnzrutAn|
AsthitaH zraddhayA yuktO niHsaGgO yAsyasE param||45||
yuvayOH khalu dampatyOryazasA pUritaM jagat|
putratAmagamadyadvAM bhagavAnIzvarO hariH||46||
darzanAliGganAlApaiH zayanAsanabhOjanaiH|
AtmA vAM pAvitaH kRSNE putrasnEhaM prakurvatOH||47||
vairENa yaM nRpatayaH zizupAlapauNDra
zAlvAdayO gativilAsavilOkanAdyaiH|
dhyAyanta AkRtadhiyaH zayanAsanAdau
tatsAmyamApuranuraktadhiyAM punaH kim||48||
mApatyabuddhimakRthAH kRSNE sarvAtmanIzvarE|
mAyAmanuSyabhAvEna gUDhaizvaryE parE'vyayE||49||
bhUbhArAsurarAjanya hantavE guptayE satAm|
avatIrNasya nirvRtyai yazO lOkE vitanyatE||50||

zrIzuka uvAca

EtacchrutvA mahAbhAgO vasudEvO'tivismitaH|
dEvakI ca mahAbhAgA jahaturmOhamAtmanaH||51||
itihAsamimaM puNyaM dhArayEdyaH samAhitaH
sa vidhUyEha zamalaM brahmabhUyAya kalpatE||52||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM EkAdazaskandhE paJcamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox